ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ปี 2561 จำนวน 360.1 ล้านบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday July 19, 2018 11:16
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
  • กำไรสุทธิ จำนวน 360.1 ล้านบาท
  • รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 6,795.3 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5)
  • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เพิ่มขึ้น 258.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 จากปีก่อน
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เพิ่มขึ้น 89.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.0 จากปีก่อน
  • NIM เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.87 จากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 3.81
ผลประกอบการงวด 6 เดือนปี 2561

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร ยังมิได้ผ่านการตรวจสอบ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 6,795.3 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 412.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 5.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิร้อยละ 10.0 และรายได้อื่นร้อยละ 12.6 กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญลดลงร้อยละ 1.4 เป็นจำนวน 2,921.3 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ร้อยละ 13.3 กำไรสุทธิลดลงจำนวน 117.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.6 เป็นจำนวน 360.1 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานงวดหกเดือนปี 2561 และ 2560 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 258.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อและการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 89.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.0 มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรายได้ธุรกรรมเช่าซื้อ รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 63.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.6 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกรรมบริหารเงินเนื่องจากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่เอื้ออำนวย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนปี 2561 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 455.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.3 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการดำเนินงานงวดหกเดือนปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 57.0 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 53.6

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับงวดหกเดือนปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 3.87 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.81 เป็นผลจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 215.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับ เงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บางประเภท) จำนวน 224.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 220.1 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารลดลงเป็นร้อยละ 95.9 จากร้อยละ 96.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 12.6 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 5.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 4.8 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นในสินเชื่อด้อยคุณภาพของลูกค้าพาณิชย์ธนกิจในงวดหกเดือนปี 2561 และการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ การดำเนินการดูแลและการแก้ไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 90.1 ลดลงจากสิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 93.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เงินสำรองของกลุ่มธนาคาร อยู่ที่จำนวน 11.3 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 4.0 พันล้านบาท

เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวน 43.9 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 17.0 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 12.0


Latest Press Release

ส.อ.ท. เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบ Trade War ย้ำคณะทำงานศึกษารอบด้าน

ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนมีความขัดแย้งทางการค้า โดยการขึ้นภาษีนำเข้าในปริมาณสินค้ามากกว่า 6,000 รายการ ระหว่าง 10-25 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุผลความมั่นคงภายในประเทศ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการตอบโต้ทางการค้า ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์...

กรุงไทยยันไม่มีนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-ฝาก

กรุงไทยเผยขณะนี้ยังไม่มีนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างเข็มแข็ง ระบุหากปรับขึ้นหวั่นลูกค้าและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบ ระบุสภาพคล่องในระบบยังสูง นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัการใหญ่...

เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตรถยนต์ 197,020 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 3.49 ขายในประเทศ 94,614 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ส่งออก 93,108 คัน ลดลงร้อยละ 9.64

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2561...

ส.อ.ท. เผยดัชนีอุตฯ พ.ย. สูงสุดในรอบ 66 เดือน เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าชดเชยวันหยุด และจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1,210 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง...

Gossip News: EMC ลุยงานหนักโค้งสุดท้ายปี 61

ขอเสียงปรบมือดังๆๆๆ ให้ทีมผู้บริหารแห่งบมจ.อีเอ็มซี (EMC) กันหน่อยคร้า เพราะแอบได้ยินแว่ว..แว่วมาว่าช่วงโค้งสุดท้ายปี 2561 ขยันสุดสุดทำงานแบบเต็มพิกัด เพื่อให้ผลประกอบการออกมาตามที่รับปากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ ส่วนล่าสุดโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ"...

Related Topics