ปภ.กำแพงเพชร จัดประชุม อปพร.สัญจร ประจำปี 2551

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 13, 2008 11:03

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการประชุมประชาคม อปพร.สัญจร ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการอปพร.สร้างความเข้มแข็ง ในระบบเครือข่าย สมาชิก อปพร. และเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วทันเหตุการณ์

นายวิญญู ภักดีอักษร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเข้าไปปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและทักษะในการบริหารจัดการกิจการ อปพร. ให้มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพมากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการประชุมประชาคม อปพร.สัญจร ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจการ อปพร. ให้มีเครือข่ายสมาชิก อปพร. ที่มีความเข้มแข็งทั้งในระดับ สมาชิก อปพร.เทศบาล และศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร สามารถประสานงานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานของศูนย์อปพร. ซึ่งศูนย์ อปพร.จังหวัด จะพิจารณาเลือกผลงานที่เด่นชัด เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อจัดนำเสนอในการประชุมประชาคม อปพร.ระดับเขต ในโอกาสต่อไป และนอกจากนี้มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารกิจการมูลนิธิ อปพร. จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของมูลนิธิ อปพร. จ.กำแพงเพชร ต่อการพัฒนาศูนย์ อปพร.ทุกแห่ง พร้อมทั้งการจัดทำสวัสดิการของมูลนิธิ อปพร. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับสิทธิตามระเบียบมูลนิธิฯ ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบภัย โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกิจการมูลนิธิ อปพร. จำนวน 11 อำเภอ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อำเภอ และเทศบาลเมือง กำแพงเพชร และสมาชิก อปพร.ชุดเผชิญเหตุ รวม 260 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ทำให้มีมูลนิธิ อปพร.ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบเครือข่ายสมาชิก อปพร.ที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกแนวทางหนึ่งด้วย


Latest Press Release

โปรแกรมการอบรมสำหรับพัฒนาระบบการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ Driver for Excellence with State Enterprise Enablers : STRATEGIC PLANNING

การวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ ที่มีการเลือกใช้เครื่องมือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีทิศทาง สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ...

โครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” ผนึกกำลังพันธมิตร ชวนคนไทยลุกขึ้นมาเปลี่ยนวิถีชีวิต สู่การพึ่งตนและแบ่งปัน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2563

โครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดของครอบครัวอยู่วิทยา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งเป้า 1,000 คน เน้นพึ่งตน-แบ่งปันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดึง 2 พันธมิตรสำคัญเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันอาศรมศิลป์...

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Admin Workshop

ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การสำรองข้อมูล และการกู้คืนตามองค์ประกอบสถาปัตตยกรรมระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ...

ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโพธาลัย

ขอเชิญคุณมาลิ้มลองและฟินไปกับ “ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโพธาลัย” เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากสำหรับลูกค้าที่มาจัดงานที่ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จึงนำเมนูนี้มาพร้อมบริการให้กับลูกค้าท่านอื่น ๆ ให้มีโอกาสได้ร่วมลิ้มชิมรสชาติที่เข้มข้น...

“สสจ.นครพนม” รายงาน COVID-19 ไม่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 129/2563...

Related Topics