Thursday August 22, 2019 06:00

สุขภาพ Press Release : 18 Jul 2017

สคร.10 อุบลฯ ร่วมมือเครือข่ายรณรงค์ไข้เลือดออก สุขภาพ—18 Jul 17

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) ที่ สวนสาธารณะพญาแถน เทศบาลเมืองยโสธร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมมือกับเครือข่ายเทศบาลเมืองยโสธร สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร

ขอเชิญตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี ฟรี สุขภาพ—18 Jul 17

เนื่องในวันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม 2560 นี้ มูลนิธิจึงได้ร่วมกับ 109 โรงพยาบาลใน 5 ภาคทั่วประเทศ(ดังแนบ) จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของตับแข็งและมะเร็งตับแก่ประชาชนฟรี โรงพยาบาลละ 100 คน ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 2560

สวรส. ขยายแนวร่วมวิจัย พัฒนาระบบเก็บข้อมูล โรคหลอดเลือดหัวใจ สร้างฐานข้อมูลประเทศ สุขภาพ—18 Jul 17

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดเวทีประชุม "หลักประกันสุขภาพกับการให้บริการ PCI" เพื่อระดมความคิดเห็นและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบริการ "การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง" (PCI : Percutaneous Coronary Intervention)

สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง สุขภาพ—18 Jul 17

เพราะสุขภาพนั้นสำคัญ รพ.วิภาดีจึงอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ซื้อ 1 รับเพิ่มอีก 1 โปรแกรม เมื่อซื่อทุกบ่ายวันพุธ (เวลา 13.00 – 16.00 น.) โดยสามารถซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard C, Standard Plus, Executive ชาย และ Executive