Sunday January 19, 2020 09:20

สุขภาพ Press Release : 23 May 2019

มะเร็งปอด ... อันตรายกว่าที่คิด สุขภาพ—23 May 19

เป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของทั้งเพศชายและเพศหญิง อย่าง ไรก็ดี มะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะต้น สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งปอดเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไ

รพ.จิตเวชโคราช เตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติ ช่วงฤดูฝน ฟิตซ้อมทีมเยียวยาใจในเขตสุขภาพที่ 9 เกือบ 100 ทีม สุขภาพ—23 May 19

รพ.จิตเวชนครราชสีมา จัดอบรมทีมเยียวยาใจระดับอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9 ที่มีเกือบ 100 ทีม และนำร่องทีมระดับตำบล 13 ตำบล ฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและซักซ้อมแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแต่เนิ่นๆ

Gossip News: เอช เอ็ม ซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Holistic Medical Centre - HMC) สุขภาพ—23 May 19

ด้วยเหตุ 15 ปีที่แล้ว คุณนีน่า - ณัฐนันท์ สหวัฒน์ อยากมีสถานที่ให้ทั้งครอบครัว ได้มาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกันแบบครบวงจร จึงได้ก่อกำเนิด "เอชเอ็มซี" (HMC - Holistic Medical Centre) ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ขึ้น

ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกหารือเรื่องการกระจายฐานการผลิตยาเพื่อรับมือกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและส่งเสร สุขภาพ—23 May 19

- ผู้นำจากแวดวงสุขภาพทั่วโลกถกประเด็นการผลิตยาและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 - การประชุมมุ่งเน้นเกี่ยวกับโซลูชันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับการเข้าถึงยารักษาโรคและยาชีววัตถุ เมอร์ค (Merck)

Menarini Ricerche เตรียมนำเสนอ 3 โครงการโรคมะเร็ง ที่การประชุม ASCO ประจำปี สุขภาพ—23 May 19

Menarini Ricerche จะนำเสนอโครงการที่แตกต่างกัน 3 โครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารประกอบในการพัฒนายา SEL24/MEN1703, MEN1611 และ MEN1309/OBT076 ทางคลินิก ที่งานประชุม ASCO ประจำปี 2562 ในนครชิคาโก ในระหว่างการนำเสนอแบบโปสเตอร์หัวข้อ "มะเร็งเต้านม -