กระทรวงอุตฯ ดึง 16 บิ๊กพันธมิตร ร่วมลงทุน 500 ล้าน จัดตั้ง ไทยแลนด์อินโนสเปซ ตั้งเป้าสู่ฮับสตาร์ทอัพนานาชาติ คาดเริ่มดำเนินการ ม.ค. ปีหน้า

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday December 19, 2018 17:52
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม หรือ Thailand InnoSpace ร่วมกับ16 หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สถาบันวิทยสิริเมธี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ Hong Kong Cyberport Management Company Limited , Hong Kong Trade Development Council , องศ์กรวางแผนผังด้านสถาปัตยกรรมประเทศฮ่องกง (Ho & Partners Architects) Bangkok Ventures Co., Ltd. กระทรวงพาณิชย์และแรงงานประเทศอิสราเอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงาน EEC และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยจะจัดตั้งภายในเดือนมกราคม 2562 ด้วยทุนประเดิมจำนวน 500 ล้านบาท พร้อมนำร่องเปิดในพื้นที่โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จังหวัดระยอง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม หรือ Thailand InnoSpace โดยโครงการนี้ถือเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพไทยและนานาชาติอย่างครบวงจร มีกระบวนการการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย ที่จะต้องเร่งพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ นอกจากนี้ ศูนย์แห่งนี้ยังจะมุ่งผลักดันให้สตาร์ทอัพไทยมีขีดความสามารถในการทำการค้าในระดับนานาชาติได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศหลายแห่ง มาร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินโครงการฯ อีกด้วย

การจัดตั้ง Thailand InnoSpace หจะเป็นแพลทฟอร์มกลางที่มีพลังในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพไทยแบบครบวงจร ซึ่งขณะนี้ได้มีการเชิญชวนและสรรหาผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายทั้งในด้านองค์ความรู้ เทคนิคและการปฏิบัติการ รวมถึงการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะ Open innovation หรือนวัตกรรมแบบเปิด นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยังจะมีการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด" หรือ InnoSpace (Thailand) Co., Ltd. คาดว่าจะจัดตั้งภายในเดือนมกราคม2562 ด้วยทุนประเดิม จำนวน 500 ล้านบาท โดยมีองค์กรภาคเอกชนรายใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน นอกจากนี้ เพื่อให้องค์กรเชื่อมโยงและรองรับนโยบายของภาครัฐได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเข้าร่วมถือหุ้นด้วย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนี้ในเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนและเติมเต็มการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลัง

นายอุตตม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ 16 หน่วยงานพันธมิตรที่จะร่วมดำเนินโครงการ Thailand InnoSpace นั้นประกอบด้วย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สถาบันวิทยสิริเมธี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ Hong Kong Cyberport Management Company Limited , Hong Kong Trade Development Council ,องศ์กรวางแผนผังด้านสถาปัตยกรรมประเทศฮ่องกง (Ho & Partners Architects) Bangkok Ventures Co., Ltd. กระทรวงพาณิชย์และแรงงานประเทศอิสราเอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงาน EEC และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งโครงสร้างองค์กรของโครงการดังกล่าว จะประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ด้านส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Operations) ด้านการเชิญชวนและสรรหาสตาร์ทอัพ และนวัตกรรม (Scouting) และด้านบริหารการลงทุน (Investment Management) นอกจากนี้ การดำเนินงานของหน่วยงานพันธมิตรจะมีความร่วมมือใน 3 รูปแบบ คือ พันธมิตรด้านการบ่มเพาะ (Incubation Partner) พันธมิตรด้านองค์ความรู้ (Knowledge Partner) และพันธมิตรด้านการลงทุน Investment Partner) โดยคาดว่าจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ของทุกๆหน่วยงานเพื่อร่วมดำเนินการและจัดตั้งโครงการ Thailand InnoSpace ภายในไตรมาสแรกของปี 2562 เช่นดียวกัน

นายอุตตม กล่าวทิ้งท้ายว่า ทางด้านสถานที่ตั้งโครงการ จะอยู่ในพื้นที่โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จังหวัดระยอง และจะมีเครือข่ายอีก 5 แห่ง ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และจะเชื่อมโยงไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม หรือ Thailand Innospace นั้น เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาสตาร์ทอัพพร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

สำหรับผู้ประกอบการ ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4501,0 2202 4495 หรือ เข้าไปที่ www.dip.go.th


Latest Press Release

Echoworx สยายปีกครอบคลุมอียู ด้วยการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในเยอรมนี

Echoworx มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในประเทศเยอรมนี โดยมีเป้าหมายเพื่อรุกขยายธุรกิจและความได้เปรียบในการแข่งขันของ Echoworx ภายในสหภาพยุโรป (อียู) เยอรมนีถือเป็นผู้นำเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการในอียู...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ธันวาคมปรับตัวลดลง เหตุกังวลการขึ้นดอกเบี้ยและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ขณะที่อาหาร แฟชั่น ยานยนต์ ยอดขายพุ่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯเปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1,206 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สบน.ชี้แจงข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร หนองคาย

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร...

เปิดตัว HaHa Taxi App ทางเลือกใหม่สำหรับผู้โดยสาร เพื่อแท็กซี่กรุงเทพฯ ยุคใหม่ ปลอดภัย จ่ายเงินง่าย ไร้เงินสด โฮวา และ มาสเตอร์การ์ด ร่วมมือทำให้การเดินทางในกรุงเทพฯ สะดวกราบรื่น

วันนี้ บริษัท โฮวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โฮวา) ผู้ให้บริการสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด ประกาศเปิดตัว 'HaHa Taxi App' แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับเรียกรถแท็กซี่ ให้ผู้โดยสารเรียกรถแท็กซี่และชำระเงินได้สะดวกยิ่งกว่า HaHa Taxi App...

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 20 เท่าของเงินฝาก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตอกย้ำความเป็นผู้นำบัญชีที่ให้คุณได้มากกว่าใคร ทีเอ็มบี...

Related Topics