“SMEs ไทย ทำไมต้องมี CreativeBrand”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday May 19, 2011 15:32
กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัจจุบันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) มีอัตราการเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์พบว่าเดือนมีนาคม 2554 มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนเพิ่ม 5,742 ราย ซึ่งโตขึ้น 22% จนถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการธุรกิจของประเทศ โดยต่างก็มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่เคยทำงานก่อนออกมาเปิดกิจการของตัวเอง แต่ส่วนใหญ่นั้นก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในมุมมองของการสื่อสารการตลาดที่ถือเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบัน ทำให้ยอดการเลิกกิจการกว่า 1,600 ราย เพิ่มขึ้นกว่า 30%

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือเป็นต้นแบบและผู้นำด้านหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด หากสามารถนำความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดที่นักศึกษาได้รับมาผนวกกับประสบการณ์ธุรกิจ SMEs ที่มีทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง จึงเห็นสมควรจึดโครงการสัมมนาภายใต้แนวคิด “SMEs ไทย ทำไมต้องมี Creative Brand” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการที่สามารถนำไปพัฒนางานสื่อสารการตลาดและสร้างตราสินค้าของตนเองให้แข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ภายในงาน “SMEs ไทย ทำไมต้องมี Creative Brand” วัน 25 พฤษภาคม 2554ประกอบด้วยวิทยากรที่มากด้วยความสามารถและผู้ประกอบการSMEs ที่ประสบความสำเร็จ ดังนี้

1. ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. การดี เลียวไพโรจน์ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBCC)

3. คุณยุทธนา อโนทัยสินทวีเจ้าของธุรกิจ The Remaker
4. คุณปีเตอร์ ทวีผลเจริญ เจ้าของธุรกิจ DaddyDough

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เชิงรุกด้านความเป็นผู้นำมืออาชีพด้านธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะนิเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ

งาน “SMEs ไทย ทำไมต้องมี Creative Brand” วัน 25 พฤษภาคม 2554 ณห้องพาโนรามา 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครเวลา 09.00 - 17.00 น.(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กุญภัสส์ บุญปลูก (โอ๋)
E-mail :aooaee_@hotmail.com

Latest Press Release

ภาพข่าว: เจ้าหน้าที่ สนพ.กำแพงเพชร ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา...

ภาพข่าว: เจ้าหน้าที่ สนพ.กำแพงเพชร ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ...

ภาพข่าว: อบรมอัครราชทูตที่ปรึกษา/กงสุล (ฝ่ายแรงงาน)

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่อัครราชทูตที่ปรึกษา/กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)...

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 8 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ...

Related Topics