วางแผนสุขภาพให้เฉียบ พร้อมรับ และ รู้ ให้เท่าทันโรคมะเร็ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday November 21, 2018 15:37
กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--เฟลชแมน ฮิลลาร์ด

ทุกวันนี้เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ มากมายนับไม่ถ้วน ทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น อาหารการกิน การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะทางพันธุกรรม มลพิษต่างๆ สารปนเปื้อนที่อยู่ในอาหารรวมถึงความเสี่ยงอันเกิดจากความมักง่ายของมนุษย์ด้วยกันเอง หากกล่าวถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บแล้ว "โรคมะเร็ง" ถือเป็นโรคที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมากที่สุดโรคหนึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคมะเร็งเกิดได้ทั้งจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมรวมทั้งพฤติกรรมต่างๆ เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้จะต้องทุกข์ทรมานและอาจอันตรายถึงชีวิตแล้ว ผู้ป่วยและครอบครัวยังต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในการรักษาอีกด้วย

มะเร็งกับประชากรโลก

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก* โรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับสองที่ทำให้ประชากรโลกเสียชีวิตมากที่สุด ในปีพ.ศ. 2561 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจำนวน 9.6 ล้านคนทั่วโลก โดยในจำนวนผู้เสียชีวิต 6 คนจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 1 คน และจากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ร้อยละ 70 เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีประชากรที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จากสถิติของปี 2560 พบว่ามีเพียงร้อยละ 26ของประเทศที่ประชากรมีรายได้น้อยจนถึงปานกลางเท่านั้นที่มีสวัสดิการภาครัฐในการให้บริการตรวจโรคมะเร็ง โดยสาเหตุหลักที่ประชากรเหล่านี้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งคือการรับรู้ว่าตนเองป่วยก็เมื่อถึงระยะลุกลามแล้ว นอกจากนั้นยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงพบว่าร้อยละ 90 จากทั้งหมดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งอย่างทั่วถึงและตรวจพบโรคในระยะแรกๆ โรคมะเร็งเป็นโรคที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาล กล่าวคือทั่วโลกต้องสูญเสียเม็ดเงินที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งถึง 1.16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียว

สำหรับสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าในปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตด้วยโรงมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปี 2554 มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งทั้งสิ้น 112,392 คนและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จากสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งของประเทศไทยในปี 2559 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดของประชากรไทย 5 อันดับแรกได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่วินิจฉัยพบว่าตนเองเป็นมะเร็งในระยะที่ 4**

ทั้งนี้หากต้องเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้ว สวัสดิการสังคมจากภาครัฐในปัจจุบันจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง แต่หากต้องการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วทันการณ์อาจต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายการรักษาโรคมะเร็งปอดของโรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่ง หากรักษาด้วยการฉายรังสี (ไม่รวมค่าทำคีโม) จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท**ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้ชีวิตให้ตื่นตัวและเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่ "อยู่ยาก" ให้ "อยู่เป็น" โดยวางแผนการใช้เงินเพื่อดูแลสุขภาพในระยะยาว พร้อม "รับ"และ "รู้" ให้เท่าทันโรคมะเร็ง ก่อนมะเร็งจะ "ทำร้าย" และ "ทำลาย" เรา

วางแผนสุขภาพระยะยาวด้วย "แผนคุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ค่าเบี้ยคงที่ 10 ปี"

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าใจคนไทยและสนับสนุนให้คนไทยเตรียมรับมือกับโรคมะเร็งทั้งด้านค่ารักษารวมถึงแนวทางการรักษา จึงได้เปิดตัวแผนประกันคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ ค่าเบี้ยคงที่ 10 ปี หรือ แผนประกัน Cancer Fix 10 โดย คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกระยะ รวมถึงมะเร็งผิวหนัง และเป็นแผนประกันที่จะเพิ่มความสบายใจให้กับลูกค้าถึง 3 ข้อดังนี้

1. คุ้มค่ากว่าด้วยเบี้ยประกันคงที่ยาวถึง 10 ปี ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง 4 บาท***

ลูกค้าซิกน่าสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันคงที่เป็นระยะเวลายาวนานถึง 10 ปี จากปกติทั่วไปในท้องตลาดที่ค่าเบี้ยจะปรับเพิ่มตามอายุทุกๆ 5 ปี ทำให้สามารถวางแผนและแบ่งสันปันส่วนค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะไม่ลุกลามและระยะลุกลาม (รวมถึงมะเร็งผิวหนัง) ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดเป็นเงินก้อนถึง 1.2 ล้านบาททันที ลูกค้าสามารถซื้อแผนประกัน Cancer Fix10 ได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึง 60 ปี และต่ออายุความคุ้มครองไปได้อีกจนถึงอายุ 65 ปี สร้างความอุ่นใจให้กับตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น

2. เพิ่มความมั่นใจให้รักษาโรคได้อย่างตรงจุดด้วย "บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์" (Medical Second Opinion Service หรือ MSO)

บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์เป็นบริการที่ซิกน่าร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาให้บริการการตรวจวินิจฉัยโรคซ้ำ รวมถึงแนะนำแนวทางการรักษาที่ถูกต้องกับกลุ่มลูกค้าที่มีอาการเจ็บป่วยและเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ โรคตับแข็ง โรคหลอดเลือดสมองแตก รวมถึงโรคมะเร็ง โดยลูกค้าแผนประกัน Cancer Fix 10 สามารถเลือกใช้บริการความเห็นที่สองทางแพทย์เพื่อวินิจฉัยซ้ำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนำของโลก เช่น Harvard Medical School Teaching Hospitals, The Cleveland Clinic, หรือ John Hopkins University Medical Center หรือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งชั้นนำในประเทศไทย อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลสมิติเวช ศูนย์ศรีพัฒน์ หรือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์นอกจากจะช่วยให้ผู้ที่ตรวจพบโรคมะเร็งได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นแล้ว ยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการรักษาที่ถูกต้องอีกด้วย

3. ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมเซฟเงินในกระเป๋า

ผู้ที่ซื้อแผนประกัน Cancer FIX10 สามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยที่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 1 แสนบาท การนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษี นอกจากจะได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีและช่วยลดภาระในด้านค่ารักษาพยาบาลของตนเองแล้ว ถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นยังช่วยลดภาระทางการคลังของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อีกด้วย

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แม้เราจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แล้วก็ตาม โรคมะเร็งก็ยังถือเป็นภัยร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับเราได้ในอันดับต้นๆ เพราะซิกน่าเข้าใจว่าคุณคือโลกทั้งใบของใครอีกหลายคน วางแผนให้กับคุณและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ด้วยแผนประกันCancer FIX10 แผนที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของคนไทยจากซิกน่าประกันภัย สอดคล้องกับพันธกิจหลักของซิกน่าในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพของคุณขอให้เป็นเรื่องของเรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คซิกน่าไทยแลนด์แฟนเพจhttps://bit.ly/2QpKGM4 หรือที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2F8rP7d และสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์บริการด้านการเงินและโบรคเกอร์ประกันภัยในห้างเทสโลตัสทุกสาขา ทั่วประเทศ

อ้างอิง
* ข้อมูลจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

** ข้อมูลจากทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2559 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

*** แผนความคุ้มครองแบบที่ 1 ของแผนประกัน Cancer FIX10 และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย

ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.cigna.co.th

เกี่ยวกับซิกน่า

ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 95 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna(R) รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com


Latest Press Release

ดูแลจุดซ่อนเร้นด้วยนวัตกรรมทันสมัยที่ณัฐชญา คลินิค

ปัญหาจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงเป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ พวกตกขาว กลิ่น เรื่องขนที่ทำให้ยิ่งอับชื้น เรื่องการใช้งาน มักเกิดหลังการคลอดบุตร หรือเกิดการใช้งานหนัก หรืออุปกรณ์ของเพศชายค่อนข้างใหญ่ ทำให้หลวม ในบางเคสก็มีอาการปัสสาวะเล็ด...

อาคเนย์ชวนชาวสีลม หิ้วถุงผ้าช้อปสินค้าออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน จัดงาน "อาคเนย์ Green Mart" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ชวนเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารพิษ ร่วมจัดจำหน่ายใจกลางย่านสีลม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชิม ช้อปสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง...

อาการปวดเมื่อยจากการช้อปปิ้ง

ถ้าพูดถึงเรื่องการช้อปปิ้งแล้วล่ะก็ ถือเป็นกิจกรรมคู่กับผู้หญิงเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะช้อปปิ้งเพื่อผ่อนคลายอารมณ์จากงานที่เคร่งเครียด หรือมีหน้าที่จับจ่ายเลือกของกินของใช้ที่จำเป็นสำหรับครอบครัว ช้อปไปช้อปมารู้ตัวอีกทีก็ของเต็มมือแล้ว...

อัลติมา ไลฟ์ ผลิตภัณฑ์นำเทรนด์คนรักสุขภาพ

ทางเลือกใหม่ สำหรับคนยุคใหม่ บริษัท อัลติมา ไลฟ์ แบรนด์น้องใหม่ ตัวช่วยที่จะทำให้สุขภาพของคนทุกเพศทุกวัยในพ.ศ.นี้ จัดงาน "Introduces Ultima Life Power by DOD" ขนสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่ผสมผสานนวัตกรรมใหม่ มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดความว้าว!...

เนเจอร์ไบโอเทค มอบเงินบริจาค 914,530 บาท ให้กับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ภายใต้โครงการ เติมน้ำใจ กับหลินจือมิน

หลังจากที่ "หลินจือมิน" ภายใต้ บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ได้จัดโครงการ "เติมน้ำใจ กับ หลินจือมิน" โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยทุกกล่องของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลินจือมิน จะบริจาคเงิน 30 บาทต่อกล่อง...

Related Topics