2011 Corporate HR Strategies Forum Towards Asean Economic Community Transformation in 2015.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 15, 2011 15:22
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--เดอะ เอ็กเซ็กคิวทีฟ อลิอันช์
22-23 March 2011 at Sheraton Grande Sukhumvit, Bangkok
The Forum will be in Thai.

เจาะลึกปรากฎการณ์และความก้าวหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ในปี 2558 โอกาสและความท้าทายที่นักทรัพยากรของประเทศไทยต้องรู้ เปิดเผยกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน ความคืบหน้าการเจรจาและนโยบายรองรับของภาครัฐต่อการเข้ามาทำงานของคนต่างชาติ นโยบายการแข่งขัน การเข้ามาทำงานของคนต่างชาตินโยบายรับรองทางภาครัฐ เช่น ยกเว้นวีซ่าสำหรับ Short TermVisit การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย Skilled Laborและพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานแรงงานฝีมือร่วมกันเปิดประเด็นสำคัญของนักทรัพยากร

บุคคลในเรื่อง “ทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการปรับกลยุทธ์องค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับมือความเปลี่ยนแปลงในกรอบประชาคมอาเซียนในปัจจุบันจนถึงปี 2558” แตกประเด็นโอกาสและความท้าทายของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีการออกกฎหมายและภาษีเพื่องรองรับความเปลี่ยนแปลง แนวทางการรับมือผลกระทบที่มีต่อองค์กรผ่านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การจัดโครงสร้างบริหารงานขององค์กร การสรรหาและคัดเลือก การบริหารค่าจ้าง การบริหารสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวางแผนร่วมกันเพื่อปรับตัวอย่างถูกทิศทางและเหมาะสมต่อองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมการเริ่มนโยบาย Asean Economic Community อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2558

กลยุทธ์การบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับทิศทางการเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลจาก Asean Economic Community ของ Saint-Gobain Group ในอาเซียนและไทย ร่วมวิเคราะห์กรอบการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบายองค์การต่างชาติในไทยและภูมิภาคอาเซียน และสร้างแผนการรองรับความเปลี่ยนแปลงในสายงานทรัพยากรบุคคล เปิดเผยกรอบการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลงของส่วนทรัพยากรบุคคลและปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรโดยรวมการผนวกการบริหารความเสี่ยงองค์กร หรือ Enterprise Risk Management กับงานทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปรียบเทียบและวัดผลประสิทธิภาพบุคคลากรต่อผลการดำเนินงานบริษัท แนวทางการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงของทุกหน่วยงานภายในองค์กร

เจาะลึกแนวทางการสร้างกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์ทั้งระยะสั้นและระยาวของ True Corporation Public Co Ltd การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่องานทรัพยากรบุคคลกลยุทธ์การผลักดันงานทรัพยากรบุคคลให้ประสบความสำเร็จผ่านความท้าทายจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร การแข่งขันทางการค้า และความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค การสร้างกรอบการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวม การบริหารความแตกต่างของบุคคลากรในองค์กร ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม และโอกาสการจ้างงานและบริหารงานคนต่างชาติขององค์กรในประเทศไทย

กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลต่อการเตรียมตัวการวางแผนพัฒนากำลังคนและนโยบายทรัพยากรบุคคลในปี 2011-2015 เพื่อรองรับการเติบโตและสร้างความมั่นคงขององค์กรในระยะยาว การประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่อองค์กรของนโยบาย Asean Economic Community และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับแผนกำลังคนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจและบริหารงานบุคคลอย่างมีกลยุทธ์ทั้งในประเทศและอาเซียน แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี และกรอบการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามกลยุทธ์หลักขององค์กร และการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลกับองค์กรทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

กรณีศึกษาจาก PTT Public Co Ltd เรื่องการเตรียมพร้อมการสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงขององค์กรสู่การเคลื่อนย้ายผู้บริหารสู่การบริหารงานองค์กรของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งในและต่างประเทศ เปิดปรากฎการณ์และการเตรียมความพร้อมส่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อบริหารงานบริษัทในเครือกลุ่ม ปตท. ในระดับประเทศ อาเซียนและนอกกลุ่มอาเซียน กลยุทธ์การสร้างผู้นำขององค์กรและสร้างภาวะผู้นำอย่างมีมาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของ ปตท. ในทุกระดับชั้นของการบริหารงาน กรอบการสร้างและวางแผนเส้นทางอาชีพและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นภายในองค์กรเพื่อบริหารงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์การบริหารงานกลุ่มบุคคลมีความสามารถสูงเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน และการรักษากลุ่มคนเก่งกับองค์กรของ Glaxosmithkline แนวทางการคัดสรรและคัดเลือกบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขีดความสามารถของบุคคลากรไทย และชาวต่างชาติในสายงานอาชีพ การสร้างกรอบการดำเนินงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และผลตอบแทนของกลุ่มคนเก่ง การบริหารความแตกต่างของวัย และวัฒนธรรมของกลุ่มคนในองค์กร และการวัดผลการทำงานของกลุ่มคนเก่งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้บริหารในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ

กรณีศึกษาจาก Krungsri Group เรื่องการวางแผนเส้นทางอาชีพ การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นและการคัดสรรบุคคลากรเพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่สำคัญในอนาคตขอองค์กร เปิดเผยการสร้างแผนเส้นทางอาชีพของบุคคลในองค์กรและนโยบายการสืบทอตำแหน่งและความรู้ขอองค์กรจากรุ่นสู่รุ่น การคัดสรร พัฒนา และรักษากลุ่มคนที่มีศักยภาพเป็นผู้บริหารในอนาคต การประเมินกลยุทธ์ขององค์กรและวางแผนกำลังคน พัฒนาศักยภาพ และรักษาบุคคลากรสำคัญเพื่อผลักดันประสิทธิภาพการทำงานขอองค์กร และบริหารความแตกต่างของบุคลากรและผลักดันงานสู่ความสำเร็จขององค์กร

เจาะลึกปรากฎการณ์สื่อสมัยใหม่ต่อการปรับตัวของนักทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การคัดสรรบุคลากร การสื่อสารภายใน และการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานผ่านโซเชียลมีเดีย เปิดเผยเว็บไซต์สำคัญในการคัดเลือกบุคคลกรในทุกระดับชั้น เช่น Linkedin และการสื่อสารกับพนักงานผ่านการสร้างกลุ่มองค์กรในสื่อสมัยใหม่ เช่น Facebook, Twitter, iPhone, Blackberry เป็นต้น การฟังเสียงจากพนักงาน และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เอื้อประโยชน์การดำเนินงานทรัพยากรบุคคล การสร้าง HR Branding ผ่านโซเชียลมีเดีย และการเติบโตของสื่อสมัยใหม่ที่ส่งอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล พร้อมการวัดผลบทบาทเทคโนโลยีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน

Futher Information & Inquiries.
Ms. Panisa (ภาณิษา)
Project Assistant
The Executive Alliance Co Ltd
Tel: 02-186-2671 , 081-3513271
Fax: 02-186-2672
Email: panisa.p@executive-all.com
www.executive-all.com

Latest Press Release

Gossip News: บอสสาวแกร่ง โศภนา เลวิจันทร์ แห่งแปซิฟิกา เตรียมจัดงาน เปิดตัวกระเป๋าค็อกชิเนลเล่รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่นใหม่ล่าสุด

จากการร่วมงานกันมาอย่างยาวนานกับ Coccinelle (ค็อกชิเนลเล่) แถมกระแสตอบรับในไทยดีเกินคาด บอสสาวแกร่ง "โศภนา เลวิจันทร์"แห่งแปซิฟิกา เตรียมจัดงาน เปิดตัวกระเป๋าค็อกชิเนลเล่รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่นใหม่ล่าสุด Coccinelle (ค็อกชิเนลเล่) MURRAYA Thai Edition...

อาดิดาส ประเทศไทย จัดกิจกรรม วิ่งเพื่อมหาสมุทร (Run For The Oceans) พร้อมให้ความรู้การปกป้องท้องทะเลแก่เยาวชน

ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม วิ่งเพื่อมหาสมุทร หรือ Run For The Oceans ที่อาดิดาสจัดขึ้นทั่วโลก เชิญชวนผู้คนทั่วโลกมาแสดงพลังปกป้องท้องทะเล ด้วยการวิ่งสะสมไมล์ผ่าน application Runtastic ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน โดยทุกๆ1 กิโลเมตร...

The Berkeley Hotel Pratunam บุฟเฟต์สุดคุ้ม ใจกลางประตูน้ำ

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำท้าสายฝน ด้วยบุฟเฟต์อาหารสุดคุ้ม ทั้งลด ทั้งแถม เฉพาะภายในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 51 ณ ไบเทค บางนา บูธ I 41 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562 เพียง 4 วันนี้เท่านั้น บุฟเฟต์สุดคุ้ม ซื้อ 6 ฟรี...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดโครงการ อาสาทำดี รุ่น 3 ให้ข้าราชการในพื้นที่ แก้ปัญหายาเสพติด

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดโครงการ "อาสาทำดี" รุ่น 3 อบรมข้าราชการในพื้นที่ นำโมเดล "ดอยตุง" งานพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกแก้ไขปัญหายาเสพติด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการ "อาสาทำดี" รุ่น 3 นำข้าราชการจากโครงการร้อยใจรักษ์...

สมาคมซอฟท์บอล แห่งประเทศไทย เปิดการแข่งขัน ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2019

สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย เปิดการแข่งขัน "ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2019" นายโกศล ยิ้มไพบูลย์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทนสมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา...

Related Topics