รพ. หัวใจกรุงเทพ เปิดรับสิทธิ์กรมบัญชีกลาง ตรวจเนื่อเยื่อหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 3 Tesla

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Friday May 25, 2018 11:47
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--แมสคอท คอมมิวนิเคชั่น

ปัจจุบันหนึ่งในโรคภัยสุขภาพที่น่ากลัวและพบมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ด้วยความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับโรคหัวใจและลดผลกระทบกับอวัยวะข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการตรวจหาโรคความผิดปกติของเนื้อเยื่อหัวใจ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging (MRI) ที่มีระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กในระดับ 3 เทสลา (3.0 Tesla) ประกอบกับ ซอฟแวร์ที่มีความทันสมัย ซึ่งทำให้ภาพ MRI ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคมีความละเอียดสูง สามารถใช้วินิจฉัยอาการผิดปกติของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีคุณภาพ

นพ.ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า ประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการเข้าถึงการรักษานั้นอาจใช้เวลานานในผู้ป่วยของสถานพยาบาลภาครัฐ แม้ว่าโรคหัวใจจะมีหลายสภาวะอาการให้ผู้ป่วยกังวลใจหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทางโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ได้เห็นความสำคัญในการรักษาโรคหัวใจในทุกกระบวนการวินิจฉัยและการตรวจรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างตรงจุด รพ.จึงได้เพิ่มทางเลือกในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ด้วยการตรวจเนื่อเยื่อหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 3 Tesla ให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกับทางราชการตามกฎหมาย อาทิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ โดยกรมบัญชีกลางจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาบางส่วนให้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยลดภาระของผู้ป่วยที่ได้รับสิทธิ์และยังช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยแพทย์เป็นผู้อ่านผล และผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

พญ.เลิศลักษณ์ เชาวน์ทวี อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กล่าวถึง การตรวจเอ็มอาร์ไอ (Magnetic Resonance Imaging : MRI) คือ การสร้างภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยภาพ MRI ที่ได้สามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ทุกส่วน MRI เป็นเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับตรวจภายนอก เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายใน (non-invasive tool) โดยไม่มีการใส่ส่วนใดของอุปกรณ์เข้าไปในร่างกาย (noninvasive equipment) หลักการทำงานของเอ็มอาร์ไอ คือ การทำปฏิกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับอนุภาคโปรตอนที่อยู่ในส่วนประกอบของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด การทำปฏิกิริยานี้จะทำให้ได้สัญญาณภาพที่จะถูกเปลี่ยนเป็นภาพอวัยวะภายในด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการแสดงผลภาพ MRI นี้ทำให้การแสดงผลภาพเป็นแบบ Grey Scale สามารถแยกแยะความแตกต่างของเนื้อเยื่อ น้ำในร่างกาย ไขมัน กล้ามเนื้อ รวมไปถึงเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงได้ ช่วยให้มองเห็นภาพส่วนที่ต้องทำการรักษาได้อย่างชัดเจน ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ปลอดรังสีเอกซเรย์ เพราะไม่ใช้รังสีเอกซเรย์ในการสร้างภาพของอวัยวะภายในเพื่อวินิจฉัยโรค

การตรวจหาความผิดปกติและวินิจฉัยโรคด้วย MRI ที่มีระดับความเข้มของสนามแม่เหล็ก 3 เทสลา (3.0 Tesla) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา เพื่อใช้สำหรับการวินิจฉัยอาการผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีคุณภาพและความละเอียดสูง โดยเฉพาะการตรวจหาโรคของความผิดปกติของเนื้อเยื่อหัวใจ อาทิ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคอะไมลอยโดซิสของกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac amyloidosis) ความผิดปกติของหลอดเลือด ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ โรคของลิ้นหัวใจ โรคของหลอดเลือดโคโรนารี และหลอดเลือดแดงใหญ่ โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ผิดปกติมาแต่กำเนิด (congenital heart disease) ทั้งก่อนและหลังการรักษาทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงการตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยการกระตุ้นด้วยยา (MRI stress test with pharmacologic induction) และ การตรวจดูก้อนเลือดในคนไข้ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายมีแรงบีบตัวน้อยทำให้เลือดในห้องหัวใจแข็งตัวง่ายเป็นต้น การตรวจ MRI 3.0 Tesla นับเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วย ที่ไม่ต้องเสี่ยงต่อการได้รับรังสีเอกซเรย์ ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่แพ้สารทึบรังสี หรือผู้ป่วยในภาวะไตวาย รวมถึงผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถกลั้นหายใจนานๆ ได้ และผู้ป่วยที่ปราศจากข้อห้ามในการตรวจ MRI นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังมีลักษณะเป็นอุโมงค์ทรงกระบอกในแนวนอนกว้างขวางขึ้นจากเดิม สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ได้ ช่วยลดอาการกลัวการเข้าไปอยู่ในบริเวณแคบและปิดทึบของผู้ป่วยได้ แต่ทั้งนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการกลัวที่แคบจริงๆ แพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และคนไข้ที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียมบางชนิด เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท คนไข้ที่ใส่ขดลวดดามหลอดเลือด (stent) ในเวลาน้อยกว่า 8 สัปดาห์ จะไม่สามารถใช้การตรวจ MRI ได้แพทย์จะพิจารณาตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นต่อไป

แม้ MRI 3.0 Tesla เป็นเครื่องมือที่ปลอดรังสีเอกซเรย์ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อจำกัดในการตรวจ MRI 3.0 Tesla ได้แก่ ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร(ในกรณีที่คนไข้ต้องฉีด สารเปรียบต่าง Contrast agent) ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นโลหะฝังอยู่ร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ และผู้ป่วยที่มีค่าอัตราการกรองของไตน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะโรคไตเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนตรวจ การเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจ ได้แก่ 1.ผู้ป่วยงดน้ำและอาหาร 4 ชั่วโมงก่อนการตรวจ MRI stress test (ทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการใช้ยากระตุ้น) การตรวจMRI แบบอื่นนอกเหนือจาก stress test ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ 2.ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจ ต้องถอดฟันปลอม เครื่องประดับโลหะต่างๆ เพราะส่วนประกอบที่มีโลหะจะส่งผลรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 3.ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการผ่าตัดใส่โลหะในร่างกาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้าห้องตรวจ 4.ทำธุระเข้าห้องน้ำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าห้องตรวจเนื่องจากการตรวจอาจใช้ระยะเวลานาน 5.ระหว่างการตรวจผู้ป่วยจะต้องนอนนิ่ง ไม่เคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งขณะทำการตรวจ เพื่อจะได้ภาพที่ชัดเจน 6.สามารถกดสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้หากมีอาการผิดปกติเช่น แน่นหน้าอก อึดอัด หายใจไม่ออก

MRI เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ตรงจุด และนำไปสู่การรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ หลอดเลือด และเนื้อเยื่อหัวใจ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 3.0 Tesla) ทางโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพเปิดบริการให้สิทธิ์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการและครอบครัว ที่สามารถเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลาง ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการรักษานี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนก Cardiac Imaging โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โทร. 02-755-1292, 02-755-1294 สามารถเข้ารับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561


Latest Press Release

Gossip News: ทีมแพทย์ศูนย์หัวใจ รพ.พัทลุงช่วยชีวิตคนไข้ฉุกเฉิน

เป็นที่พึ่งของผู้ป่วยโรคหัวใจในจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียง หลัง บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG เข้าบริหารศูนย์หัวใจ รพ.พัทลุงตามวิชั่นรุกขยายธุรกิจรับบริหารศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ของผู้บริหาร 'นพ.บุญ วนาสิน' ล่าสุดทีมแพทย์ได้ช่วยชีวิต...

งาน MKT GEEEK เจาะลึก! ธุรกิจสุขภาพและโรงพยาบาลในทศวรรษใหม่ (Futuristic Healthcare and Wellness Insight) ปี 2019

MKT GEEEK: เจาะลึกธุรกิจสุขภาพและโรงพยาบาลในทศวรรษใหม่ (Futuristic Healthcare and Wellness Insight) จัดโดยบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9:00 – 12:00น. สถานที่ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก (Somerset Ekamai Bangkok), เอกมัย...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ทำพิธีลงนามสัญญา โรงพยาบาลบางพลี เพื่อเพิ่มศักยภาพดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นำโดยนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบางพลี นำโดยนายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ (ที่ 5 จากขวา) และทีมผู้บริหาร...

ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการ IBD มีเพื่อน...Happy Life ถ้าลำไส้ไม่อักเสบเรื้อรัง

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ (กลาง) และรศ.นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ ประธานชมรม ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (ที่5 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัวโครงการ "IBD มีเพื่อน...Happy Life ถ้าลำไส้ไม่อักเสบเรื้อรัง" และเวบไซต์ www.ibdthai.com...

โรงพยาบาลสุขุมวิท จัดสัมมนา ภูมิแพ้รู้ทันป้องกันได้

โรงพยาบาลสุขุมวิท ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "ภูมิแพ้รู้ทันป้องกันได้" โดย พญ.วาสินี สรรพดิลก กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 5A พิเศษ...

Related Topics