บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER เดินหน้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai เตรียมเสนอขาย IPO 122.28 ล้านหุ้น ตั้ง บมจ.บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday April 26, 2018 14:41
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER ผู้ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม แบ่งเป็น 1) กลุ่มธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการทุกประเภทและงานออกแบบ ดำเนินงานโดยบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด หรือ TEC (บริษัทแกน) และ 2) กลุ่มธุรกิจรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรม (System Integration หรือ SI) ที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ดำเนินงาน โดยบริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ TET เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟล์ลิ่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 122.28 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.58 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตั้งเป้าระดมทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายจำนวนและขนาดของโครงการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมแต่งตั้ง บมจ.บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสุนิต วิสุทธิโกศล กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TIGER เปิดเผยว่า บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) จำนวน 122.28 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.58 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ภายหลังการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตสำหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต

ปัจจุบัน บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง มีทุนจดทะเบียน 230 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 460 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 168.86 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 337.72 ล้านหุ้น ทั้งนี้

บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER ผู้ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม โดยแบ่งเป็น 1) กลุ่มธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการทุกประเภทและงานออกแบบ โดยลงทุนผ่านการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด หรือ TEC ซึ่งเป็นบริษัทแกนและ 2) กลุ่มธุรกิจรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรม (System Integration หรือ SI) ที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย โดยลงทุนผ่านการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ TET

นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด หรือ TEC ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท กล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเมื่อปี 2545 โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค อาทิ โรงแรมและรีสอร์ท โรงพยาบาลและอาคารสำนักงาน งานสาธารณูปโภคและงานภาครัฐ งานก่อสร้างขนาดเล็กทั้งการซ่อมบำรุงและงานปรับปรุงระบบ นอกจากนี้ TEC ยังให้บริการงานออกแบบ งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในตามแบบที่ลูกค้ากำหนดให้แก่ลูกค้าจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีบริการรับออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จากอลูมิเนียมเพื่อใช้ตกแต่งภายใน โดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจในกลุ่มนี้สร้างรายได้หลักคิดเป็น 88.44% ของรายได้รวม และสร้างกำไรสุทธิคิดเป็นสัดส่วน 80.71% ของ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง

ทั้งนี้ TEC มีจุดแข็งที่แตกต่างจากผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยมีความเชี่ยวชาญในการรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือมีรายละเอียดโครงการที่ซับซ้อน โดยเฉพาะงานก่อสร้างโครงการโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง จึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน ขณะเดียวกันยังสามารถให้คำแนะนำด้านการออกแบบและตกแต่งภายใน การกำหนดคอนเซปต์โครงการ รูปแบบของโรงแรม การออกแบบอุปกรณ์และการใช้งานภายในโรงแรมหรือรีสอร์ทเพื่อสร้างจุดเด่นที่สามารถดึงดูดลูกค้า ส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีฐานลูกค้าที่เป็นโรงแรมแนวบูติค (Boutique Hotel) ที่ต้องการเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากโรงแรมทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงพยาบาล อาคารสำนักงาน และอาคารอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนด้านการออกแบบและวางระบบ ทั้งในรูปแบบการรับจ้างเหมาแบบเสร็จ (Turnkey) และการรับจ้างเฉพาะส่วนงาน

"การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถขยายการรับงานก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้นจากการมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตที่มั่นคงต่อไป" นายจตุรงค์ กล่าว

นายบริพันธ์ วรรณขจรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ TET กล่าวว่า TET เป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีความปลอดภัย ที่ครอบคลุมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีความสามารถรับงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางบก เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร การคมนาคมทางอากาศ เช่น ระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งเครื่องบิน การคมนาคมทางน้ำ เช่น ระบบการสัญจรทางน้ำ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ความปลอดภัยและอื่นๆ เช่น การติดตั้งและวางระบบคัดแยกพัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจในส่วนนี้สร้างรายได้คิดเป็น 11.56% ของรายได้รวม และสร้างกำไรสุทธิคิดเป็นสัดส่วน 19.29% ของ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง

ทั้งนี้ TET มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาติดตั้งและวางระบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและเทคโนโลยีความปลอดภัยจึงสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับงานที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมคุณภาพการติดตั้งและซ่อมบำรุง รวมถึงพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ประกอบและติดตั้ง จนถึงส่งมอบงานทีมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: โครงการ GHB Strategic Synergy กับ บลจ.วรรณ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ GH B...

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ZEN" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมกับ บลจ.วรรณ จัดทำความร่วมมือโครงการ GHB Strategic Synergy

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562...

Related Topics