รพ.จิตเวชโคราช พัฒนาระบบบริการ ผู้ต้องขังป่วยจิต ในเรือนจำ 4 จังหวัดอีสานใต้ ป้องกันขาดยา ฆ่าตัวตาย ก่อคดีซ้ำ!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday April 23, 2019 09:15
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--รพ.จิตเวชนครราชสีมา

รพ.จิตเวชนครราชสีมา เผยผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิตและป่วยทางจิตเวชสูงถึงร้อยละ 46 สูงกว่าประชาชนทั่วไป 3 เท่าตัว เร่งพัฒนาระบบบริการดูแลในเรือนจำ 12 แห่ง ใน 4 จังหวัดอีสานใต้ ต่อเนื่องไปจนถึงหลังพ้นโทษ ป้องกันปัญหาขาดยา ฆ่าตัวตายและก่อคดีซ้ำ โดยพัฒนาโปรแกรมการส่งต่อหลังพ้นโทษ และเพิ่มชุดกรองความเสี่ยงฆ่าตัวตายในกลุ่มป่วยจิตเภท พร้อมเตรียมเปิดระบบการแพทย์ทางไกลรักษาระหว่างรพ.จิตเวชกับเรือนจำ คาดเริ่มใช้ในอีก 2 เดือน

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ รพ.จิตเวชนครราชสีมาได้เร่งพัฒนาระบบบริการประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและป่วยทางจิตเวชครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ต้องโทษคดีความ ซึ่งถือเป็นวิกฤติของชีวิตประการหนึ่ง ทำให้มีปัญหาการปรับตัวเกิดความเครียดได้ง่ายและสูงกว่าคนทั่วไป โดยผลการศึกษาของกรมสุขภาพจิต พบว่าผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชร้อยละ 46 สูงกว่าประชาชนทั่วไป 3 เท่าตัว พบในผู้ชายร้อยละ 47 ผู้หญิงร้อยละ 35 โรคที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ติดเหล้าและสารเสพติดร้อยละ 30 รองลงมาโรคซึมเศร้าร้อยละ 16 และความเสี่ยงฆ่าตัวตายร้อยละ 16 โดยมีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคจิตเวช 2 โรคร่วมกันประมาณ 1 ใ น 4 เช่น โรคจากติดสารเสพติดกับโรคจิตเภท เป็นต้น ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ล่าสุดในปลายปี2561 มีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช 4,867 คน จากผู้ต้องขังที่มีประมาณ 300,000 คนในเรือนจำ 142 แห่งทั่วประเทศ

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่อว่า ในส่วนของเรือนจำที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งอยู่ในความดูแลของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ 4 จังหวัด ได้แก่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ มีทั้งหมด 12 แห่ง มีผู้ต้องขังรวม 32,129 คน เป็นชาย25,225 คน ที่เหลือเป็นหญิง โดยร้อยละ 51 อยู่ในเรือนจำ 6 แห่ง ในจ.นครราชสีมา ที่ผ่านมาได้จัดระบบบริการการตรวจคัดกรองผู้ต้องหาและผู้ต้องโทษ เพื่อประเมินปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตเวช เน้นพิเศษ 6 กลุ่ม เช่น ผู้ต้องขังเข้าใหม่ ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ 6 เดือน เป็นต้น โดยจัดระบบบริการแบบคู่แฝด ระหว่าง 1เรือนจำกับ 1 รพ.จังหวัดหรือรพ.ชุมชนหรือรพ.จิตเวช โดยรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้จัดหน่วยโมบาย (Mobile Hospital in Prison) มีจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช เข้าไปดูแลติดตามเยี่ยมอาการผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ เช่นที่เรือนจำกลางนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ป่วยจิตเวชประมาณ 30 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคจิตเภท และโรคซึมเศร้า และให้ความรู้บุคลากรในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2562 นี้ จะเน้นหนักเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำให้ต่อเนื่องเหมือนผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป เพื่อป้องกัน 3 ปัญหาหลัก คือการป่วยซ้ำจากขาดยา การฆ่าตัวตาย การก่อคดีซ้ำจากอาการป่วยทางจิตเวช รวมทั้งการปกป้องสิทธิ์ของผู้ต้องขังที่ป่วยจิตเวช เริ่มตั้งแต่การเข้าเรือนจำวันแรก ไปจนถึงหลังพ้นโทษกลับไปอยู่ชุมชน โดยพัฒนา 4 ระบบหลัก ประกอบด้วย 1. การจัดทำฐานข้อมูล ขึ้นทะเบียนผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตเวชทุกคน เพื่อการติดตามต่อเนื่องจนกระทั่งอาการป่วยหายขาด 2.การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน โดยรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้ร่วมกับรพ.สุรินทร์พัฒนาโปรแกรมไทยซีโอซี(Thai Continuous of Care : Thai CoC)ใช้สำหรับส่งต่อผู้ต้องขังที่พ้นโทษด้วยระบบออนไลน์และรายงานผลแบบปัจจุบันหรือเรียลไทม์ เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลที่เป็นภูมิลำเนาผู้ป่วยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะเริ่มใช้ในเรือนจำ 12 แห่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ทั้ง4 จังหวัด จากนั้นจะประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยจิตเวชและพ้นโทษทั่วประเทศได้ด้วย

3. เพิ่มการตรวจคัดกรองผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย เพิ่มจากโรคซึมเศร้าอีก 1 โรคคือโรคจิตเภท ซึ่งเป็นโรคทางจิตที่พบมากอันดับ 1 มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายจากอาการป่วยทางจิต ประสาทหลอนของตัวเอง เช่น มีคนสั่งให้ฆ่าตัวตาย พบได้ร้อยละ 20 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายระหว่างที่อยู่ในเรือนจำ

มาตรการสุดท้ายคือการจัดระบบการปรึกษา การรักษาด้วยการแพทย์ระบบทางไกลหรือเทเลเมดิซีน (Telemedicine) ระหว่างจิตแพทย์ของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ กับฝ่ายการแพทย์ของเรือนจำทั้ง 12 แห่ง สามารถให้การรักษาผู้ต้องขังที่อาการไม่รุนแรง ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล คาดว่าจะเปิดให้บริการจริงในเดือนมิถุนายนนี้ โดยได้ประชุมชี้แจง บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เรือนจำทั้ง 12 แห่ง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำเขตสุขภาพที่ 9 แล้ว มั่นใจว่าจะทำให้อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้ต้องขังในเรือนจำ และมีอัตราการดูแลต่อเนื่องเมื่อพ้นโทษ บรรลุเป้าหมายในปี2562 คือร้อยละ 90 นายแพทย์กิตต์กวีกล่าว


Latest Press Release

สื่อสาส์นกัญชา: สมาคมแพทย์ แนะแนวทางเลือกใช้กัญชา

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประเด็น เรื่อง "สื่อสาส์นกัญชา: สมาคมแพทย์" พร้อมหน่วยงานสมาคมแพทย์ฯ รวมตัวกันเรียกร้องต้านการใช้สารสกัดจากกัญชา โดยมีเหตุผลให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง...

รพ.หัวเฉียว ให้บริการทำฟันสำหรับผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ปี 2562

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญชวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกโรงพยาบาล เข้ารับบริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุดฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ภายใต้วงเงินคนละ 900 บาทต่อปี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่...

ชอบเดินเท้าเปล่า สัมผัสธรรมชาติให้ระวังพยาธิไชเท้า

อากาศเย็นๆ แบบนี้ ใครที่ชอบเดินเท้าเปล่า เดินเหยียบดิน เหยียบทรายสัมผัสกับธรรมชาติ ก็จะรู้สึกฟินๆ ดีหรอกนะครับ แต่ต้องระวังกันด้วย เพราะช่วงนี้โรคพยาธิไชผิวกำลังระบาด โรคพยาธิไชผิว เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากพยาธิตัวกลมระยะตัวอ่อน...

อบรมครรภ์คุณภาพ อายุครรภ์ 7-9 เดือน

ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 7-9 เดือน เข้าร่วมกิจกรรม "อบรมครรภ์คุณภาพ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์ เรียนรู้พัฒนาการของทารกในครรภ์ วิธีการแก้ไขหัวนมสั้น การให้นมบุตรที่ถูกวิธี อาหารบำรุงน้ำนม...

ศิริราชผุดศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอย่างครบวงจร

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้พิการให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด.. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ (Center of Excellence for Prosthetics and Orthotics) หรือ CEPO ภายใต้ความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้...

Related Topics