2011 Corporate HR Strategies Forum Towards Asean Economic Community Transformation in 2015.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 15, 2011 15:22
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--เดอะ เอ็กเซ็กคิวทีฟ อลิอันช์
22-23 March 2011 at Sheraton Grande Sukhumvit, Bangkok
The Forum will be in Thai.

เจาะลึกปรากฎการณ์และความก้าวหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ในปี 2558 โอกาสและความท้าทายที่นักทรัพยากรของประเทศไทยต้องรู้ เปิดเผยกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน ความคืบหน้าการเจรจาและนโยบายรองรับของภาครัฐต่อการเข้ามาทำงานของคนต่างชาติ นโยบายการแข่งขัน การเข้ามาทำงานของคนต่างชาตินโยบายรับรองทางภาครัฐ เช่น ยกเว้นวีซ่าสำหรับ Short TermVisit การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย Skilled Laborและพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานแรงงานฝีมือร่วมกันเปิดประเด็นสำคัญของนักทรัพยากร

บุคคลในเรื่อง “ทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการปรับกลยุทธ์องค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับมือความเปลี่ยนแปลงในกรอบประชาคมอาเซียนในปัจจุบันจนถึงปี 2558” แตกประเด็นโอกาสและความท้าทายของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีการออกกฎหมายและภาษีเพื่องรองรับความเปลี่ยนแปลง แนวทางการรับมือผลกระทบที่มีต่อองค์กรผ่านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การจัดโครงสร้างบริหารงานขององค์กร การสรรหาและคัดเลือก การบริหารค่าจ้าง การบริหารสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวางแผนร่วมกันเพื่อปรับตัวอย่างถูกทิศทางและเหมาะสมต่อองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมการเริ่มนโยบาย Asean Economic Community อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2558

กลยุทธ์การบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับทิศทางการเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลจาก Asean Economic Community ของ Saint-Gobain Group ในอาเซียนและไทย ร่วมวิเคราะห์กรอบการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบายองค์การต่างชาติในไทยและภูมิภาคอาเซียน และสร้างแผนการรองรับความเปลี่ยนแปลงในสายงานทรัพยากรบุคคล เปิดเผยกรอบการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลงของส่วนทรัพยากรบุคคลและปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรโดยรวมการผนวกการบริหารความเสี่ยงองค์กร หรือ Enterprise Risk Management กับงานทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปรียบเทียบและวัดผลประสิทธิภาพบุคคลากรต่อผลการดำเนินงานบริษัท แนวทางการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงของทุกหน่วยงานภายในองค์กร

เจาะลึกแนวทางการสร้างกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์ทั้งระยะสั้นและระยาวของ True Corporation Public Co Ltd การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่องานทรัพยากรบุคคลกลยุทธ์การผลักดันงานทรัพยากรบุคคลให้ประสบความสำเร็จผ่านความท้าทายจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร การแข่งขันทางการค้า และความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค การสร้างกรอบการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวม การบริหารความแตกต่างของบุคคลากรในองค์กร ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม และโอกาสการจ้างงานและบริหารงานคนต่างชาติขององค์กรในประเทศไทย

กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลต่อการเตรียมตัวการวางแผนพัฒนากำลังคนและนโยบายทรัพยากรบุคคลในปี 2011-2015 เพื่อรองรับการเติบโตและสร้างความมั่นคงขององค์กรในระยะยาว การประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่อองค์กรของนโยบาย Asean Economic Community และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับแผนกำลังคนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจและบริหารงานบุคคลอย่างมีกลยุทธ์ทั้งในประเทศและอาเซียน แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี และกรอบการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามกลยุทธ์หลักขององค์กร และการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลกับองค์กรทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

กรณีศึกษาจาก PTT Public Co Ltd เรื่องการเตรียมพร้อมการสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงขององค์กรสู่การเคลื่อนย้ายผู้บริหารสู่การบริหารงานองค์กรของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งในและต่างประเทศ เปิดปรากฎการณ์และการเตรียมความพร้อมส่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อบริหารงานบริษัทในเครือกลุ่ม ปตท. ในระดับประเทศ อาเซียนและนอกกลุ่มอาเซียน กลยุทธ์การสร้างผู้นำขององค์กรและสร้างภาวะผู้นำอย่างมีมาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของ ปตท. ในทุกระดับชั้นของการบริหารงาน กรอบการสร้างและวางแผนเส้นทางอาชีพและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นภายในองค์กรเพื่อบริหารงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์การบริหารงานกลุ่มบุคคลมีความสามารถสูงเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน และการรักษากลุ่มคนเก่งกับองค์กรของ Glaxosmithkline แนวทางการคัดสรรและคัดเลือกบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขีดความสามารถของบุคคลากรไทย และชาวต่างชาติในสายงานอาชีพ การสร้างกรอบการดำเนินงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และผลตอบแทนของกลุ่มคนเก่ง การบริหารความแตกต่างของวัย และวัฒนธรรมของกลุ่มคนในองค์กร และการวัดผลการทำงานของกลุ่มคนเก่งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้บริหารในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ

