บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร ฉลองความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่า 6,400 ล้านบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday September 14, 2018 10:06
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ("NNEG") ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 6,400 ล้านบาท จำนวน 4 รุ่น โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.68 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 และหุ้นกู้อายุ 16 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.22 ให้กับนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "A-" แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนหลากหลายกลุ่มเป็นอย่างดี ทั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทประกันชีวิต และสหกรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนในสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคง ตลอดจนแผนการขยายกำลังการผลิตที่ชัดเจนของบริษัทฯ โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปชำระเงินกู้เดิม และเพื่อสนับสนุนแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ในเฟส 2 อีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ และไอน้ำอีกประมาณ 10 ตันต่อชั่วโมง เพื่อรองรับลูกค้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม (ทั้งเฟส 1 และ เฟส 2) ประมาณ 185 เมกะวัตต์ และขนาดกำลังการผลิตไอน้ำรวมประมาณ40 ตัน ต่อชั่วโมง

คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด "การออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ในครั้งนี้นั้น ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในหลายกลุ่ม ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ของผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย ของบริษัทฯ คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผลประกอบการที่โดดเด่น ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงของบริษัทฯ เหล่านี้ล้วนเป็นผลให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้ง 2 โครงการได้อย่างน้อย 1% หรือประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯในระยะยาว"

นายประกอบ เพียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ธนาคารกรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัททั้งในด้านฐานะทางการเงินและความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้น การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถตรึงต้นทุนทางการเงินในอัตราที่เหมาะสมท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยขาขึ้น"

นายรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "การออกหุ้นกู้ของ NNEG ครั้งนี้ สนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นยังมีจำนวนไม่มากตลาดไทย ทำให้นักลงทุนยังไม่คุ้นเคย และยังติดประเด็นเรื่องสภาพคล่องในการลงทุน ทั้งนี้ การที่บริษัทออกหุ้นกู้หลากหลายอายุ ทำให้นักลงทุนหลายกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ และน่าจะทำให้หุ้นกู้ชนิดนี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินยังตอบโจทย์ของบริษัทในเรื่องการบริหารเงิน ตามลักษณะการทยอยคืนเงินต้นที่เหมาะกับ Cashflows ของบริษัท ถือเป็นความสำเร็จแบบ win-win"

นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) "ทางทีเอ็มบีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น (Amortized Debentures) ของบริษัทผลิตไฟฟ้านวนคร (NNEG) ซึ่งประสบความสำเร็จตามแผนการระดมทุนของทางบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการเสนอขาย ถึงแม้ว่าจะเผชิญสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง แต่ก็ได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัทจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ด้วยการจองหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้การระดมทุนจะช่วยสนับสนุนแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำใน เฟส 2 ของทาง NNEG ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต."

ข้อมูลสรุปของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

NNEG เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัทประกอบด้วย บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 40 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30 และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ที่มีประสิทธิภาพสูง และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

NNEG เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 125 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ภายใต้โครงการจัดซื้อไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของไทย โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 90 เมกะวัตต์ ในขณะที่บริษัทจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่เหลือให้แก่ผู้ผลิตหลายรายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาวโดยมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม (ทั้งเฟส 1 และเฟส 2) ประมาณ 185 เมกะวัตต์ และขนาดกำลังการผลิตไอน้ำรวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง


Latest Press Release

ภาพข่าว : EXIM BANK สนับสนุน ส.อ.ท. และสถาบันการเงินพันธมิตร ให้คำปรึกษาและเงินทุนหมุนเวียนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และผู้บริหารสถาบันการเงิน...

มาสเตอร์การ์ด ต่อยอดการสู้ภัย COVID-19 ดึง 1 พันล้านคน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายในปี 2025 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป็นการต่อยอดความสำเร็จของมาสเตอร์การ์ดที่ทำให้กว่า 500 ล้านคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้แล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามาสเตอร์การ์ดตั้งใจที่จะดึงธุรกิจขนาดเล็ก 50 ล้านรายและนักธุรกิจหญิง 25...

ตระกูลสุขุมวิทยา เคาะซื้อหุ้น JMART กว่า 27 ล้านหุ้น ปลุกความเชื่อมั่น พร้อมจับตาสตอรี่กลุ่มธุรกิจ

ส่องหุ้นบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART พบสองแม่ทัพใหญ่ลุยซื้อหุ้นต่อเนื่อง โดยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงปัจจุบัน มียอดซื้อจาก นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา...

ภาพข่าว: TBSP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไฟเขียวจ่ายปันผลรวม 1.13 บาท/หุ้น

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP และคุณณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563...

724 มาร์เก็ตจับมือกรุงเทพประกันภัย เปิดตัวประกันโรคร้ายจากยุง เขย่าตลาดฤดูฝน เบี้ยเริ่มต้น 150 บาท

บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ “724 ประกันออนไลน์” เดินหน้ารุกตลาดในช่วงฤดูฝน จับมือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันโรคร้ายจากยุง และ ประกัน 3 โรคกวนใจ ส่งกรมธรรม์ราคาเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี...

Related Topics