ก.ศึกษาฯ รวมพลังภาคีประชาชน สนับสนุนการสร้างสื่อการสอน และการเรียนรู้แห่งชาติ ให้ เด็กไทย ไม่แพ้ใครในโลก ด้วย Digital Content

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Sunday December 8, 2013 15:48
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--โฟร์ฮันเดรท

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการรวมพลังภาคประชาชนสนับสนุนการสร้างสื่อการสอน และการเรียนรู้แห่งชาติ (Thailand Digital Education Content Kick off Campaign) เพื่อให้อนาคตของชาติและกระบวนการศึกษาสอดคล้องกับยุคสมัยของโลกที่ไร้พรมแดน โดยมีเครือข่ายร่วมสนับสนุนโครงการ “เด็กไทย ไม่แพ้ใครในโลก ด้วย Digital Content” ทั้งจากภาคสังคม ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาคการเงินการธนาคาร และภาคส่วนอื่น กว่า 90 หน่วยงาน เพื่อเริ่มต้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อในรูปแบบ Digital ที่เข้าไปอยู่ในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ทุกภาคส่วน รวมถึงครอบครัว

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการเรียนรู้ของคนในชาติไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับชั้นใด ต่างต้องเผชิญกับความท้าท้ายและอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีไปสู่ยุคดิจิตอล การศึกษาเรียนรู้ในโลกปัจจุบันจึงไม่จำเป็นต้องมีข้อจำกัดในมิติของเวลา สถานที่ และยังสามารถส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ในการสื่อสารได้แทบทุกรูปแบบ หากแต่ว่าเนื้อหาสาระของความรู้ที่แท้จริงที่จะมีการส่งไปยัง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนผู้สนใจใฝ่รู้นั้น ควรจะได้มีการกำหนดมาตรฐาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ และการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองทางปัญญาของคนในชาติ

ในประเด็นดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนของสังคมไทยที่จะต้องมีฝันร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้อนาคตของชาติ และกระบวนการศึกษาสอดคล้องกับยุคสมัยของโลกที่ไร้พรมแดน “เครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการ เด็กไทย ไม่แพ้ใครในโลก ด้วย Digital Content” ซึ่งเกิดจากผู้คนหลากหลายอาชีพ ทั้งจากภาคสังคม ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาคการเงินการธนาคาร และภาคส่วนอื่น กว่า 90 หน่วยงาน ได้ริเริ่มความคิดเกี่ยวกับ Thailand Digital Education Content หรือ เนื้อหาในการสื่อการเรียนรู้ของชาติ เพื่อร่วมกันจัดงาน “เด็กไทย ไม่แพ้ใครในโลก ด้วย Digital Content (Thailand Digital Education Content Kick Off Campaign)” เพื่อเริ่มต้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อในรูปแบบ Digital ที่เข้าไปอยู่ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

นายจาตุรนต์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการร่วมลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะแสดงให้สังคมเห็นว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป การประสานความร่วมมือและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรวบรวมสื่อในรูปแบบ Digital โดยมีแนวคิดในบันทึกข้อตกลง 2 แนวคิดคือ แนวความคิดที่จะร่วมสนับสนุน ผลักดันและส่งเสริมในการจัดให้มี Digital Content ในระบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นประโยชน์สูงสุดในกระบวนการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจใฝ่หาความรู้โดยทั่วไปเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย

และลักษณะความร่วมมือของภาคี จะเป็นในรูปแบบส่งผู้แทนเข้าประชุม และหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการระดมความคิด ความฝันที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ระบบการศึกษาไทยเกิดมี National Digital Education Content ในระบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นประโยชน์สูงสุดในกระบวนการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจใฝ่หาความรู้โดยทั่วไป


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics