วว. ประกาศถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 6, 2009 13:40
กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--วว.

วว. ประกาศถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ ระบุสารสกัดพลูเร่งการเจริญเติบโตสูงสุด ผลิตภัณฑ์ C.E. ป้องกันการติดเชื้อแซลโมแนลลาได้100%

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเร่งการเจริญเติบโตและป้องกันการติดเชื้อในอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ หวังเพิ่มศักยภาพการส่งออก เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทย ระบุสารสกัดจากพลูมีประสิทธิภาพเร่งการเจริญเติบโตของไก่มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 2,856 กรัม ผลิตภัณฑ์ C.E. ป้องกันการติดเชื้อแซลโมแนลลาได้ 80-100%

นายสุรพล วัฒนวงศ์ รักษาการผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่” และ “การวิจัยและผลิตภัณฑ์ Competitive Exclusion (C.E.) เพื่อป้องกันการติดเชื้อในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก” ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย และให้ไก่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งสองผลิตภัณฑ์ หรือเพียงผลิตภัณฑ์เดียว โดยตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกอบการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. นั้น จะมีนักวิจัยของโครงการให้คำแนะนำปรึกษาตลอดทั้งโครงการ

ทั้งนี้ วว. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัทสหฟาร์ม จำกัด ในการทดสอบขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ทั้งสองกับไก่ที่อายุการเลี้ยง 49 วัน ในฟาร์มขนาดใหญ่ของบริษัทพบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ สารสกัดที่เตรียมให้อยู่ในรูปผงแห้งใช้ผสมในอาหาร และสารสกัดที่อยู่ในรูปผงแห้งใช้ละลายในน้ำดื่ม ซึ่งพัฒนาจากสมุนไพรไทย 4 ชนิด คือ ตะไคร้ แมงลัก ไพล และพลู นั้น ผลการทดสอบปรากฎว่า ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรพลูมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลการเลี้ยงในไก่เนื้อสูงสุด โดยไก่มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 2,856 กรัม มีอัตราการแลกเนื้ออยู่ที่ 1,968 กรัม อัตราการเจริญเติบโต 58.29 กรัมต่อวัน นอกจากนั้นยังพบว่าเนื้อไก่ที่ได้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มกว่าไก่ที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดพลู

ส่วนผลิตภัณฑ์ Competitive Exclusion เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ หรือผลิตภัณฑ์ C.E. ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเชื้อที่แยกจากไก่ตามฟาร์มที่เลี้ยงในภาคต่างๆ ของประเทศ ผลการทดสอบเมื่อไก่ได้รับผลิตภัณฑ์เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ให้ผลการเลี้ยงดีกว่าไก่ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ ในเรื่องอัตราการแลกเนื้อและดัชนีการเลี้ยงโดยการประเมินผลกำไรต่อตัวที่อายุ 49 วัน พบว่า ไก่กลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์มีผลกำไรต่อตัวสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1.65 บาทต่อตัว นอกจากนี้ยังพบว่า ผลิตภัณฑ์สามารถป้องกันลูกไก่ไม่ให้ติดเชื้อแซลโมแนลลาได้ตั้งแต่ 80-100% ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ โดยสามารถป้องกันการติดเชื้อ Salmonella Enteritidis ได้ 100% และป้องกันการติดเชื้อ Salmonella Typhimurium ได้ 80%

“ผลการทดสอบขั้นสุดท้ายในระดับฟาร์มขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นสิ่งยืนยันว่าผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. สามารถนำไปใช้งานได้จริง และเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดและป้องกันการติดเชื้อแซลโมแนลลาในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกที่มีประสิทธิภาพ ” นายสุรพล วัฒนวงศ์กล่าว

ดร.ภูษิตา วรรณิสสร นักวิชาการ ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในฐานะผู้ประสานงานและนักวิจัยหลักในโครงการการวิจัยและผลิตภัณฑ์ C.E. เพื่อป้องกันการติดเชื้อในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานวิจัยพัฒนาทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลสำเร็จจากการดำเนินงานภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดและป้องกันการติดเชื้อแซลโมแนลลา (Salmonella) ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกของผู้ประกอบการจากข้อกำหนดต่างๆ ของประเทศคู่ค้า โดยผู้ประกอบการจะได้ไก่เนื้อและไข่ไก่ที่มีคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน ปราศจากการตกค้างของสารต้องห้าม มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคภายในประเทศ และเหมาะสมแก่การส่งออก

