มูลนิธิเอสซีจี ประกาศผลรางวัลเกียรติยศการประกวดศิลปะระดับเยาวชน รางวัลยุวศิลปินไทย 2556 แจ้งเกิด 6 ยุวศิลปินเลือดใหม่ พร้อมเปิดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 11:36
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--เอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี เผยโฉมหน้าเยาวชนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่นของเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย’ ประจำปี 2556 หรือ Young Thai Artist Award 2013 พร้อมเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปะฝีมือเยาวชนไทยซึ่งล้วนแสดงออกถึงสุนทรีย์อันสร้างสรรค์จรรโลงสังคม การันตีคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะชั้นนำของประเทศกว่า 60 ท่าน ในนิทรรศการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย 2556’ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม ศกนี้

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า “ด้วยเชื่อมั่นในคุณค่าของคน และเชื่อว่าสังคมคุณภาพต้องประกอบด้วย ‘คนเก่งและดี’ มูลนิธิเอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคต ซึ่งนอกจากจะการให้โอกาสด้านการศึกษาแล้ว เรายังส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านอย่างศิลปะ จึงเป็นที่มาของเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย’ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Young Thai Artist Award ซึ่งรวบรวมการประกวดศิลปะถึง 6 สาขาเข้าไว้ในเวทีเดียว ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่เปิดสอนด้านศิลปะ”

ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถทางศิลปะของตนโดยไม่จำกัดขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงาน มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถสู่สายตาสาธารณชน นอกจากนี้ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นยังทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ ชีวิตผู้คน สังคมในยุคสมัยนั้นเอาไว้ ตลอดจนหล่อเลี้ยงจิตใจผู้คนให้ชุ่มเย็น ละเมียดละไม และจรรโลงใจให้สังคมสมบูรณ์และงดงาม

ปีนี้มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านศิลปะ เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 36 ชิ้น และทุกชิ้นงานล้วนเปี่ยมเสน่ห์ มีอัตลักษณ์ เต็มเปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขา ประจำปี 2556 มี ดังนี้

ศิลปะ 2 มิติ (Two-Dimensional Art) ได้แก่ “สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครรู้จัก” โดย เกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปะ 3 มิติ (Three-Dimension Art) ได้แก่ “ความเคลื่อนไหวต่อสภาวะการดำรงอยู่” โดย วรวัฒน์ เสือทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพถ่าย (Photography) ได้แก่ "หรือผมจะลืมถอดดอกกุหลาบไว้ที่ 164/ 69” โดย ณัฐพล สวัสดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพยนตร์ (Film) ได้แก่ “Deleted" โดย นิทรรศ สินวัฒนกุล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วรรณกรรม (Literature) ได้แก่ "ขอต้อนรับสู่ความเหงาอีกครั้งหนึ่ง" โดย วรางคณา เฑียรบุญเลิศรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประพันธ์ดนตรี (Music Composition) ได้แก่ “ปรับ – แปร – เปลี่ยน” โดย ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Young Thai Artist Award เป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะ จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับน้องๆ ผู้รักงานศิลปะ เพราะช่วยขยายโลกทัศน์ เปิดมุมมอง สร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยน ทั้งจากศิลปิน อาจารย์ นักวิชาการ และเพื่อนยุวศิลปินรุ่นเดียวกัน รวมถึงได้รับคำแนะนำอันทรงค่าจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถนำไปพัฒนาทักษะปรับปรุงฝืมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากรางวัลเงินสนับสนุนที่มอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 150,000 บาท ยุวศิลปินที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขายังมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อสั่งสมประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางศิลปะในการรังสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ส่วนผู้ได้รับรางวัลดีเด่นได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 3.3 ล้านบาท

เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเผยแพร่ความสามารถสุดยอดผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และคีตศิลป์ทั้ง 6 สาขาของเยาวชนไทยให้ประชาชน ได้ร่วมชื่นชม มูลนิธิเอสซีจีจึงจัดแสดงนิทรรศการผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดีเด่นรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2556 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลปเจ้าฟ้า) กรุงเทพฯ สถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ของ ศิลปินผู้มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะของชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย 2556’ (Young Thai Artist Award 2013) ตั้งแต่ 8 - 27 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 - 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเอสซีจี โทร 0 2586 5214, 0 2586 5506 หรือ www.scgfoundation.org และร่วมติดตามความคืบหน้าได้ที่ www.facebook.com/YoungThaiArtistAward


Latest Press Release

รวมพลังจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่คนไทย

"ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์อยากเห็นปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ในกรุงเทพฯ...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ด้านพ่อค้าทยอยนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดด้วย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับลดลง จากหาบละ 576 บาท เป็นหาบละ 549 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562...

วิสซ์ดอมโซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี เดินหน้าสนับสนุนนาย ณภัทร แบรนด์แอมคนล่าสุด เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

หลังจากวิซส์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) เปิดตัว วิสซ์ดอมแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ (Whizdom Brand Ambassador) นาย- ณภัทร เสียงสมบุญ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดวิสซ์ดอมได้ให้การสนับสนุนงานนิทรรศการภาพถ่ายของแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนดัง...

มาเรียม กระตุกจิตสำนึก คน ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

การแถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ซึ่งมีสภาพภายนอกพบรอยขูดขีด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ แพนหาง...

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติหลากเมนู ที่ฟาโวล่าบรันช์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับมื้อสายวันอาทิตย์ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ฟาโวล่าบรันช์ ลิ้มลองอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอาหารทะเล อาทิ ล็อบสเตอร์ หอยนางรม ปูม้า อีกทั้งอาหารอิตาเลียนรสชาติต้นตำรับ...

Related Topics