Enconcept จับมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 10:32
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส

Enconcept โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของไทย จัดทำโครงการ CMU & Enconcept English for Medical professionals program ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสาขาการแพทย์และสาขาอื่นๆ

อาชีพแพทย์เป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การใช้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในการอ่านตำราเรียน การเขียนรายงาน

การพูดคุยกับคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือแม้แต่การไปประชุมสัมมนาทางวิชาการที่ต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวขับเคลื่อน แพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

อย่างไรก็ตามทั้งนักศึกษาแพทย์และแพทย์ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนสอนภาษา Enconcept นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ผู้จัดการทั่วไป โรงเรียนสอนภาษา Enconcept กล่าวว่า

ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีกับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไป โดยโรงเรียนเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มเสริมทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้านของนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแพทย์จะเป็นการบูรณาการทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ครบทั้งสี่ทักษะ โดยแบ่งการเรียนเป็นสองระยะ ระยะที่หนึ่งเน้นการสอนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนที่ต้องใช้จริงๆ ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ทั้งเรื่องการฝึกออกเสียง (Pronunciation) ที่จะสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และเรื่องการเขียน (Writing) ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกเขียนประโยค ย่อหน้า ไปจนถึงการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน ซึ่งอเมริกาเป็นประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มากที่สุด การเข้าใจวัฒนธรรมของชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเมื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น เพราะวัฒนธรรมจะสะท้อนให้เห็นได้ในการใช้ภาษา

ส่วนระยะที่สองจะเน้นการประยุกต์เนื้อหาของระยะที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้ต่อยอดการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสำหรับวิชาชีพแพทย์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมที่ Enconcept ได้คิดค้น โดยเป็นการจำลองสถานการณ์จริงเมื่อแพทย์ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนไข้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงจะสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมผ่านทาง Mobile Application เพื่อเพิ่มความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนได้อีกด้วย

Mobile Application จะทำให้การเรียนรู้รวมเป็นหนึ่งกับชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการเรียนรู้ผ่าน Mobile Application นับว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเจเนอเรชั่นใหม่ ที่สมาร์ทโฟนกลายเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ขาดไม่ได้ไปแล้วในชีวิตประจำวัน

อริสรา ธนาปกิจ หรือ “ครูพี่แนน” ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนภาษา Enconcept กล่าวเสริมว่า “รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว เน้นการเรียนแบบ “เข้าใจ เข้าถึง และเข้มข้น” นั่นคือ เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้เน้นแต่ด้านไวยากรณ์เช่นที่เคยเรียนกัน แต่จะเป็นการนำมาใช้จริงทั้งใช้ชีวิตประจำวันและทางวิชาชีพแพทย์ เข้าถึง คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทุกที่และทุกเวลาผ่าน Mobile Application ซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของนักเรียนในปัจจุบัน ส่วนความ เข้มข้น คือ การนำเอาเทคนิคการสอนและประสบการณ์การสอนมาใช้ถ่ายทอดให้นักเรียนอย่างครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งการออกเสียง การเขียน และการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามบริบททางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics