มูลนิธิเอสซีจี ประกาศผลรางวัลเกียรติยศการประกวดศิลปะระดับเยาวชน รางวัลยุวศิลปินไทย 2556 แจ้งเกิด 6 ยุวศิลปินเลือดใหม่ พร้อมเปิดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 11:36
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--เอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี เผยโฉมหน้าเยาวชนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่นของเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย’ ประจำปี 2556 หรือ Young Thai Artist Award 2013 พร้อมเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปะฝีมือเยาวชนไทยซึ่งล้วนแสดงออกถึงสุนทรีย์อันสร้างสรรค์จรรโลงสังคม การันตีคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะชั้นนำของประเทศกว่า 60 ท่าน ในนิทรรศการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย 2556’ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม ศกนี้

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า “ด้วยเชื่อมั่นในคุณค่าของคน และเชื่อว่าสังคมคุณภาพต้องประกอบด้วย ‘คนเก่งและดี’ มูลนิธิเอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคต ซึ่งนอกจากจะการให้โอกาสด้านการศึกษาแล้ว เรายังส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านอย่างศิลปะ จึงเป็นที่มาของเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย’ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Young Thai Artist Award ซึ่งรวบรวมการประกวดศิลปะถึง 6 สาขาเข้าไว้ในเวทีเดียว ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่เปิดสอนด้านศิลปะ”

ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถทางศิลปะของตนโดยไม่จำกัดขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงาน มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถสู่สายตาสาธารณชน นอกจากนี้ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นยังทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ ชีวิตผู้คน สังคมในยุคสมัยนั้นเอาไว้ ตลอดจนหล่อเลี้ยงจิตใจผู้คนให้ชุ่มเย็น ละเมียดละไม และจรรโลงใจให้สังคมสมบูรณ์และงดงาม

ปีนี้มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านศิลปะ เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 36 ชิ้น และทุกชิ้นงานล้วนเปี่ยมเสน่ห์ มีอัตลักษณ์ เต็มเปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขา ประจำปี 2556 มี ดังนี้

ศิลปะ 2 มิติ (Two-Dimensional Art) ได้แก่ “สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครรู้จัก” โดย เกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปะ 3 มิติ (Three-Dimension Art) ได้แก่ “ความเคลื่อนไหวต่อสภาวะการดำรงอยู่” โดย วรวัฒน์ เสือทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพถ่าย (Photography) ได้แก่ "หรือผมจะลืมถอดดอกกุหลาบไว้ที่ 164/ 69” โดย ณัฐพล สวัสดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพยนตร์ (Film) ได้แก่ “Deleted" โดย นิทรรศ สินวัฒนกุล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วรรณกรรม (Literature) ได้แก่ "ขอต้อนรับสู่ความเหงาอีกครั้งหนึ่ง" โดย วรางคณา เฑียรบุญเลิศรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประพันธ์ดนตรี (Music Composition) ได้แก่ “ปรับ – แปร – เปลี่ยน” โดย ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Young Thai Artist Award เป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะ จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับน้องๆ ผู้รักงานศิลปะ เพราะช่วยขยายโลกทัศน์ เปิดมุมมอง สร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยน ทั้งจากศิลปิน อาจารย์ นักวิชาการ และเพื่อนยุวศิลปินรุ่นเดียวกัน รวมถึงได้รับคำแนะนำอันทรงค่าจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถนำไปพัฒนาทักษะปรับปรุงฝืมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากรางวัลเงินสนับสนุนที่มอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 150,000 บาท ยุวศิลปินที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขายังมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อสั่งสมประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางศิลปะในการรังสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ส่วนผู้ได้รับรางวัลดีเด่นได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 3.3 ล้านบาท

เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเผยแพร่ความสามารถสุดยอดผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และคีตศิลป์ทั้ง 6 สาขาของเยาวชนไทยให้ประชาชน ได้ร่วมชื่นชม มูลนิธิเอสซีจีจึงจัดแสดงนิทรรศการผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดีเด่นรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2556 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลปเจ้าฟ้า) กรุงเทพฯ สถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ของ ศิลปินผู้มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะของชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย 2556’ (Young Thai Artist Award 2013) ตั้งแต่ 8 - 27 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 - 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเอสซีจี โทร 0 2586 5214, 0 2586 5506 หรือ www.scgfoundation.org และร่วมติดตามความคืบหน้าได้ที่ www.facebook.com/YoungThaiArtistAward


Latest Press Release

ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยผู้ประสพภัยประจวบ-ชุมพร

ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมประจวบ-ชุมพร เตรียมแผนฝึกอาชีพบรรเทาความความเดือดร้อนหลังลดน้ำลด พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...

พลังแห่งความร่วมมือของครู สำคัญอย่างไรต่อการเชื่อมต่อชุมชนการเรียนรู้ที่แตกต่าง

การดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลต้องใช้ศักยภาพที่แตกต่างของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล...

บิวเทรี่ยมจัด BEAUTRIUM END YEAR SALE ลดจนหมีลุก!! ที่สุดแห่งการลดราคา สูงสุด 80% ทุกสาขา ที่สายบิวตี้ต้องลุกขึ้นมาช้อป

บิวเทรี่ยมจัด BEAUTRIUM END YEAR SALE "ลดจนหมีลุก!!" ที่สุดแห่งการลดราคา สูงสุด 80% ทุกสาขา ที่สายบิวตี้ต้องลุกขึ้นมาช้อป ร้านบิวเทรี่ยม ทุกสาขา จัดแคมเปญ "ลดจนหมีลุก!!" วันที่ 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 61 ลดหนักจัดเต็มสูงสุด 80%...

แฟลช เอ็กซ์เพรส ทุ่ม 100 ล้าน เปิด ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจรครั้งแรกในไทย

แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศไทย ทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาท จับมือมหาวิทยาลัย 20 แห่ง เปิด "ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจร (Flash Express @ University Shop) ครั้งแรกในประเทศไทย...

ม.ศรีปทุม เปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ผู้บริหารกระทรวงการคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้กับคณะผู้บริหารจากกรมสรรพากร และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงการคลัง จำนวน 70 คน โดย...

Related Topics