บริษัทเหมราชประกาศผลกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2552 จำนวน 423 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday November 13, 2009 17:27
กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--แบรนด์คอม คอนซัลแทนส์

บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2552 สรุปได้ดังนี้

กำไรสุทธิไตรมาส 3 และ กำไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกของปี 2552

ในไตรมาส 3 ปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 75.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.008 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 81 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับงวดระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้น 422.9 ล้านบาทหรือลดลงเป็นจำนวน 842.7 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 67 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551 การลดลงของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2552 และงวด 9 เดือนแรกปี 2552 เนื่องมาจากการลดลงของยอดขายที่ดินอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.045 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นายเดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า

“บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,723 ล้านบาทสำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2552 ลดลงร้อยละ 59 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิจำนวน 423 ล้านบาท เมื่อพิจารณาในทุกด้านแล้ว ผลการประกอบการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2552 ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่สมเหตุสมผลกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับธุรกิจของบริษัทฯ แต่ในขณะเดียวกันรายได้ที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอของบริษัทฯ ก็ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีผลกำไรอย่างต่อเนื่องด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งสำหรับโอกาสการลงทุนในอนาคต

ดังที่บริษัท ฯ ได้สรุปไว้ในรายงานสิ้นสุดปี 2551 และในรายงานครึ่งปีของปี 2552 ว่าจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบริโภคสินค้า อย่างไรก็ตามการลดกำลังการผลิตเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังที่สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ที่ลดลงนั้นเริ่มมีความเสถียรภาพมากขึ้นและเริ่มที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติ ระดับการผลิตในประเทศไทยก็ได้เริ่มกลับเข้ามาอยู่ในภาวะที่ปกติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดในการสั่งซื้อและตัวชี้วัดของสินค้าอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังเป็นที่สนใจของนักลงทุน นับตั้งแต่ในที่อดีตประเทศไทยได้เพิ่มและพัฒนาบรรยากาศในการลงทุนและการบังคับใช้ของกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่นักลงทุนต้องการ การแก้ปัญหาจากภาครัฐเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์และการลงทุนหลังจากที่นักลงทุนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายแล้ว

จากการย้ายฐานการผลิตและการขยายการผลิตไปยังที่ตั้งที่มีศักยภาพทั้งในด้านของแหล่งต้นทุนของสกุลเงินและการเข้าถึงตลาดนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โอกาสในการรวมกลุ่มกันของอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นในระยะยาวจะดำเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เหมราช “ดีทรอยด์ตะวันออก” ที่อีสเทอร์นซีบอร์ด และการรวมกลุ่มกันของกลุ่มปิโตรเคมีที่มาบตาพุด ระยอง

ในขณะที่บริษัทฯ เผชิญกับสภาวะการลดลงของรายได้จาการขายที่ดินอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 77 สำหรับงวด 9 เดือนแรก ปี 2552 นั้น บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้จากระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ของรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยฐานรายได้ที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอและงบการเงินที่แข็งแกร่งช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในขณะที่ตลาดกำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

โครงการพลังงานไฟฟ้าอิสระ เก็คโค่-วัน ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนนั้นยังคงดำเนินการต่อไปและเป็นไปตามกำหนดการ

แผนธุรกิจและการเงินของบริษัทฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจและปัจจัยความเสี่ยงของตลาด และบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทฯ “

รายได้รวมและผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรก ปี 2552

สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,723.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 4,181.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59 โดยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักจำนวน 1,738.0 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 56 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา รายได้การขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมของงวด 9 เดือนแรกปี 2552 ซึ่งรวมกำไรจากนิคมอุตสาหกรรมร่วมทุนจำนวน 563.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 77 โดยมีรายได้จากการขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่รอการรับรู้อีกเป็นจำนวน 762 ล้านบาทจากวิธีการรับรู้รายได้ตามการแล้วเสร็จของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเฟสใหม่อีก 3 เฟสที่จะรอการรับรู้ในช่วง 3-18 เดือนข้างหน้า

รายได้จากระบบสาธารณูปโภครวมถึงค่าบริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม กำไรและเงินปันผลจากบริษัทร่วม ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค และค่าบริการระบบสาธารณูปโภคและบริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 809.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 รายได้จากการเช่าที่รวมถึงการเช่าโรงงานสำเร็จรูป การให้เช่าฐานวางท่อ และการให้เช่าออฟฟิศสำนักงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 391.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยที่ไม่มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่รวมถึงการขายโรงงานสำเร็จรูป การขายโครงการที่พักอาศัย ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 755.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) จำนวน 446.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 66 ด้วยอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA Margin) ที่ 46% และ 26% ตามลำดับ

เหตุการณ์สำคัญสำหรับงวด 9 เดือนแรก ปี 2552
  • บริษัทฯ มียอดขายที่ดินอุตสาหกรรมทั้งสิ้น จำนวน 74 ไร่ จากจำนวนสัญญาทั้งสิ้น 13 สัญญาโดยในจำนวนนี้เป็นลูกค้าใหม่จำนวน 10 รายและจากการขยายกิจการของลูกค้ารายเดิมจำนวน 3 ราย รวมจำนวนลูกค้าจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 404 ราย จาก 597 สัญญา เป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จำนวน 135 ราย
  • บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทโกลว์ ในโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ (บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 12.75 มูลค่า 7.74 ล้านเหรียญ ดอลลาห์สหรัฐ) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 152 เมกะวัตต์ในสาธารณรัฐประชาชนลาวเพื่อขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
งบดุลรวมสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2552

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้แสดงสินทรัพย์รวม จำนวน 13,445 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 5,144 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 8,301 ล้านบาท สำหรับสัดส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ต่ำที่ 0.54 ต่อ 1 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 667 ล้านบาทและเงินฝากสำหรับโครงการพลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวน 2,060 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัทเหมราช ฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hemaraj.com หรือ www.theparkresidence.co.thหรือติดต่อทางอีเมล์ที่ invest@hemaraj.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
บริษัท แบรนด์คอม คอนซัลแทนส์ จำกัด
คุณ ไพลิน บูรณะมิตรานนท์ หรือ คุณศุภราภรณ์ พงษ์นุ่มกูล
โทร. 0-2642-9620 (12 สาย) โทรสาร 0-2642-9688

Latest Press Release

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน the wOrlds iconic masterpiece art centralwOrld เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์บางกอก อาร์ต...

แถลงนโยบายสรรหาอธิการบดี ราชมงคลพระนคร 19 ตค. 61

รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและการเสนอชื่อจากหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 7 – 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดคณะกรรมการสรรหาฯ...

JWD โชว์นวัตกรรม #DG-Total ระบบบริหารสินค้าอันตรายแบบครบวงจร เพิ่มความปลอดภัย ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อยอดความสำเร็จเข้าหุ้นยั่งยืน

บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน นวัตกรรม 'DG-Total' ระบบบริหารจัดการสินค้าอันตรายแบบครบวงจรมาใช้ดำเนินธุรกิจ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน...

ดีเคเอสเอชประกาศรายงาน GRI เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดีเคเอสเอช ประกาศรายงานฉบับแรกของบริษัททางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมขึ้น โดยนำมาตรฐานของ Global Reporting Initiative guidelines (GRI) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดทำรายงานด้านความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาเป็นแนวทาง...

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งเข้มเดินหน้า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ให้ได้ตามเป้า 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งเข้มเดินหน้า "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561" ให้ได้ตามเป้า 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด...

Related Topics