กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ยิ่งใหญ่ มุ่งหวังยกระดับขบวนการสหกรณ์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 1, 2013 11:20
กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ยิ่งใหญ่ มุ่งหวังให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจวิธีการสหกรณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน ขณะที่ไทยประสบผลสำเร็จจากการจัดตั้งสหกรณ์ด้วยจำนวนมากกว่า ๘,๐๐๐ สหกรณ์ มีสมาชิกมากกว่า ๑๐.๘ ล้านคน ด้านภาครัฐมั่นใจอนาคตอันใกล้ ขบวนการสหกรณ์ไทยพัฒนาเป็นแนวหน้าของอาเซียน

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจัดขึ้นในอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๙ ณ ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จนกระทั่งปัจจุบัน ตลอดเวลาเกือบ ๑๐๐ ปี ระบบสหกรณ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากจำนวนสหกรณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีมากกว่า ๘,๐๐๐ สหกรณ์ บริหารธุรกิจภายใต้ทุนดำเนินงานมากกว่า ๒ ล้านล้านบาท ประชากรของประเทศเป็นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า ๑๐.๘ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของประชากรในประเทศ ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ขณะนี้ มติคณะรัฐมนตรีประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ขบวนการสหกรณ์จะได้มาพบปะ ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับรู้ไปพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ขบวนการสหกรณ์จะต้องเรียนรู้การสหกรณ์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนด้วย เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์และร่วมมือกันในมิติที่กว้างขวางขึ้นในระดับภูมิภาค

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์เป็นระบบที่ยึดมั่นอุดมการณ์การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นพลังที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ในทุกเรื่อง เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การอยู่ดี กินดี มีสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ใช้การสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีสหกรณ์สากล สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและการยอมรับในระดับนานาชาติ

สำหรับการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรก สหกรณ์จำเป็นต้องนำศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการ มีระบบการตรวจสอบ ประเมินผล ประเมินความคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ โดยภาครัฐในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องเป็นบุคลากรผู้ที่มีความรอบรู้เชิงวิชาการ สามารถให้คำแนะนำ ประสานความร่วมมือ ร่วมคิด วิเคราะห์ ได้เป็นอย่างดี ส่วนทางด้านขบวนการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์กรทางธุรกิจจะต้องมีการเรียนรู้ให้มากขึ้น ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในความเป็นองค์กรทางธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์ให้ได้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การสหกรณ์ในประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๒๗ ประกาศให้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จึงได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันสหกรณ์แห่งชาติ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เรื่องการสหกรณ์จากประสบการณ์ตรง โดยการร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากส่วนกลางได้จัดงานที่กรุงเทพฯ แล้ว ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยังได้จัดงานพร้อมกันในวันนี้ด้วย

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ขบวนการสหกรณ์ ผู้นำสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑,๕๐๐ คน ภายในงาน มีนิทรรศการความก้าวหน้าของขบวนการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่ ๒ และการก้าวสู่ทศวรรษที่ ๕ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ การเสวนารับฟังความคิดเห็นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์จากบุคลากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการมอบรางวัลแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค จำนวน ๑๘ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค จำนวน ๘ กลุ่ม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะทำให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ ตลอดจนการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี


Latest Press Release

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดแฟล็กชิพมาสเตอร์พีซชิ้นเอกระดับโลก ไอคอน ซีเนคอนิค เป็นของขวัญชิ้นพิเศษส่งท้ายปีให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ สัมผัส 13 โรงภาพยนตร์หรู 1 ลิฟวิ่งรูม และระบบ Laserplex ใหม่ล่าสุดแห่งแรก

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดอาณาจักรโรงภาพยนตร์สุดหรู ICON CINECONIC สัญลักษณ์ใหม่แห่งโรงภาพยนตร์ระดับโลก จัดงานTHE ICONIC NIGHT PARTY พร้อมแล้วที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในประเทศไทย ส่งมอบความสุขและความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส...

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 อำเภอ 22 ตำบล 116 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,322 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ....

มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับซีพี ออลล์ จัดงาน 1 ทศวรรษ รางวัลคนดีประเทศไทย

มูลนิธิคนดีประเทศไทย ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จะจัดงาน 1 ทศวรรษ รางวัลคนดีประเทศไทย และ พิธีมอบรางวัล "คนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561" เพื่อมอบรางวัลเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท...

คริสมาสต์ กู้ดดี้ส่งความสุขความปรารถนาดีสำหรับเทศกาลคริสมาต์และปีใหม่

ห้องอาหารบีบีโค โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ จัดเตรียมของขวัญและขนมหวานสำหรับเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ สร้างสรรจากความตั้งใจ เพื่อคุณสำหรับมอบให้กับคนพิเศษ แบบเบ็ดเสร็จที่เดียว ให้คุณได้เลือกเป็นของขวัญของฝากในแบบกระเช้าของขวัญ สำหรับเทศกาลแห่งความสุข...

บี.กริม เพาเวอร์ #BGRIM รุกเป็นผู้นำพัฒนาพลังงานสะอาดออกหุ้นกู้ กรีนบอนด์ 5 พันล้าน ADB สนับสนุน 100% รายแรกของประเทศไทย

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมลงนามสัญญาและแถลงข่าวความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ "กรีนบอนด์" มูลค่า 5,000 ล้านบาท...

Related Topics