รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวนโยบาย ประชารัฐสร้างไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday November 11, 2019 16:22
กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--กระทรวงการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตามแนวนโยบาย "ประชารัฐสร้างไทย" ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยในการประชุมดังกล่าวมีการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและศักยภาพของท้องถิ่น จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละจังหวัด ประกอบการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งนำไปสู่การหารือถึงบทบาทของกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายแก่หน่วยงานในพื้นที่และภาคเอกชน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยเริ่มจากระดับฐานรากให้มีพัฒนาการอย่างมั่นคงและแข็งแรงเป็นเสาหลักให้ระบบ เศรษฐกิจของประเทศ และมุ่งเน้นการให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนโดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้ประชาชน เพื่อให้สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนจะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนศักยภาพและต่อยอดจุดแข็งของท้องถิ่นให้เป็นจุดขาย ซึ่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและสุพรรณบุรี สามารถยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์หลากหลายผ่านการประกอบธุรกิจ Home stay หรือ Home lodge และการขยายตลาดผ่านการค้าชายแดน เป็นต้น

ในส่วนของกระทรวงการคลัง นอกจากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจะมีบทบาทในการพัฒนา

เชิงพื้นที่แล้ว สถาบันการเงินของรัฐยังทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการลดช่องว่างทางการเงิน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนชุมชนตามแนวนโยบายประชารัฐสร้างไทย ดังนี้

1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้หลักการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ค้นหาผู้มีศักยภาพ พัฒนาให้ความรู้ ผสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่าย และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้าง Smart Farmer ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตัวอย่างเช่น การพัฒนาชุมชนผู้ปลูกอ้อย ชุมชนหนองสาหร่ายในจังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนาการเลี้ยงโคนมของชุมชนบ้านหมู่ใหญ่ดงยาง จังหวัดราชบุรี

2) ธนาคารออมสินมีการดำเนินการตามหลัก 3 ออมเพื่อมุ่งสู่ 3 สร้างคือ สร้างความรู้และอาชีพ สร้างตลาดและรายได้ และสร้างประวัติทางการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและบรรเทาปัญหาความยากจนในพื้นที่ เช่น การพัฒนากลุ่มหัตถกรรมทำมือตำบลพงดึก ภายใต้โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ดำเนินการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐและกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีรายได้ เงินทุนหมุนเวียน และรักษาการจ้างงานในพื้นที่

4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ ผ่านการให้สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนต่างๆ

5) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนมาตรการต่างๆ ของภาครัฐโดยเน้นด้านการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก เช่น มาตรการชิมช้อปใช้ เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศและการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามยุทธศาสตร์ National e-Payment

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์และกรมศุลกากรได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้งศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะการกระจายความเจริญและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดน

ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการค้าชายแดนในพื้นที่ดังกล่าวโดยสนับสนุนให้เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น กระทรวงการคลังและหน่วยงานในพื้นที่พร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินการคลัง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการลงทุนในพื้นที่ผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีช่องทางหลากหลายและทั่วถึง


Latest Press Release

บัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท เอาใจขาเที่ยว

บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต เอาใจลูกค้าที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านสายการบิน AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air และตัวแทนเว็บไซต์ท่องเที่ยว (Online Travel Agent) ได้แก่...

ก.ล.ต. ผนึก ธ.ก.ส. ปั้นเดอะเทรนเนอร์ด้านการลงทุน ส่งต่อความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคล (financial literacy) ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ

ก.ล.ต. ปักหมุดเสริมสร้างความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคลแก่เยาวชนทั่วประเทศผ่านการสร้างเครือข่ายวิทยากรตัวคูณ (train the trainer) จับมือ ธ.ก.ส. จัดอบรมพนักงาน ธ.ก.ส. ให้เป็นวิทยากรตัวคูณด้านการลงทุนเป็นโครงการแรก...

ธนาคารกรุงเทพ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม จาก 3 เวทีระดับโลก

4 รางวัลยอดเยี่ยม จาก 3 เวทีโลก - นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 3 จากซ้าย)...

เคทีซีชิงธงช้อปออนไลน์ผูกใจสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด มอบความคุ้มค่าผ่านแพลตฟอร์มเจดีเซ็นทรัล

นายณัฐสิทธิ์ สุนทราณู ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด เจดีเซ็นทรัล ผู้นำเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซและธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย...

GUNKULรับทรัพย์ก้อนโต! Q3 บุ๊คกำไรพิเศษ 715 ลบ.จากโครงการโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เฮรับทรัพย์จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม Utsonomiya ในประเทศญี่ปุ่น มูลค่าขายรวม 1,750 ล้านบาท ส่งผลให้ได้รับกำไรจากการลงทุนเข้ามาในไตรมาส 3/63 กว่า 715 ล้านบาท หนุนรายได้และกำไรไตรมาสนี้...

Related Topics