“ภายใต้โครงการวิจัยเดียวกันนี้ นอกจากความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวแล้ว ยังมีการพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นเพื่อป้องกันการติดเชื้อแซลโมแนลลาในไก่เนื้อและไก่ไข่ด้วย ขณะนี้อยู่ในระหว่างทดสอบประสิทธิภาพในการคุ้มโรคต่อไก่ทดลอง ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับฟาร์มขนาดใหญ่ที่บริษัทสหฟาร์มฯ อย่างไรก็ตาม จากการทดลองโดยความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์พบว่า ไก่ที่นำมาทดสอบไม่มีอาการป่วยหรือตาย รวมทั้งไม่มีผลการเพิ่มน้ำหนักตัวของไก่ ซึ่งแสดงว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ วว. จะมีการขยายผลการใช้ผลิตภัณฑ์สู่การศึกษาต่อสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นต่อไป...” หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าว

ดร.ศิริเพ็ญ จริเกษม นักวิชาการ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในฐานะหัวหน้าโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ว่า การนำสมุนไพรไทยมาใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตในไก่ จะสามารถช่วยลดการใช้ยาเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตที่จะเป็นปัญหาในการกีดกันทางการค้าได้ โดยส่วนใหญ่สมุนไพรฟ้าทะลายโจรจะได้รับความนิยมนำมาใช้ในการเลี้ยงไก่มากกว่า ซึ่งมีสรรพคุณช่วยเร่งการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับสมุนไพรที่ วว. นำมาทดสอบ คือ แมงลัก ไพล ตะไคร้ และพลู อย่างไรก็ตามจากการสกัดสารสำคัญของสมุนไพรต่างๆ โดยวิธีเฉพาะของ วว. พบว่า สารสกัดจากพลูซึ่ง วว. มีการควบคุมสารสำคัญจะมีปริมาณสารที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้สูงสุด และยังยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี ซึ่งส่งผลให้ไก่มีสุขภาพดี แข็งแรง

ผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วว. (ดร.ภูษิตา วรรณิสสร ) โทร. 02 5779058-9 โทรสาร. 0 2577 9009 หรือที่ E-mail : bhusita@tistr.or.th ในวันและเวลาราชการ


Latest Press Release

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดแฟล็กชิพมาสเตอร์พีซชิ้นเอกระดับโลก ไอคอน ซีเนคอนิค เป็นของขวัญชิ้นพิเศษส่งท้ายปีให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ สัมผัส 13 โรงภาพยนตร์หรู 1 ลิฟวิ่งรูม และระบบ Laserplex ใหม่ล่าสุดแห่งแรก

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดอาณาจักรโรงภาพยนตร์สุดหรู ICON CINECONIC สัญลักษณ์ใหม่แห่งโรงภาพยนตร์ระดับโลก จัดงานTHE ICONIC NIGHT PARTY พร้อมแล้วที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในประเทศไทย ส่งมอบความสุขและความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส...

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 อำเภอ 22 ตำบล 116 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,322 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ....

มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับซีพี ออลล์ จัดงาน 1 ทศวรรษ รางวัลคนดีประเทศไทย

มูลนิธิคนดีประเทศไทย ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จะจัดงาน 1 ทศวรรษ รางวัลคนดีประเทศไทย และ พิธีมอบรางวัล "คนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561" เพื่อมอบรางวัลเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท...

คริสมาสต์ กู้ดดี้ส่งความสุขความปรารถนาดีสำหรับเทศกาลคริสมาต์และปีใหม่

ห้องอาหารบีบีโค โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ จัดเตรียมของขวัญและขนมหวานสำหรับเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ สร้างสรรจากความตั้งใจ เพื่อคุณสำหรับมอบให้กับคนพิเศษ แบบเบ็ดเสร็จที่เดียว ให้คุณได้เลือกเป็นของขวัญของฝากในแบบกระเช้าของขวัญ สำหรับเทศกาลแห่งความสุข...

บี.กริม เพาเวอร์ #BGRIM รุกเป็นผู้นำพัฒนาพลังงานสะอาดออกหุ้นกู้ กรีนบอนด์ 5 พันล้าน ADB สนับสนุน 100% รายแรกของประเทศไทย

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมลงนามสัญญาและแถลงข่าวความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ "กรีนบอนด์" มูลค่า 5,000 ล้านบาท...

Related Topics