โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายได้แล้ววันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Monday October 19, 2020 13:55
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยทางโรงพยาบาลฯ มีภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ 1) ภารกิจด้านการเรียนการสอน โดยผู้มารับบริการจะได้รับการตรวจรักษาโดยละเอียดจากนิสิตทันตแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตรวจรักษา รวมถึงการส่งเสริมป้องกันแก่ผู้เข้ารับบริการตามหลักวิชาการและให้การรักษาแบบสมบูรณ์ตามสภาวะหรือโรคที่ตรวจพบของแต่ละบุคคลและครอบครัว 2) ภารกิจด้านการให้บริการทางทันตกรรม โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการซึ่งจะเริ่มเปิดบริการในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนข้างเคียง และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการบริการทางทันตกรรมอย่างทั่วถึง

ปัจจุบันโรงพยาบาลทันตกรรมฯ เปิดรับสิทธิการรักษาพยาบาลที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับบริการทางทันตกรรมสามารถเข้าถึงการรักษาและใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่ตนเองมีอยู่ อาทิเช่น 1) สิทธิประกันสังคม โดย "ผู้ประกันตน" ที่มีสิทธิอยู่ในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถเข้ารับบริการทางทันตกรรมตามสิทธิฯโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท ต่อคนต่อปี โดยครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมโดยทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาที่คงเหลือผ่านระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบ "ไม่ต้องสำรองจ่าย" ได้ที่ หน่วยเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2) สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับผู้ที่ถือครองสิทธิฯสังกัดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรม เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด รวมถึงการทำฟันเทียมฐานพลาสติกชนิดถอดได้ ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิฯสังกัดโรงพยาบาลอื่นสามารถติดต่อทำเรื่องขอย้ายสิทธิเพื่อสังกัดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยติดต่อหน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 10:30 น. และเวลา 13:00 – 15.00 น. หรือสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านช่องทาง "Line Official Account" เพียงแอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso เพื่อเพิ่มเพื่อนได้ทันที 3) สิทธิรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ ผู้มีสิทธิฯสามารถเข้ารับการรักษาและนำใบเสร็จไปเบิกจ่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ไม่ว่าจะเป็น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ฟันเทียมทั้งชนิดถอดได้และติดแน่น การรักษาโพรงประสาทฟัน เป็นต้น

ด้านสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีสถานที่เปิดให้บริการทางทันตกรรมจำนวน 2 อาคาร คือ

อาคาร 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ชั้น 1 เปิดให้บริการเวชระเบียน และคลินิกศัลยศาสตร์
ชั้น 2 เปิดให้บริการคลินิกปริทันตวิทยา
อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ชั้น 1 ตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก, คลินิกทันตรังสี, คลินิกทันตกรรมบำบัดฉุกเฉิน และคลินิกทันตกรรมพิเศษนอกเวลาราชการ

ชั้น 2 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์, คลินิกทันตกรรมเด็ก, คลินิกทันตกรรมครอบครัว และคลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว ชั้น 3 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน, คลินิกทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน) และคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน)

คลินิกที่ให้บริการโดยนิสิตทันตแพทย์ ผู้มารับบริการจะได้รับส่วนลดค่ารักษาไม่น้อยกว่า 50%

เปิดทำการ วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

และคลินิกบริการทางทันตกรรม เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และ 16:30 - 19:30 น.

การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพราะอาจส่งผลเสียที่มากได้ เช่น การติดเชื้อที่บริเวณใบหน้า การติดเชื้อที่ปอด หัวใจ เป็นต้น อาการปวดฟัน เสียวฟัน แปรงฟันแล้วมีเลือดออก อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยทันตแพทย์ หากได้รับการรักษาในระยะเริ่มต้น และทันท่วงที ประชาชนจะมีสุขภาพช่องปากที่ดี มีระบบการเคี้ยวอาหารที่ดี ดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า "เวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง"

และเนื่องในโอกาสวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการทางทันตกรรม "ฟรี" ดังนี้ ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน โดยเลือกรับบริการได้ 1 คนต่อ 1 การรักษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่พระองค์ทรงพระเมตตาอยากให้ปวงประชามีฟันดี จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 8:30 – 15:30 น. ณ อาคาร 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองคิวล่วงหน้าได้ที่ โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 4701 หรือ https://dentistry.up.ac.th/content/page/homepage หรือ www.facebook.com/DentPhayao


Latest Press Release

ลดเลี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 รพ.บี.แคร์ฯ ให้บริการจัดส่งยาถึงบ้าน "Pharmacy Delivery"

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ที่มีนัดรับยาต่อเนื่องบริการผู้ป่วยทั่วไปที่มีนัดหมายกับแพทย์ผู้ป่วยอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 062-489-9594 ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น. LINE ID : @bcaretelecare หรือ สแกน QR...

B.Care Telemedicine ปรึกษาแพทย์ออนไลน์จากทุกที่ พร้อมส่งยาถึงบ้าน ลดเลี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ที่มีการนัดแพทย์ต่อเนื่องบริการผู้ป่วยทั่วไป ที่มีนัดหมายแพทย์ผู้ป่วยอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์บริการครบวงจร จัดส่งยาถึงบ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :โทรศัพท์ 062-489-9594 LINE ID : @bcaretelecareหรือ สแกน QR Code Click...

ยูนิโคล่ชวนฟิตให้สุขภาพดีรับปีใหม่ แนะเคล็ดลับการออกกำลังกายง่ายๆ ทำที่บ้านได้ทุกวัน

เมื่อก้าวสู่ปีใหม่ หลายคนอาจมี New Year's Resolution ที่อยากทำในปีนี้หลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ปณิธานเหล่านั้นเป็นจริงได้เริ่มจากการมีสุขภาพที่ดี ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี...

ถ้าสิ่งเหล่านี้ กลายเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ?

เพราะหัวใจของคุณกำลังมีปัญหา และต้องการการดูแล ที่โรงพยาบาลรามคำแหง แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ CARDIAC REHABILITATION เราพร้อมดูแลคุณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจ เพื่อให้คุณได้รับการรักษาที่เหมาะสม...

Nonin Medical ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่

Nonin Medical ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ 4 ท่าน โดยแต่ละท่านมาพร้อมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาภาคส่วนเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ทุกท่านจะคอยให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ Nonin...

Related Topics