กรมอนามัย ประกาศในที่ประชุมทันตแพทย์โลก ตั้งเป้า พ.ศ.2569 เด็กไทยที่เกิดใหม่ โตไปฟันไม่ผุ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday September 29, 2015 15:31
กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--ACFF

เมื่อเร็วๆ นี้ ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Congress) ประจำปี 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ว่า การประชุมทันตแพทย์โลก ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 103 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพปีแรก ภายใต้แนวคิด Dentisty in the 21stcentury หรือวิทยาการด้านทันตกรรมในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิทยาการใหม่ๆ จากทันตแพทย์ทั่วโลกกว่า 100 คน โดยภายในการประชุมครั้งนี้กรมอนามัยได้ประกาศเป้าหมายว่าเด็กไทยที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 หรืออีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า เด็กไทยเมื่อโตขึ้นต้องปราศจากรูฟันผุตลอดช่วงชีวิต ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาทันตสุขภาพในประเทศไทยพบว่าในปัจจุบันคนไทยยังมีปัญหาโรคฟันผุและปริทันต์มาก เด็กไทยมีฟันผุร้อยละ 60 ผู้ใหญ่มีประสบการณ์ฟันผุร้อยละ 80 และขณะนี้ประชา กรทั่วโลกมีฟันผุ 5.4 พันล้านคน หรือประมาณ ร้อยละ 80 โดยการดำเนินด้านงานทันตสาธารณสุขของประเทศไทยที่ผ่านมามีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชน การทำฟันฟรีในชุดสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงโครงการฟันเทียมพระราชทาน และโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน โครงการรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ช่องปากเด็กผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน การบูรณาการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ส่งผลให้ลดโรคฟันผุในเด็กและลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า โรคในช่องปากเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ และโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคในช่องปากเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะโรคปริทันต์ ทางกรมอนามัยจึงได้ประสานกับกรมควบคุมโรคในการบูรณาการ งานส่งเสริมสุขภาพช่องปากไปพร้อมกับคลินิกคัดกรองโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง ในหน่วยบริการ และชุมชน 40 จังหวัดนำร่อง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกรมอนามัยได้ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยหลัก 3 อ. 2ส. 1ฟ. คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และดูแลทำความสะอาดฟัน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากรวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วย

ด้าน รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช ประธานฝ่ายวิชาการและวางแผน โครงการประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ (The Alliance for a Cavity-Free Future หรือ ACFF) และอดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้กล่าวว่า "ทางองค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ได้แนะนำให้ประเทศสมาชิกได้มีการส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน โดยเฉพาะโรคฟันผุที่เกิดขึ้นในเด็ก จึงทำให้เกิด ACFF ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีเป้าหมายที่จะหยุดการเกิดโรคฟันผุทั่วโลก โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแคมเปญรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคฟันผุในหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ตุรกี, อินเดีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, บราซิล ฯลฯ สำหรับในประเทศไทยจัดขึ้นโดยโครงการประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ (The Alliance for a Cavity -Free Future หรือ ACFF Thailand) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักทันตสาธารณสุข, สำนักอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, เครือข่ายผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย, ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสำคัญเรื่องการดูแลรักษาและป้องกันโรคฟันผุ ให้เป็นพันธกิจด้านสาธารณสุขระดับโลก, ส่งเสริมและผลักดันให้คณะทันตแพทย์, บุคลากรด้านทันตสาธารณ สุขทุกภาคส่วนได้มีเกณฑ์การตรวจและวินิจฉัย หาแนวทางป้องกันและรักษาโรคฟันผุที่เป็นมาตรฐานเดียว กัน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยจะได้มีสุขภาพฟันที่ดีในทุกช่วงวัยของชีวิต และบรรลุเป้าหมายสำคัญตามที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ตั้งไว้คือ เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ.2026 (หรือ พ.ศ.2569) จะต้องปราศจากรูฟันผุ ครับ" รศ.ทพ.ประทีป กล่าว


Latest Press Release

เจนเนอราลี่ ชวนวิ่งหารายได้ สมทบทุนต่อลมหายใจให้เด็กแรกเกิด

เจนเนอราลี่ไทยแลนด์ ชวนคนรักสุขภาพมาร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ ในกิจกรรม "เจนเนอราลี่ เซลฟี่ รัน 2019" (Generali Selfie Run 2019) วันที่ 3 กุมภาพันธ์2562 ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ (สะพานนนทบุรี 1) นิยามใหม่ของงานวิ่งที่จะชวนขาวิ่งออกมาร่วมแบ่งปัน...

สภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี จัด วิ่งกระตุกหัวใจ หารายได้ซื้อเครื่อง AED

กว่า 125 ปี ผ่านมา 6 แผ่นดิน นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง "สภากาชาดไทย" เพื่อองค์กรสาธารณะกุศลระดับชาติเป็นที่พึ่งของประชาชนและผู้ยากไร้ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 /2561

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"...

ปี 2562 คาดมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงเกือบ 1.8 แสนราย กรมควบคุมโรคตั้งทัพเฝ้าระวังภัยสุขภาพให้ประชาชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2562 มี 3 โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี และคาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงเกือบ 1.8 แสนราย...

บีเอชจี เปิดตัวแฟรนไชส์คลินิกเด็กหลอดแก้ว แช่แข่งเก็บรักษาไข่ ด้วยเทคโนโลยีระบบเอไอ ราคาเพียง 2.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

บริษัท บอร์เดอร์เลส เฮลธ์แคร์ กรุ๊ป เปิดตัวแฟรนไชส์คลินิกเด็กหลอดแก้ว XY.life ชูที่แรกของโลกตั้งไทยเป็น "เมืองหลวงแห่งการแช่แข็งเซลล์ไข่" ด้วยเทคโนโลยีระบบ AI แก้ไขภาวะเจริญพันธุ์และมีบุตรยาก เก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง ในราคาเพียง 2.95...

Related Topics