Enconcept จับมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 10:32
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส

Enconcept โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของไทย จัดทำโครงการ CMU & Enconcept English for Medical professionals program ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสาขาการแพทย์และสาขาอื่นๆ

อาชีพแพทย์เป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การใช้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในการอ่านตำราเรียน การเขียนรายงาน

การพูดคุยกับคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือแม้แต่การไปประชุมสัมมนาทางวิชาการที่ต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวขับเคลื่อน แพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

อย่างไรก็ตามทั้งนักศึกษาแพทย์และแพทย์ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนสอนภาษา Enconcept นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ผู้จัดการทั่วไป โรงเรียนสอนภาษา Enconcept กล่าวว่า

ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีกับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไป โดยโรงเรียนเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มเสริมทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้านของนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแพทย์จะเป็นการบูรณาการทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ครบทั้งสี่ทักษะ โดยแบ่งการเรียนเป็นสองระยะ ระยะที่หนึ่งเน้นการสอนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนที่ต้องใช้จริงๆ ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ทั้งเรื่องการฝึกออกเสียง (Pronunciation) ที่จะสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และเรื่องการเขียน (Writing) ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกเขียนประโยค ย่อหน้า ไปจนถึงการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน ซึ่งอเมริกาเป็นประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มากที่สุด การเข้าใจวัฒนธรรมของชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเมื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น เพราะวัฒนธรรมจะสะท้อนให้เห็นได้ในการใช้ภาษา

ส่วนระยะที่สองจะเน้นการประยุกต์เนื้อหาของระยะที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้ต่อยอดการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสำหรับวิชาชีพแพทย์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมที่ Enconcept ได้คิดค้น โดยเป็นการจำลองสถานการณ์จริงเมื่อแพทย์ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนไข้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงจะสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมผ่านทาง Mobile Application เพื่อเพิ่มความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนได้อีกด้วย

Mobile Application จะทำให้การเรียนรู้รวมเป็นหนึ่งกับชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการเรียนรู้ผ่าน Mobile Application นับว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเจเนอเรชั่นใหม่ ที่สมาร์ทโฟนกลายเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ขาดไม่ได้ไปแล้วในชีวิตประจำวัน

อริสรา ธนาปกิจ หรือ “ครูพี่แนน” ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนภาษา Enconcept กล่าวเสริมว่า “รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว เน้นการเรียนแบบ “เข้าใจ เข้าถึง และเข้มข้น” นั่นคือ เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้เน้นแต่ด้านไวยากรณ์เช่นที่เคยเรียนกัน แต่จะเป็นการนำมาใช้จริงทั้งใช้ชีวิตประจำวันและทางวิชาชีพแพทย์ เข้าถึง คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทุกที่และทุกเวลาผ่าน Mobile Application ซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของนักเรียนในปัจจุบัน ส่วนความ เข้มข้น คือ การนำเอาเทคนิคการสอนและประสบการณ์การสอนมาใช้ถ่ายทอดให้นักเรียนอย่างครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งการออกเสียง การเขียน และการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามบริบททางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics