ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ปี 2561 จำนวน 360.1 ล้านบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday July 19, 2018 11:16
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
  • กำไรสุทธิ จำนวน 360.1 ล้านบาท
  • รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 6,795.3 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5)
  • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เพิ่มขึ้น 258.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 จากปีก่อน
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เพิ่มขึ้น 89.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.0 จากปีก่อน
  • NIM เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.87 จากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 3.81
ผลประกอบการงวด 6 เดือนปี 2561

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร ยังมิได้ผ่านการตรวจสอบ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 6,795.3 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 412.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 5.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิร้อยละ 10.0 และรายได้อื่นร้อยละ 12.6 กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญลดลงร้อยละ 1.4 เป็นจำนวน 2,921.3 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ร้อยละ 13.3 กำไรสุทธิลดลงจำนวน 117.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.6 เป็นจำนวน 360.1 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานงวดหกเดือนปี 2561 และ 2560 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 258.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อและการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 89.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.0 มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรายได้ธุรกรรมเช่าซื้อ รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 63.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.6 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกรรมบริหารเงินเนื่องจากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่เอื้ออำนวย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนปี 2561 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 455.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.3 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการดำเนินงานงวดหกเดือนปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 57.0 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 53.6

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับงวดหกเดือนปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 3.87 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.81 เป็นผลจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 215.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับ เงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บางประเภท) จำนวน 224.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 220.1 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารลดลงเป็นร้อยละ 95.9 จากร้อยละ 96.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 12.6 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 5.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 4.8 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นในสินเชื่อด้อยคุณภาพของลูกค้าพาณิชย์ธนกิจในงวดหกเดือนปี 2561 และการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ การดำเนินการดูแลและการแก้ไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 90.1 ลดลงจากสิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 93.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เงินสำรองของกลุ่มธนาคาร อยู่ที่จำนวน 11.3 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 4.0 พันล้านบาท

เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวน 43.9 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 17.0 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 12.0


Latest Press Release

หัวเว่ยประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2562

วันนี้ หัวเว่ยได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก ประจำปี 2562 ด้วยยอดขาย 179.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 39% จากไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ราว 8%...

ภาพข่าว: SET SE 102 เรียนรู้ Business Model Canvas เปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเข้มข้นในหลักสูตร "SET SE 102" เพิ่มศักยภาพ ติดปีกให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) กับหัวข้อ "SE Business Model Canvas" เปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจ วิทยากรโดย บรรณ ภุชงค์เจริญ...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/19 (BP 14/19)

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/19 (BP 14/19) ระหว่างวันที่ IPO 23-30 เม.ย. 2562 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/19 (BP14/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV...

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ZMICO ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. จุดยืนของบริษัทคือการเป็นผู้นำในด้านหลักทรัพย์ดิจิทัลประเภท asset-backed ในประเทศไทย...

ORI ปลื้ม ยอดขาย Q1 ทะลุกว่า 5,600 ล้าน ปรับเป้าเปิด BRITANIA เป็น 8,000 ล้าน ขานรับมาตรการใหม่รัฐกระตุ้นอสังหาฯ ดันเป้าเติบโต

"ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้" ปลื้มยอดขายไตรมาส 1 ทะลุ 5,600 ล้าน ยิ้มรับยอดขายหลังแคมเปญ "ลดด่วน ขบวนสุดท้าย" และโครงการบ้าน BRITANIA ตอบโจทย์ผู้บริโภค ลุ้นภาครัฐออกนโยบายใหม่กระตุ้นอสังหาฯ Q2 เร็วๆ นี้ เล็งเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง...

Related Topics