Enconcept จับมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 10:32
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส

Enconcept โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของไทย จัดทำโครงการ CMU & Enconcept English for Medical professionals program ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสาขาการแพทย์และสาขาอื่นๆ

อาชีพแพทย์เป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การใช้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในการอ่านตำราเรียน การเขียนรายงาน

การพูดคุยกับคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือแม้แต่การไปประชุมสัมมนาทางวิชาการที่ต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวขับเคลื่อน แพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

อย่างไรก็ตามทั้งนักศึกษาแพทย์และแพทย์ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนสอนภาษา Enconcept นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ผู้จัดการทั่วไป โรงเรียนสอนภาษา Enconcept กล่าวว่า

ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีกับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไป โดยโรงเรียนเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มเสริมทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้านของนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแพทย์จะเป็นการบูรณาการทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ครบทั้งสี่ทักษะ โดยแบ่งการเรียนเป็นสองระยะ ระยะที่หนึ่งเน้นการสอนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนที่ต้องใช้จริงๆ ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ทั้งเรื่องการฝึกออกเสียง (Pronunciation) ที่จะสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และเรื่องการเขียน (Writing) ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกเขียนประโยค ย่อหน้า ไปจนถึงการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน ซึ่งอเมริกาเป็นประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มากที่สุด การเข้าใจวัฒนธรรมของชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเมื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น เพราะวัฒนธรรมจะสะท้อนให้เห็นได้ในการใช้ภาษา

ส่วนระยะที่สองจะเน้นการประยุกต์เนื้อหาของระยะที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้ต่อยอดการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสำหรับวิชาชีพแพทย์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมที่ Enconcept ได้คิดค้น โดยเป็นการจำลองสถานการณ์จริงเมื่อแพทย์ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนไข้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงจะสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมผ่านทาง Mobile Application เพื่อเพิ่มความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนได้อีกด้วย

Mobile Application จะทำให้การเรียนรู้รวมเป็นหนึ่งกับชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการเรียนรู้ผ่าน Mobile Application นับว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเจเนอเรชั่นใหม่ ที่สมาร์ทโฟนกลายเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ขาดไม่ได้ไปแล้วในชีวิตประจำวัน

อริสรา ธนาปกิจ หรือ “ครูพี่แนน” ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนภาษา Enconcept กล่าวเสริมว่า “รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว เน้นการเรียนแบบ “เข้าใจ เข้าถึง และเข้มข้น” นั่นคือ เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้เน้นแต่ด้านไวยากรณ์เช่นที่เคยเรียนกัน แต่จะเป็นการนำมาใช้จริงทั้งใช้ชีวิตประจำวันและทางวิชาชีพแพทย์ เข้าถึง คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทุกที่และทุกเวลาผ่าน Mobile Application ซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของนักเรียนในปัจจุบัน ส่วนความ เข้มข้น คือ การนำเอาเทคนิคการสอนและประสบการณ์การสอนมาใช้ถ่ายทอดให้นักเรียนอย่างครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งการออกเสียง การเขียน และการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามบริบททางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics