ครม. ตั้งประธานและกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ ก.ไอซีทีเสนอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday May 19, 2011 15:43
กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--ก.ไอซีที

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่า หลังจากที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา โดยพระราชกฤษฎีกามาตรา 13 ได้กำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” ที่ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

“จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงฯ เสนอ ได้แก่ นายวรากรณ์ สามโกเศศประธานกรรมการ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน นางจารุพร ไวยนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผลและ การบริหารความเสี่ยง พ.อ. เจียรนัย วงศ์สอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายไชยเจริญ อติแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” นายจุติ กล่าว

สำหรับประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คนนี้ ได้ผ่านกระบวนการสรรหาตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ซึ่งกระบวนการสรรหานั้นดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่สรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยวิธีการทาบทามตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ หลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่เข้าข่ายจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน และมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ไปตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นให้เรียบร้อย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลตามที่เสนอภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 13 และมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกา แล้วจึงดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเหลือจำนวน 6 คน พร้อมทั้งเลือกประธานกรรมการ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบลับ ตามบทบัญญัติหมวด 5 ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คนนี้

จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งหากพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกแต่ต้องไม่ติดต่อกันเกินสองวาระ

?
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 021416747 MICT

Latest Press Release

รวมพลังจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่คนไทย

"ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์อยากเห็นปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ในกรุงเทพฯ...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ด้านพ่อค้าทยอยนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดด้วย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับลดลง จากหาบละ 576 บาท เป็นหาบละ 549 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562...

วิสซ์ดอมโซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี เดินหน้าสนับสนุนนาย ณภัทร แบรนด์แอมคนล่าสุด เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

หลังจากวิซส์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) เปิดตัว วิสซ์ดอมแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ (Whizdom Brand Ambassador) นาย- ณภัทร เสียงสมบุญ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดวิสซ์ดอมได้ให้การสนับสนุนงานนิทรรศการภาพถ่ายของแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนดัง...

มาเรียม กระตุกจิตสำนึก คน ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

การแถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ซึ่งมีสภาพภายนอกพบรอยขูดขีด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ แพนหาง...

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติหลากเมนู ที่ฟาโวล่าบรันช์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับมื้อสายวันอาทิตย์ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ฟาโวล่าบรันช์ ลิ้มลองอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอาหารทะเล อาทิ ล็อบสเตอร์ หอยนางรม ปูม้า อีกทั้งอาหารอิตาเลียนรสชาติต้นตำรับ...

Related Topics