มูลนิธิเอสซีจี ประกาศผลรางวัลเกียรติยศการประกวดศิลปะระดับเยาวชน รางวัลยุวศิลปินไทย 2556 แจ้งเกิด 6 ยุวศิลปินเลือดใหม่ พร้อมเปิดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 11:36
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--เอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี เผยโฉมหน้าเยาวชนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่นของเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย’ ประจำปี 2556 หรือ Young Thai Artist Award 2013 พร้อมเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปะฝีมือเยาวชนไทยซึ่งล้วนแสดงออกถึงสุนทรีย์อันสร้างสรรค์จรรโลงสังคม การันตีคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะชั้นนำของประเทศกว่า 60 ท่าน ในนิทรรศการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย 2556’ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม ศกนี้

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า “ด้วยเชื่อมั่นในคุณค่าของคน และเชื่อว่าสังคมคุณภาพต้องประกอบด้วย ‘คนเก่งและดี’ มูลนิธิเอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคต ซึ่งนอกจากจะการให้โอกาสด้านการศึกษาแล้ว เรายังส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านอย่างศิลปะ จึงเป็นที่มาของเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย’ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Young Thai Artist Award ซึ่งรวบรวมการประกวดศิลปะถึง 6 สาขาเข้าไว้ในเวทีเดียว ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่เปิดสอนด้านศิลปะ”

ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถทางศิลปะของตนโดยไม่จำกัดขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงาน มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถสู่สายตาสาธารณชน นอกจากนี้ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นยังทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ ชีวิตผู้คน สังคมในยุคสมัยนั้นเอาไว้ ตลอดจนหล่อเลี้ยงจิตใจผู้คนให้ชุ่มเย็น ละเมียดละไม และจรรโลงใจให้สังคมสมบูรณ์และงดงาม

ปีนี้มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านศิลปะ เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 36 ชิ้น และทุกชิ้นงานล้วนเปี่ยมเสน่ห์ มีอัตลักษณ์ เต็มเปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขา ประจำปี 2556 มี ดังนี้

ศิลปะ 2 มิติ (Two-Dimensional Art) ได้แก่ “สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครรู้จัก” โดย เกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปะ 3 มิติ (Three-Dimension Art) ได้แก่ “ความเคลื่อนไหวต่อสภาวะการดำรงอยู่” โดย วรวัฒน์ เสือทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพถ่าย (Photography) ได้แก่ "หรือผมจะลืมถอดดอกกุหลาบไว้ที่ 164/ 69” โดย ณัฐพล สวัสดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพยนตร์ (Film) ได้แก่ “Deleted" โดย นิทรรศ สินวัฒนกุล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วรรณกรรม (Literature) ได้แก่ "ขอต้อนรับสู่ความเหงาอีกครั้งหนึ่ง" โดย วรางคณา เฑียรบุญเลิศรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประพันธ์ดนตรี (Music Composition) ได้แก่ “ปรับ – แปร – เปลี่ยน” โดย ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Young Thai Artist Award เป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะ จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับน้องๆ ผู้รักงานศิลปะ เพราะช่วยขยายโลกทัศน์ เปิดมุมมอง สร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยน ทั้งจากศิลปิน อาจารย์ นักวิชาการ และเพื่อนยุวศิลปินรุ่นเดียวกัน รวมถึงได้รับคำแนะนำอันทรงค่าจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถนำไปพัฒนาทักษะปรับปรุงฝืมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากรางวัลเงินสนับสนุนที่มอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 150,000 บาท ยุวศิลปินที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขายังมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อสั่งสมประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางศิลปะในการรังสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ส่วนผู้ได้รับรางวัลดีเด่นได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 3.3 ล้านบาท

เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเผยแพร่ความสามารถสุดยอดผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และคีตศิลป์ทั้ง 6 สาขาของเยาวชนไทยให้ประชาชน ได้ร่วมชื่นชม มูลนิธิเอสซีจีจึงจัดแสดงนิทรรศการผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดีเด่นรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2556 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลปเจ้าฟ้า) กรุงเทพฯ สถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ของ ศิลปินผู้มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะของชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย 2556’ (Young Thai Artist Award 2013) ตั้งแต่ 8 - 27 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 - 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเอสซีจี โทร 0 2586 5214, 0 2586 5506 หรือ www.scgfoundation.org และร่วมติดตามความคืบหน้าได้ที่ www.facebook.com/YoungThaiArtistAward


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics