ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิต บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เป็น #BBB-/AA(tha); นำออกจากเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday February 8, 2018 09:57
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับลดอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ (International Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ThaiBev เป็น 'BBB-' จาก 'BBB' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) เป็น 'AA(tha)' จาก 'AA+(tha)' อันดับเครดิตดังกล่าวทั้งหมดได้รับการนำออกจากเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ และมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

การปรับลดอันดับเครดิตของ ThaiBev ลงหนึ่งอันดับเป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ Saigon Beer - Alcohol - Beverage Joint Stock Corporation ("Sabeco") เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ฟิทช์คาดว่า อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของ ThaiBev ซึ่งวัดจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted net leverage) จะเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5.7 เท่า ณ สิ้นปีงบการเงินสิ้นสุดเดือนกันยายน 2561 (ปีงบการเงิน 2561) จาก 1.2 เท่า ณ สิ้นปีงบการเงิน 2560 อย่างไรก็ตาม ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินดังกล่าวจะลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 4 เท่า ณ สิ้นปีงบการเงิน 2563 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมกับอันดับเครดิต 'BBB-'

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพสะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ว่าอัตราส่วนหนี้สินของ ThaiBev จะลดลง ซึ่งสะท้อนมาจากการที่บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความพยายามในการลดอัตราส่วนหนี้สินที่สูงขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ Fraser and Neave, Limited (F&N) ในปี 2555 จนลดลงมาอยู่ในระดับต่ำได้ ฟิทช์คาดว่าการลดอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลน่าจะเป็นหนึ่งในมาตรการที่บริษัทฯ จะใช้เพื่อทำให้อัตราส่วนหนี้สินลดลง นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นจากขยายธุรกิจเข้าไปในธุรกิจเบียร์ของเวียดนามที่เติบโตสูง ประกอบกับตำแหน่งผู้นำทางการตลาดในธุรกิจสุราในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

อัตราส่วนหนี้สินที่ลดลงจากระดับสูงสู่ระดับปานกลาง – ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินของ ThaiBev จะลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 4 เท่า ในปีงบการเงิน 2563 จาก 4.7 เท่า ในปีงบการเงิน 2562 และ 5.7 เท่า ในปีงบการเงิน 2561 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลดหนี้ โดยจากที่ผ่านมา อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ เคยเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5 เท่า ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Fraser and Neave, Limited (F&N) ในปี 2555 บริษัทฯ สามารถลดอัตราส่วนหนี้สินดังกล่าวลงมาอยู่ที่ระดับ 2.0 เท่าได้ในปี 2557 จากการลดทุนจดทะเบียนและคืนเงินผู้ถือหุ้นในบริษัท F&N ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินของ ThaiBev อาจลดลงเร็วกว่าที่ฟิทช์คาดการณ์ได้ หากบริษัทฯ สามารถสร้างประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการที่กิจการที่เข้าซื้อมาเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ThaiBev เช่น การเพิ่มเครือข่ายการกระจายสินค้า ประสิทธิภาพการทำงาน และส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตาม ฟิทช์มองว่าผลประโยชน์ดังกล่าวน่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการสร้าง ฟิทช์จึงยังไม่ได้รวมเข้ามาในสมมติฐานของประมาณการ

สถานะทางธุรกิจที่ดีขึ้น – การเข้าซื้อกิจการของ ThaiBev ในประเทศเวียดนามและเมียนมาร์ช่วยขยายขนาดธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ฟิทช์คาดว่า กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 และช่วยให้การกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ดีขึ้น โดยสัดส่วน EBITDA จากประเทศไทยน่าจะลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 80 ในปีงบการเงิน 2562 จากเดิมมากกว่าร้อยละ 90 ในปีงบการเงิน 2560 อันดับเครดิตของ ThaiBev ได้รับการสนับสนุนจากการเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ในประเทศไทย เมียนมาร์ และเวียดนาม ธุรกิจสุราภายในประเทศยังคงเป็นจุดแข็งที่สำคัญ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดกว่าร้อยละ 90 และ EBITDA Margin (สัดส่วนต่อรายได้สุทธิหลังหักภาษีสรรพสามิต) ในระดับสูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งความแข็งแกร่งดังกล่าวมาจากตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในตลาด เครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าที่กว้างขวาง และอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่สูงสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

สถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของกิจการที่เข้าซื้อ – Sabeco เป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 41 วัดจากปริมาณการขายในปี 2559 เวียดนามเป็นตลาดเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่มีปริมาณการบริโภคเบียร์สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ฟิทช์เชื่อว่าตลาดเบียร์เวียดนามมีศักยภาพในการเติบโตสูง เนื่องจากความนิยมในการดื่มเบียร์และเป็นประเทศที่มีอายุเฉลี่ยของประชากรค่อนข้างน้อย

Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co.,Ltd (MSC) และ Myanmar Distillery Co.,Ltd. (MDC) รวมเรียกว่า Grand Royal Group หรือ GRG ซึ่ง ThaiBev ซื้อมาในเดือนตุลาคม 2560 เป็นผู้นำตลาดวิสกี้ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่าร้อยละ 65 ณ เดือนมีนาคม 2560 ถึงแม้ว่าการบริโภควิสกี้ในประเทศเมียนมาร์จะน้อยกว่าการบริโภคสุราขาว การแข่งขันในตลาดวิสกี้อยู่ในระดับปานกลางระหว่างผู้ผลิตสามรายใหญ่ในประเทศ

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน Sabeco – ในการพิจารณาอันดับเครดิตของ ThaiBev ฟิทช์มองว่า ThaiBev และ Sabeco มีความสัมพันธ์ในด้านการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจในระดับสูง ฟิทช์จึงพิจารณารวมสถานะการทางการเงินและผลการดำเนินงานทั้งหมดของ Sabeco เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ThaiBev ซึ่งในการคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO) จะนำเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมาหักออก นอกจากนี้ ในกรณีนี้ ฟิทช์ยังถือว่าเงินสดในมือของ Sabeco (จำนวนประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปีงบการเงิน 2561) ในสัดส่วนตามการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เป็นเงินสดที่มีภาระผูกพันซึ่งไม่สามารถนำมาเป็นรายการหักในการคำนวณหนี้สินสุทธิได้ ทั้งนี้ ThaiBev มีอำนาจการควบคุม Sabeco คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.6 ซึ่งมาจากสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 26.3 และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้ ThaiBev มีอำนาจควบคุมการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทลูกทางอ้อมที่เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงใน Sabeco

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

อันดับเครดิตของ ThaiBev สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำทางการตลาดของสุราและเบียร์ในประเทศไทย เวียดนาม และเมียนมาร์ ซึ่งช่วยชดเชยการที่บริษัทฯ มีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ที่น้อยกว่าและมีขนาดธุรกิจที่เล็กกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ทั่วโลกที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตในช่วง 'BBB' ในขณะเดียวกัน ThaiBev มีความเสี่ยงทางด้านการเงินในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทในกลุ่มดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย Pernod Ricard S.A. (อันดับเครดิต BBB แนวโน้มเครดิตเป็นบวก) Anheuser Busch InBev NV/SA (อันดับเครดิต BBB แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) และ Carlsberg Breweries A/S (อันดับเครดิต BBB แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ThaiBev มีขนาดุรกิจที่ใหญ่กว่า Becle, S.A. de C.V. (Becle, อันดับเครดิต BBB+ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ค่อนข้างมาก Becle ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า เนื่องจาก Becle มีการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่ดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มเตกิล่าชั้นนำของโลกด้วยปริมาณการจำหน่าย และ Becle ยังมีอัตราส่วนหนี้สินที่ต่ำกว่า ThaiBev มาก

เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ สถานะทางเครดิตของ ThaiBev อยู่ในระดับต่ำกว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS, อันดับเครดิต 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยทั้งสองบริษัทครองตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมของตน อย่างไรก็ตาม ThaiBev มีอัตราส่วนหนี้สินที่สูงกว่า ซึ่งส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเครดิตต่ำกว่าที่ 'AA(tha)'

เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC, อันดับเครดิตโดยลำพัง AA-(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC, อันดับเครดิตโดยลำพัง 'AA-(tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ThaiBev มีความเสี่ยงทางธุรกิจในระดับที่ต่ำกว่ามาก โดย ThaiBev มีฐานะความเป็นผู้นำตลาด มีกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash flow หรือ FCF) ที่แข็งแกร่ง โดยอัตราส่วน FCF ต่อรายได้สุทธิ (หลังหักภาษีสรรพสามิต) อยู่ที่ระดับร้อยละ 8-11 และเผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจที่ต่ำกว่า DTAC ต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงในธุรกิจโทรคมนาคมของไทย ในขณะที่ PTTGC มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีความผันผวนตามวัฏจักรของธุรกิจมากกว่า ThaiBev ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอัตรากำไรในธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ทั้ง DTAC และ PTTGC มี FCF เป็นลบเป็นส่วนใหญ่ตลอดช่วงวัฏจักรของธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายลงทุนที่สูงในธุรกิจโทรคมนาคม และความผันผวนของความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจปิโตรเคมี ดังนั้น ThaiBev จึงได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่าหนึ่งระดับ แม้ว่าฟิทช์จะคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินของ ThaiBev จะคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนหนี้สินของ DTAC และ PTTGC

สมมุติฐานที่สำคัญ
สมมุติฐานที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณการ
  • รายได้สุทธิจากธุรกิจเดิมในประเทศไทยเติบโตตามสภาวะอุตสาหกรรม ในอัตราประมาณร้อยละ 3-4 ในปีงบการเงิน 2561-2563
  • รายได้สุทธิจากธุรกิจใหม่ ที่ระดับประมาณ 4.5 - 5.0 หมื่นล้านบาท ในปีงบการเงิน 2561 และมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าร้อยละ 30 จากการรวมผลประกอบการเต็มปี ในปีงบการเงิน 2562
  • EBITDA margin (โดยเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิ) สำหรับธุรกิจเดิมในประเทศไทย ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 54-55 สำหรับธุรกิจสุรา; ร้อยละ 20-22 สำหรับธุรกิจเบียร์; ร้อยละ 1-3 สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์; ร้อยละ 10 สำหรับธุรกิจอาหาร ในปีงบการเงิน 2561-2563
  • EBITDA margin (โดยเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิ) สำหรับธุรกิจใหม่ ค่อนข้างคงที่ที่ระดับ ร้อยละ 20 ในปีงบการเงิน 2561-2563
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน 6-8 พันล้านบาทต่อปี ในปีงบการเงิน 2561-2563 (ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการ)
  • ลดอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (Dividend Payout) ในปีงบการเงิน 2561-2563
ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยบวก:

ฟิทช์ไม่คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตในช่วง 24 เดือนข้างหน้านี้ เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินที่คาดว่าจะอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ฟิทช์อาจพิจารณาปรับเพิ่มอันดับเครดิต ในกรณีดังต่อไปนี้

  • FFO adjusted net leverage ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า 3.0 เท่า อย่างต่อเนื่อง โดยที่สามารถรักษาอัตราส่วนกระแสเงินสดสุทธิต่อรายได้สุทธิหลังหักภาษีสรรพสามิต (Free Cash Flow Margin) ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 3.5 อย่างต่อเนื่อง (อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ระดับร้อยละ 10.6 ในปีงบการเงิน 2560)
ปัจจัยลบ:
  • บริษัทฯ ไม่สามารถลด FFO adjusted net leverage ให้ลงมาอยู่ในระดับประมาณ 4.0 เท่า ได้ในปีงบการเงิน 2563
  • มีหลักฐานหรือเหตุการณ์ที่แสดงถึงตำแหน่งทางการตลาด หรือประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หรืออำนาจในการต่อรองราคา ที่อ่อนแอลง ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง
  • การขยายการลงทุนใหม่ในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น
สภาพคล่อง

ความจำเป็นในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระคืนหนี้: ThaiBev มีหนี้ที่ครบกำหนดชำระในอีก 12 เดือนข้างหน้านับจากสิ้นปีงบการเงิน 2560 จำนวน 3.1 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงหนี้ที่เกิดจากการใช้วงเงินหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม หนี้จำนวนหนี้ยังไม่รวมหนี้ระยะสั้นอีกจำนวน 1.9 แสนล้านบาท ที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะชำระคืนหนี้เหล่านี้ โดยการหาแหล่งเงินทุนทดแทน ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีประวัติที่ดีในการเข้าถึงเงินทุนผ่านตลาดทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ThaiBev เป็นบริษัทในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งในสิบบริษัทที่มีมูลค่าเงินทุนในตลาดตลาดหลักทรัพย์สูงสุด ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น ซาบีน่า อนุมัติจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ

นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมฯ...

ทริส จัดเครดิต ช. การช่าง (CK) ขึ้นอันดับAสูงสุดครั้งแรกของบริษัทฯ ตอกย้ำความแกร่งของธุรกิจก่อสร้างและการผนึกกำลังบริษัทสัมปทานในเครือ

ทริสเรทติ้ง ปรับเพิ่มเครดิต "ช.การช่าง" เป็น "A" จาก "A-" แนวโน้ม Stable สะท้อนความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ขยายลงทุนในกลุ่มบริษัท หนุนรายได้และผลตอบแทนที่ดี ลดความเสี่ยงความผันผวนอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ด้านหนี้สินลดลง ทริสเรทติ้ง...

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท...

VRANDA เคาะราคา IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันให้ความมั่นใจ

VRANDA เคาะราคา IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันให้ความมั่นใจตอบรับจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึง 6 เท่า พร้อมเปิดให้ประชาชนจองซื้อระหว่าง วันที่ 24 – 26 เมษายนนี้ ด้านผู้บริหาร "วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์" มั่นใจกระแสตอบรับดี...

IOD ขึ้นเครื่องหมาย * หุ้น PTL ในผลประเมิน CGR ปี 2561

นาย กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยว่า IODประกาศขึ้นเครื่องหมายดอกจัน (*) เหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของ บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ PTL ในผลการประเมิน CGR ปี2561 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562...

Related Topics