บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER เดินหน้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai เตรียมเสนอขาย IPO 122.28 ล้านหุ้น ตั้ง บมจ.บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday April 26, 2018 14:41
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER ผู้ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม แบ่งเป็น 1) กลุ่มธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการทุกประเภทและงานออกแบบ ดำเนินงานโดยบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด หรือ TEC (บริษัทแกน) และ 2) กลุ่มธุรกิจรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรม (System Integration หรือ SI) ที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ดำเนินงาน โดยบริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ TET เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟล์ลิ่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 122.28 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.58 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตั้งเป้าระดมทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายจำนวนและขนาดของโครงการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมแต่งตั้ง บมจ.บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสุนิต วิสุทธิโกศล กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TIGER เปิดเผยว่า บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) จำนวน 122.28 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.58 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ภายหลังการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตสำหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต

ปัจจุบัน บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง มีทุนจดทะเบียน 230 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 460 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 168.86 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 337.72 ล้านหุ้น ทั้งนี้

บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER ผู้ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม โดยแบ่งเป็น 1) กลุ่มธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการทุกประเภทและงานออกแบบ โดยลงทุนผ่านการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด หรือ TEC ซึ่งเป็นบริษัทแกนและ 2) กลุ่มธุรกิจรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรม (System Integration หรือ SI) ที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย โดยลงทุนผ่านการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ TET

นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด หรือ TEC ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท กล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเมื่อปี 2545 โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค อาทิ โรงแรมและรีสอร์ท โรงพยาบาลและอาคารสำนักงาน งานสาธารณูปโภคและงานภาครัฐ งานก่อสร้างขนาดเล็กทั้งการซ่อมบำรุงและงานปรับปรุงระบบ นอกจากนี้ TEC ยังให้บริการงานออกแบบ งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในตามแบบที่ลูกค้ากำหนดให้แก่ลูกค้าจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีบริการรับออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จากอลูมิเนียมเพื่อใช้ตกแต่งภายใน โดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจในกลุ่มนี้สร้างรายได้หลักคิดเป็น 88.44% ของรายได้รวม และสร้างกำไรสุทธิคิดเป็นสัดส่วน 80.71% ของ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง

ทั้งนี้ TEC มีจุดแข็งที่แตกต่างจากผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยมีความเชี่ยวชาญในการรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือมีรายละเอียดโครงการที่ซับซ้อน โดยเฉพาะงานก่อสร้างโครงการโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง จึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน ขณะเดียวกันยังสามารถให้คำแนะนำด้านการออกแบบและตกแต่งภายใน การกำหนดคอนเซปต์โครงการ รูปแบบของโรงแรม การออกแบบอุปกรณ์และการใช้งานภายในโรงแรมหรือรีสอร์ทเพื่อสร้างจุดเด่นที่สามารถดึงดูดลูกค้า ส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีฐานลูกค้าที่เป็นโรงแรมแนวบูติค (Boutique Hotel) ที่ต้องการเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากโรงแรมทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงพยาบาล อาคารสำนักงาน และอาคารอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนด้านการออกแบบและวางระบบ ทั้งในรูปแบบการรับจ้างเหมาแบบเสร็จ (Turnkey) และการรับจ้างเฉพาะส่วนงาน

"การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถขยายการรับงานก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้นจากการมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตที่มั่นคงต่อไป" นายจตุรงค์ กล่าว

นายบริพันธ์ วรรณขจรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ TET กล่าวว่า TET เป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีความปลอดภัย ที่ครอบคลุมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีความสามารถรับงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางบก เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร การคมนาคมทางอากาศ เช่น ระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งเครื่องบิน การคมนาคมทางน้ำ เช่น ระบบการสัญจรทางน้ำ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ความปลอดภัยและอื่นๆ เช่น การติดตั้งและวางระบบคัดแยกพัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจในส่วนนี้สร้างรายได้คิดเป็น 11.56% ของรายได้รวม และสร้างกำไรสุทธิคิดเป็นสัดส่วน 19.29% ของ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง

ทั้งนี้ TET มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีความปลอดภัยจึงสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับงานที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมคุณภาพการติดตั้งและซ่อมบำรุง รวมถึงพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ประกอบและติดตั้ง จนถึงส่งมอบงานทีมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics