บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER เดินหน้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai เตรียมเสนอขาย IPO 122.28 ล้านหุ้น ตั้ง บมจ.บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday April 26, 2018 14:41
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER ผู้ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม แบ่งเป็น 1) กลุ่มธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการทุกประเภทและงานออกแบบ ดำเนินงานโดยบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด หรือ TEC (บริษัทแกน) และ 2) กลุ่มธุรกิจรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรม (System Integration หรือ SI) ที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ดำเนินงาน โดยบริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ TET เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟล์ลิ่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 122.28 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.58 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตั้งเป้าระดมทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายจำนวนและขนาดของโครงการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมแต่งตั้ง บมจ.บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสุนิต วิสุทธิโกศล กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TIGER เปิดเผยว่า บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) จำนวน 122.28 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.58 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ภายหลังการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตสำหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต

ปัจจุบัน บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง มีทุนจดทะเบียน 230 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 460 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 168.86 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 337.72 ล้านหุ้น ทั้งนี้

บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER ผู้ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม โดยแบ่งเป็น 1) กลุ่มธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการทุกประเภทและงานออกแบบ โดยลงทุนผ่านการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด หรือ TEC ซึ่งเป็นบริษัทแกนและ 2) กลุ่มธุรกิจรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรม (System Integration หรือ SI) ที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย โดยลงทุนผ่านการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ TET

นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด หรือ TEC ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท กล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเมื่อปี 2545 โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค อาทิ โรงแรมและรีสอร์ท โรงพยาบาลและอาคารสำนักงาน งานสาธารณูปโภคและงานภาครัฐ งานก่อสร้างขนาดเล็กทั้งการซ่อมบำรุงและงานปรับปรุงระบบ นอกจากนี้ TEC ยังให้บริการงานออกแบบ งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในตามแบบที่ลูกค้ากำหนดให้แก่ลูกค้าจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีบริการรับออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จากอลูมิเนียมเพื่อใช้ตกแต่งภายใน โดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจในกลุ่มนี้สร้างรายได้หลักคิดเป็น 88.44% ของรายได้รวม และสร้างกำไรสุทธิคิดเป็นสัดส่วน 80.71% ของ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง

ทั้งนี้ TEC มีจุดแข็งที่แตกต่างจากผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยมีความเชี่ยวชาญในการรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือมีรายละเอียดโครงการที่ซับซ้อน โดยเฉพาะงานก่อสร้างโครงการโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง จึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน ขณะเดียวกันยังสามารถให้คำแนะนำด้านการออกแบบและตกแต่งภายใน การกำหนดคอนเซปต์โครงการ รูปแบบของโรงแรม การออกแบบอุปกรณ์และการใช้งานภายในโรงแรมหรือรีสอร์ทเพื่อสร้างจุดเด่นที่สามารถดึงดูดลูกค้า ส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีฐานลูกค้าที่เป็นโรงแรมแนวบูติค (Boutique Hotel) ที่ต้องการเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากโรงแรมทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงพยาบาล อาคารสำนักงาน และอาคารอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนด้านการออกแบบและวางระบบ ทั้งในรูปแบบการรับจ้างเหมาแบบเสร็จ (Turnkey) และการรับจ้างเฉพาะส่วนงาน

"การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถขยายการรับงานก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้นจากการมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตที่มั่นคงต่อไป" นายจตุรงค์ กล่าว

นายบริพันธ์ วรรณขจรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ TET กล่าวว่า TET เป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีความปลอดภัย ที่ครอบคลุมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีความสามารถรับงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางบก เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร การคมนาคมทางอากาศ เช่น ระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งเครื่องบิน การคมนาคมทางน้ำ เช่น ระบบการสัญจรทางน้ำ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ความปลอดภัยและอื่นๆ เช่น การติดตั้งและวางระบบคัดแยกพัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจในส่วนนี้สร้างรายได้คิดเป็น 11.56% ของรายได้รวม และสร้างกำไรสุทธิคิดเป็นสัดส่วน 19.29% ของ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง

ทั้งนี้ TET มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีความปลอดภัยจึงสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับงานที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมคุณภาพการติดตั้งและซ่อมบำรุง รวมถึงพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ประกอบและติดตั้ง จนถึงส่งมอบงานทีมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย


Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics