มูลนิธิเอสซีจี ประกาศผลรางวัลเกียรติยศการประกวดศิลปะระดับเยาวชน รางวัลยุวศิลปินไทย 2556 แจ้งเกิด 6 ยุวศิลปินเลือดใหม่ พร้อมเปิดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 11:36
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--เอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี เผยโฉมหน้าเยาวชนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่นของเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย’ ประจำปี 2556 หรือ Young Thai Artist Award 2013 พร้อมเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปะฝีมือเยาวชนไทยซึ่งล้วนแสดงออกถึงสุนทรีย์อันสร้างสรรค์จรรโลงสังคม การันตีคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะชั้นนำของประเทศกว่า 60 ท่าน ในนิทรรศการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย 2556’ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม ศกนี้

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า “ด้วยเชื่อมั่นในคุณค่าของคน และเชื่อว่าสังคมคุณภาพต้องประกอบด้วย ‘คนเก่งและดี’ มูลนิธิเอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคต ซึ่งนอกจากจะการให้โอกาสด้านการศึกษาแล้ว เรายังส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านอย่างศิลปะ จึงเป็นที่มาของเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย’ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Young Thai Artist Award ซึ่งรวบรวมการประกวดศิลปะถึง 6 สาขาเข้าไว้ในเวทีเดียว ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่เปิดสอนด้านศิลปะ”

ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถทางศิลปะของตนโดยไม่จำกัดขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงาน มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถสู่สายตาสาธารณชน นอกจากนี้ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นยังทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ ชีวิตผู้คน สังคมในยุคสมัยนั้นเอาไว้ ตลอดจนหล่อเลี้ยงจิตใจผู้คนให้ชุ่มเย็น ละเมียดละไม และจรรโลงใจให้สังคมสมบูรณ์และงดงาม

ปีนี้มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านศิลปะ เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 36 ชิ้น และทุกชิ้นงานล้วนเปี่ยมเสน่ห์ มีอัตลักษณ์ เต็มเปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขา ประจำปี 2556 มี ดังนี้

ศิลปะ 2 มิติ (Two-Dimensional Art) ได้แก่ “สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครรู้จัก” โดย เกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปะ 3 มิติ (Three-Dimension Art) ได้แก่ “ความเคลื่อนไหวต่อสภาวะการดำรงอยู่” โดย วรวัฒน์ เสือทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพถ่าย (Photography) ได้แก่ "หรือผมจะลืมถอดดอกกุหลาบไว้ที่ 164/ 69” โดย ณัฐพล สวัสดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพยนตร์ (Film) ได้แก่ “Deleted" โดย นิทรรศ สินวัฒนกุล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วรรณกรรม (Literature) ได้แก่ "ขอต้อนรับสู่ความเหงาอีกครั้งหนึ่ง" โดย วรางคณา เฑียรบุญเลิศรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประพันธ์ดนตรี (Music Composition) ได้แก่ “ปรับ – แปร – เปลี่ยน” โดย ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Young Thai Artist Award เป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะ จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับน้องๆ ผู้รักงานศิลปะ เพราะช่วยขยายโลกทัศน์ เปิดมุมมอง สร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยน ทั้งจากศิลปิน อาจารย์ นักวิชาการ และเพื่อนยุวศิลปินรุ่นเดียวกัน รวมถึงได้รับคำแนะนำอันทรงค่าจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถนำไปพัฒนาทักษะปรับปรุงฝืมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากรางวัลเงินสนับสนุนที่มอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 150,000 บาท ยุวศิลปินที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขายังมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อสั่งสมประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางศิลปะในการรังสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ส่วนผู้ได้รับรางวัลดีเด่นได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 3.3 ล้านบาท

เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเผยแพร่ความสามารถสุดยอดผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และคีตศิลป์ทั้ง 6 สาขาของเยาวชนไทยให้ประชาชน ได้ร่วมชื่นชม มูลนิธิเอสซีจีจึงจัดแสดงนิทรรศการผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดีเด่นรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2556 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลปเจ้าฟ้า) กรุงเทพฯ สถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ของ ศิลปินผู้มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะของชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย 2556’ (Young Thai Artist Award 2013) ตั้งแต่ 8 - 27 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 - 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเอสซีจี โทร 0 2586 5214, 0 2586 5506 หรือ www.scgfoundation.org และร่วมติดตามความคืบหน้าได้ที่ www.facebook.com/YoungThaiArtistAward


Latest Press Release

มรภ.สงขลา เซ็นเอ็มโอยูสมาคมสมาพันธ์ ร.ร.เอกชนภาคใต้-วท.เทคโนโลยีสันติวิทย์ฯ สร้างศักยภาพด้านวิชาการ พร้อมจัดสรรโควต้าเข้าเรียน

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้-วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ พร้อมจัดสรรโควต้าให้เด็กเข้าเรียนต่อปริญญาตรี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)...

แจ้ส-กัญจน์ ประเดิม 3 อันเดอร์พาร์กอล์ฟเอสเอ็มบีซี สิงคโปร์ โอเพน

"โปรแจ้ส" อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ และกัญจน์ เจริญกุล ประเดิมหวดเข้ามาคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 68 ตามผู้นำ 2 สโตรก ในรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟเอสเอ็มบีซี สิงคโปร์ โอเพน รายการร่วมของเอเชียนทัวร์ และเจแปนกอล์ฟทัวร์ เปิดฤดูกาล 2019 ชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ...

รับสมัคร ก่อการครูรุ่น 2 ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับฐานราก สังคมไทยจึงฝากความหวังของประเทศไว้กับวงการนี้ แม้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะมีการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการพัฒนา...

เคลล็อกส์ ควง เบลล่า ท้าเสิร์ฟมื้อเช้าเมนูใหม่ให้ทุกคนเปิดตัว เคลล็อกส์ มูสลิกส์ คัพ รวมพลัง 5 สุดยอดธัญพืชไว้ในถ้วยเดียว

กรุงเทพฯ, 17 มกราคม 2562 – เคลล็อกส์ ผู้ผลิตอาหารซีเรียลชั้นนำจากอเมริกา เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด "เคลล็อกส์ มูสลิกส์ คัพ" ดึง "เบลล่า ราณี" เป็นพรีเซนเตอร์ ชวนคนรุ่นใหม่รักสุขภาพ เริ่มต้นทุกวันด้วยคุณประโยชน์จากธัญพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด...

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562

วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าบบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

Related Topics