วธ.ขานรับมาตรการภาษี ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 หมื่นบาท ส่งเสริมคนไทยซื้อหนังสือ-สนับสนุนคนไทยรักการอ่าน พร้อมบูรณาการร่วมมือภาครัฐ-เอกชน คลอดมาตรการ-รณรงค์คนไทยซื้อหนังสือเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday May 2, 2019 14:57
กรุงเทพฯ--2 พ.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอและได้เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนให้ประชาชนซื้อหนังสือ และได้รับความรู้จากการอ่านมากขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) โดยได้กำหนดแนวทางให้ผู้มีเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล สามารถนำค่าหนังสือ สื่อ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book) ทุกประเภทที่จ่ายให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นตามที่จ่ายจริง ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยลดหย่อนได้ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท

นายวีระ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านโดยจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นอกจากนี้ วธ.ได้จัดทำ "โครงการหรีดหนังสือ หรีดอาลัย…ให้ปัญญา" เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างกุศลให้แก่ผู้วายชนม์และสร้างปัญญาจากการอ่าน รวมถึงเปิดโอกาสทางการศึกษาแสวงหาความรู้และเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยในพื้นที่ที่ขาดแคลน และช่วยพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านเพิ่มขึ้น

และ เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม.เคยมีมติเห็นชอบอนุมัติมาตรการภาษี "อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้" สร้างแรงจูงใจให้คนไทยซื้อหนังสือเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่และกระตุ้นธุรกิจหนังสือให้ฟื้นตัว โดยกำหนดให้สามารถนำใบเสร็จซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออีบุ๊คมาหักลดหย่อนสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา วันที่ 14 ธันวาคม 2561-วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการประเมินที่ผ่านมา โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และสมาคม ผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลพบว่าการประกาศใช้มาตรการภาษีดังกล่าวของรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้รายได้จากการจำหน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ของร้านหนังสือเชนสโตร์ ร้านหนังสืออิสระและสำนักพิมพ์เพิ่มขึ้นจาก 3 ปีที่ผ่านมา (2558-2560) ถึงร้อยละ 33.3 จากยอดจำหน่ายปกติของเดือนธันวาคมที่อยู่ประมาณ 670 ล้านบาท โดยเพิ่มเป็น 873.19 ล้านบาท และสามารถจำหน่ายหนังสือกว่า 8,731,900 เล่ม นับว่ายอดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากในเวลาเพียง 1 เดือน

ขณะเดียวกันจากผลสำรวจของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้(ทีเคปาร์ค ) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเรื่อง "การอ่านของของประชากร ประจำปี พ.ศ.2561" พบว่า คนไทยอ่านหนังสือนานที่สุด 80 นาทีต่อวัน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี มีแนวโน้มการอ่านเพิ่มขึ้น โดยสถิติดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คนไทยอ่านหนังสือนานที่สุด66 นาทีต่อวัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า การประกาศใช้มาตรการภาษีซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่สองนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการสนับสนุนธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆต้องปิดตัวลงจำนวนมากเพราะประสบภาวะวิกฤต เนื่องจากคนไทยนิยมอ่านหนังสือผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น มาตรการภาษีจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยมาซื้อและอ่านหนังสือมากขึ้น ทำให้คนไทยรักการอ่านและช่วยสร้างปัญญา ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศที่มีต้นทุนที่ถูกที่สุดและมีความยั่งยืน เนื่องจากหนังสือถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่ง่ายและถูกที่สุด ทั้งนี้ หลังจากนี้วธ.จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อรณรงค์ให้คนไทยซื้อหนังสือและอ่านมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการภาษีของรัฐบาลที่ประกาศใช้


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เดินหน้าจัดคาราวานพบประชาชนครั้งที่ 3 ที่เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงพื้นที่ตามโครงการ "คาราวาน ก.ล.ต. สู่พื้นที่ต่างจังหวัด" ครั้งที่ 3 พบประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับ "รายการสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดเชียงใหม่" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ...

นายกสมาคมช่างทองไทยแนะลงทุนในทองความเสี่ยงต่ำ-ผลตอบแทนแน่นอน

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด เผยไทยมีจุดแข็งที่เครือข่ายร้านค้าทองคำกว่า 7 พันร้านทั่วประเทศ แนะผู้ประกอบการควรตามติดเทคโนโลยีใหม่ให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือบล็อคเชน...

ภาพข่าว: PDJ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในระดับ ดีเยี่ยม

จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PDJ ได้รับผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพเท่ากับ 97 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่พิสูจน์ว่าบริษัทฯ...

สถาบันเพิ่มฯ จัดอบรม Industry 4.0 Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจาก China Productivity Center

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) จัดโครงการอบรมเชิงลึก ในหัวข้อ "Competency for Industry 4.0 Transformation in Manufacturing and Service" ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม...

ก.ล.ต. ระดมความเห็นแนวทางการให้บริการ Portfolio Advisory และ Program Trading ของสมาคม บล.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายตามแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) หรือกลยุทธ์การลงทุน (Program Trading) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย...

Related Topics