วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost Analysis

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 12, 2009 11:18
กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--วาโซ่ เทรนนิ่ง
การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนมาตรฐาน   Standard Cost Analysis

CPD/ CPA Acc 6 hrs. CERTIFIED COURSE

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร

นอกจากระบบบัญชีต้นทุนเป็นการจัดทำบันทึกทางบัญชีเพื่อให้ทราบว่าสินค้าที่ทำการผลิตมีต้นทุนในการผลิตเป็นเท่าไรแล้วเรายังสามารถใช้ระบบบัญชีต้นทุนมาทำการวิเคราะห์ และจัดวางกลยุทธ์ทั้งทางด้านการบริหาร การตลาด และการขาย เพื่อสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย องค์กรการผลิตใดๆ หากไม่ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของตน ไม่สามารถกำหนดต้นทุนมาตรฐานที่ต้องการได้ก็เท่ากับว่าองค์กรการผลิตนั้นกำลังนับวันถอยหลังที่ปิดดำเนินกิจการไปเรื่อยๆเพียงแต่จะช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตนเอง และสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่จะมีความรุนแรงเพียงใด

การคำนวณหาต้นทุนการผลิตให้ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล จึงมีความจำเป็น และความสำคัญ และเป็นหน้าที่ที่นักบัญชีต้องทำให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น แรงงาน เทคโนโลยี และกฏหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฏหมายทางด้านภาษีอากร หลักสูตร “การบัญชีต้นทุน” จึงเป็นหลักสูตรที่จะทำให้เราสามารถหาต้นทุนได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล

กำหนดการอบรม
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-16.30
การบัญชีต้นทุนมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจ
ประเภทของการบัญชี
วัตถุประสงค์และขอบเขตของบัญชีต้นทุน
การจำแนกต้นทุนการผลิต
วัตถุดิบ
ค่าแรง
ค่าใช้จ่ายการผลิต
ประเภทของระบบการบัญชีต้นทุน
ต้นทุนจริง (Actual cost)
ต้นทุนปกติ (Normal cost)
ต้นทุนมาตรฐาน (Standard cost)
ต้นทุนมาตรฐาน (Standard cost)
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
ประโยชน์ของบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐาน
1) วัตถุดิบทางตรง
2) ค่าแรงทางตรง
3) ค่าใช้จ่ายการผลิต
การวิเคราะห์ผลแตกต่างของต้นทุนมาตรฐาน (Cost variance)
ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนมาตรฐาน
การรายงานผลต่าง (Reporting variance)
การนำเสนอผลต่างใน งบ กำไร ขาดทุน
ต้นทุนที่ใช้ในการควบคุม และวางแผนงาน
การวางแผน กำไร และวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน
วิทยากร
อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี
มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน
ท่านละ 3,000 บาท + ภาษี 7 % = 3,210 บาท
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
วิธีการสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2 หรือ
แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
วิธีการชำระเงิน
เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10

เลขที่บัญชี 142-3-00534-2
แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่
0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจาก
ต่างจังหวัด)
การแจ้งยกเลิกการอบรม
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม
สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น
กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ

หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics