ประกาศผลคะแนนและสถิติ จากการประชุม AGM 2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday July 17, 2019 08:29
กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
AGM 2562 : คะแนนเต็ม 100 มากขึ้น เป็น 27%
: ผู้ถือหุ้น ยังต้องการใบมอบฉันทะและวาระการประชุมแบบย่อ เป็นกระดาษ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นผู้ดำเนินโครงงาน "การประเมิน การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-AGM Checklist" ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับคะแนนและสถิติที่น่าสนใจ ประจำปี 2562 มีดังนี้

1. บริษัทจดทะเบียน ทำคะแนน การประเมินได้เต็ม 100 จำนวน 182 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 27 ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 21 ในปีที่ผ่านมา สะท้อนตามเกณฑ์การประเมิน คือ มีการเปิดเผยข้อมูล

และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ที่ยกระดับมากขึ้นจากปีก่อนหน้า
2. สถิติภาคสนาม ที่น่าสนใจ ได้แก่

เวลาของการประชุม เร็วที่สุด ใช้เวลา 17 นาที , นานที่สุด 5.5 ชั่วโมง และเวลาค่าเฉลี่ยของทุกบริษัทจดทะเบียน

คือ 1.43 ชั่วโมง ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม แบบมาด้วยตัวเอง และมอบฉันทะ จำนวน ร้อยละ 4.46 ของจำนวนผู้ถือหุ้น 5.08 ล้านบัญชีรายชื่อ

บริษัทจดทะเบียน ที่ยังแจกของชำร่วย ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 70 บริษัท หรือร้อยละ 10

ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน-CFO ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 บริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 บริษัท
ประธานกรรมการ ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 บริษัท

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัท จำนวนร้อยละ 80 ของบริษัท

จดทะเบียน

จากกรณีการใช้ QR Code มีความเห็นจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ ควรมีการพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร 2 รายการ คือ

วาระการประชุม+ความเห็นของกรรมการแบบย่อ และหนังสือมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุม

3. ปี 2562 เป็นปีแรก ที่มีการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย กองทุน 3 ประเภท คือ REIT, Infrastructure Fund และ

Property Fund โดยเป็นการซักซ้อมแนวทางในปีแรก และจะมีการพัฒนาเป็นลำดับในปีต่อๆ ไป
หมายเหตุ : รายละเอียดของคะแนน การประเมินฯ ปรากฏใน www.thaiinvestors.com

Latest Press Release

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เริ่มซื้อขาย 16 ธ.ค. นี้

บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 16 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 52,762.50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "BAM" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

นกแอร์ บอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุน 888.15 ล้านหุ้น เตรียมขาย RO อัตราส่วน 3.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคา 2.50 บาท

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 4,197.17 ล้านบาท...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ล.ต. ขอเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องการลงทุนอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ "ESG" เป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์...

สตาร์เฟล็กซ์ หรือ SFLEX หุ้นไอพีโอ 110 ล้านหุ้น กระแสดี พร้อมเทรด SET 19 ธ.ค. นี้

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ปิดจองหุ้นกระแสตอบรับดีเยี่ยม "สมภพ กีระสุนทรพงษ์" กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่าย มั่นใจธุรกิจ SFLEX อนาคตรุ่ง...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 757 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.59 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า...

Related Topics