กรณีศึกษาจาก Krungsri Group เรื่องการวางแผนเส้นทางอาชีพ การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นและการคัดสรรบุคคลากรเพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่สำคัญในอนาคตขอองค์กร เปิดเผยการสร้างแผนเส้นทางอาชีพของบุคคลในองค์กรและนโยบายการสืบทอตำแหน่งและความรู้ขอองค์กรจากรุ่นสู่รุ่น การคัดสรร พัฒนา และรักษากลุ่มคนที่มีศักยภาพเป็นผู้บริหารในอนาคต การประเมินกลยุทธ์ขององค์กรและวางแผนกำลังคน พัฒนาศักยภาพ และรักษาบุคคลากรสำคัญเพื่อผลักดันประสิทธิภาพการทำงานขอองค์กร และบริหารความแตกต่างของบุคลากรและผลักดันงานสู่ความสำเร็จขององค์กร

เจาะลึกปรากฎการณ์สื่อสมัยใหม่ต่อการปรับตัวของนักทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การคัดสรรบุคลากร การสื่อสารภายใน และการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานผ่านโซเชียลมีเดีย เปิดเผยเว็บไซต์สำคัญในการคัดเลือกบุคคลกรในทุกระดับชั้น เช่น Linkedin และการสื่อสารกับพนักงานผ่านการสร้างกลุ่มองค์กรในสื่อสมัยใหม่ เช่น Facebook, Twitter, iPhone, Blackberry เป็นต้น การฟังเสียงจากพนักงาน และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เอื้อประโยชน์การดำเนินงานทรัพยากรบุคคล การสร้าง HR Branding ผ่านโซเชียลมีเดีย และการเติบโตของสื่อสมัยใหม่ที่ส่งอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล พร้อมการวัดผลบทบาทเทคโนโลยีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน

Futher Information & Inquiries.
Ms. Panisa (ภาณิษา)
Project Assistant
The Executive Alliance Co Ltd
Tel: 02-186-2671 , 081-3513271
Fax: 02-186-2672
Email: panisa.p@executive-all.com
www.executive-all.com

Latest Press Release

ภาพข่าว: QTC มอบความสุขให้น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ "QTC" ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า นำทีมโดย นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ(ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยทีมงานร่วมมอบความสุขให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรม...

สจล. จับมือ สภาคณบดีสถาปัตย์ ชี้ 5 เทรนด์การออกแบบบ้านอนาคต ป้องกันวิกฤติฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนะภาครัฐผลักดันนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพฤติกรรมก่อมลพิษทางอากาศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย เผยแนวทางรับวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ผ่าน 5 แนวทางการออกแบบบ้านเขตเมืองในอนาคต ได้แก่ 1.ลดช่องลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน...

ไปรษณีย์ไทย ย้ำมาตรการ สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ชี้หากพบผู้กระทำผิด ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ไม่ส่งสิ่งของต้องห้ามผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พร้อมย้ำสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจาร...

นักศึกษา 40 คนร่วมชิงชัยในการประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ครั้งที่ 8 จัดโดย ไอทีวัน ทีมนักศึกษาหัวกะทิร่วมประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ชิงเงินรางวัลมากกว่า 150,000 บาท

ไอทีวัน (IT One) ได้จัดการแข่งขัน "IT One Experience" ประจำปีเป็นครั้งที่ 8 การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์...

รายงานผลการแข่งขันบาสฯ ABL ทีมไซง่อน ฮีท ชนะ ทีมโมโนแวมไพร์

ควอเตอร์แรก เริ่มเกมเป็นทาง ไซง่อน ฮีท ที่ออกสตาร์ทได้ดีทีเดียว โดยสามารถรันแต้มเล็กๆที่ 0-5 แต้ม แต่พอ โมโน แวมไพร์ ตั้งหลักได้ก็ค่อยๆขยับทำแต้มตีตื้นได้ดี ทำให้รูปเกมสนุกสูสีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น ค้างคาวอมตะ อยู่ๆก็ช๊อคไปดื้อๆ ขณะที่ ไซง่อน...

Related Topics