TMA ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ ระดมสมองเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สรุปภาพรวม โครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 3, 2010 13:18
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--TMA

TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ IOD จัด Thailand Competitiveness Conference 2010 ระดมสมองผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสถาบันไอเอ็มดี (The International Institute for Management Development : IMD) แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้อยู่ในอันดับที่ 26 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอยู่อันดับ 10 และสิงคโปร์อยู่อันดับ 1 โดยหลังจากการจัดโครงการในครั้งนี้ จะมีการนำผลสรุปการร่วมวางแผนงานจากผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง 6 กลุ่ม นำเสนอต่อรัฐบาลใช้เป็นแนวทางพัฒนา หวังแซงหน้าเพื่อนบ้านให้สำเร็จภายในปี 2015

ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมและการระดมสมอง เพื่อปรับปรุงจุดอ่อน เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต การสร้างความแข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการศึกษา ระบบคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างจุดแข็งในด้านต่างๆ ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหาร ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก ดันจุดแข็ง ดับจุดอ่อน พร้อมวางแนวทางพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างแท้จริง ภายใต้ประเด็นสำคัญ คือการยึดแนวทางการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ข้อสรุปที่ได้จากโครงการจะถูกนำไปขยายผล เพื่อจัดทำแผนงานและจัดหาผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย ต่อไป

จากการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้ง 3 วัน มีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพื่อมุ่งหวังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล กว่า 400 ท่าน ประกอบไปด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยโดยการระดมสมองที่เกี่ยวข้อง ใน 6 เรื่องหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ World Leader in food ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) , Preferred Destination for Tourism and High-Value Added Services ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณเสรี วังส์ไพจิตร คณบดี คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต , Driving for Green Economy ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , Applying Technology to Enhance Growth: Research and Development ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี , Thailand, Going towards a World-Class Logistics Center in GMS ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณภาณุมาศ ศรีสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด รวมทั้งประเด็นพื้นฐานที่สำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน คือ Dealing with Moral for Competitiveness : Ethical and Moral Guideline for Thailand ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ Broad of Trustees TMA

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพัชรี พวงศรี หรือ คุณเบญจมาศ บูรณ์เจริญ
โทรศัพท์ 02-718-5601-4 ต่อ 253 หรือ 101 โทรสาร 02718-6144,02-319-5666
E-mail: patcharee@tma.or.th;benjamart@tma.or.th / www.tma.or.th

Latest Press Release

จากแมลงเม่าเล่นไฟ... สู่ปลวกมหันตภัยร้ายของบ้าน รู้จักปลวก รู้จักวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง

"แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ" เป็นสำนวนไทยโบราณที่คุ้นเคยกันดี หมายถึง ผู้ที่หลงแสงสีสวยงามเย้ายวนโดยไม่พิจารณาถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ให้รอบคอบอาจจะนำตัวเองให้เข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า "แมลงเม่าเล่นไฟ" นั้นเป็นสัญญาณบอกว่า "ปลวก"...

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562...

โชว์กี๋นสุดเก๋!! แฟชั่นโชว์ ผลงาน นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU Fashion Week of Summer งานแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งหน้าแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยกิจกรรมงานแฟชั่นโชว์...

ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนเปิดประสบการณ์มื้อพิเศษเหนือระดับ ในงาน EM Culinary Experiences

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน "เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส" (EM Culinary Experiences) ชวนสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษจากเชฟชื่อดังฝีมือดี และร้านอาหารไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เชฟตาม-ชุดารี เชฟเทเบิลดีกรีท็อปเชฟไทยแลนด์,...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (เตรียมพร้อม)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ...

Related Topics