Sunday September 15, 2019 23:51

สุขภาพ Press Release : 06 Jul 2018

ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว สุขภาพ—06 Jul 18

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแก่ ผศ.พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์ (ซ้าย)อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การรักษาเฉพาะบุคคล ทางเลือกใหม่สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง สุขภาพ—06 Jul 18

ปัจจุบันนี้ "โรคมะเร็ง" ยังคงเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในคนไทยเป็นอันดับ 1 ทั้งยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ศ.คลินิก พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา กล่าวว่า

แพทย์เตือน ระวังภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ สุขภาพ—06 Jul 18

ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระดูกสันหลังสามารถพบได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกิจกรรมในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของคนเราเปลี่ยนไป โดยมักพบในคนวัยทำงาน และผู้สูงอายุที่กระดูกสันหลังเสื่อมลงตามกาลเวลา ทั้งนี้เมื่อกระดูกสันหลังมีปัญหาควรรีบทำการรักษา