งานเสวนา พลังภาคประชาชน ทางออกประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 18:33
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์

วงเสวนานักวิชาการหนุนพลังประชาชน สร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนักวิชาการย้ำชัดทางออกประเทศไทยต้องขับเคลื่อน “พลังภาคประชาชน”ลดอำนาจส่วนกลาง เพิ่มอำนาจท้องถิ่นขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิรูปโครงสร้างประเทศไทยเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกระดับ

ภายในงานเสวนา “พลังภาคประชาชน – ทางออกประเทศไทย – ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอมรินทร์ พลาซ่า ซึ่งมีนพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดร.ธราดล เปี่ยม พงศ์สานต์ กรรมการสถาบันออกแบบประเทศไทย ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมระดมความเห็นและคิดวิเคราะห์ถึงประเด็นความสำคัญของการหล่อหลอมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน

ทุกฝ่ายมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า อนาคตประเทศไทยจำเป็นต้องมีการผ่าตัดครั้งใหญ่ ด้วยการปฏิรูปโครงสร้างในด้านต่างๆ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง ด้วยการพลิกฐานอำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาลกลางกระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้นพร้อมกับตอกย้ำความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ อันเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นจิตสำนึกพัฒนาประเทศเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

ดร.มานะ นิมิตรมงคล ระบุว่า ปรากฏการณ์ที่ประชาชนทั่วประเทศ ทุกสาขาอาชีพออกมาแสดงพลังเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมาสะท้อนถึงความต้องการยืนหยัดไม่ยอมแพ้ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยอีกต่อไปโดยชี้ว่าถึงแม้ไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ แต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่การบังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้เนื่องจากนักการเมืองผู้มีอำนาจจงใจมองข้ามอาทิ การไม่รับข้อเสนอร่างกฎหมายยืดอายุความคดีทุจริตให้ยาวนานกว่าคดีความทั่วไป การบังคับส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น

“เวลานี้สิ่งที่เราควรทำเพื่อสู้กับคอร์รัปชั่น คือ การปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยก่อนการเลือกตั้งต้องตกลงให้ชัดว่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้นักการเมืองไม่ลืมให้ประชาชนตรวจสอบเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามา”

นอกจากนี้ควรมีการใช้มาตรการตรวจสอบภาษีย้อนหลังกับผู้ที่เข้ามาเล่นการเมืองด้วยว่า ที่มาของรายได้มาจากไหน เสียภาษีถูกต้องหรือไม่อีกด้วย

ขณะที่นพ.อำพล จินดาวัฒนะระบุถึงความสำคัญของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยการปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายเพื่อเป็นกลไกตรวจสอบควบคู่ไปกับการมีประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่นักการเมืองปัจจุบันมักคิดเอาว่าตนเองเป็นตัวแทนของเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแล้วจะออกกฎหมายหรือบริหารประเทศอย่างไรก็ได้

“ประชาธิปไตยไม่ได้มีแค่การเลือกตั้ง ที่เลือกแล้วก็มอบอำนาจให้ผู้แทนไปออกกฎหมาย บริหารประเทศเอาตามใจชอบแต่อำนาจอธิปไตยยังคงเป็นของประชาชนอยู่เสมอ ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ควรจะเป็น จึงต้องสร้างระบบกลไกใหม่เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทั้งในด้านกำหนดนโยบาย การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อป้องกันมิให้อำนาจการบริหารจัดการรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลมากเกินไป พร้อมกับเปิดพื้นที่สาธารณะให้มากและหลากหลายที่สุดเพื่อให้พลังพลเมืองอิสระได้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติไร้ขีดจำกัด” นพ.อำพลกล่าว

ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันเป็นผลพวงของปัญหาที่รุมเร้าประเทศไทยมาเป็นเวลานาน โดยเกิดจากการละเลยของบรรดานักการเมืองผู้มีอำนาจ ทางสถาบันออกแบบประเทศไทยจึงมีข้อเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศที่สำคัญ 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การปฏิรูปการเมือง การปกครอง และธรรมาภิบาล ต้องสร้างเสริมกลไลการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายต่างๆ กำหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน พร้อมกับพัฒนาระบบตรวจสอบอันเข้มข้นจากภาคประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขณะที่ระบบราชการต้องปลอดจากอำนาจทางการเมือง และต้องกระจายให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายชุมชน 2) การปฏิรูปสวัสดิการสังคมและการศึกษาเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3) การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใสเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว เช่น การถือครองที่ดิน ภาษีมรดก เป็นต้น

สำหรับบทบาทของสื่อต่อการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติชี้ว่า บริบทของสื่อปัจจุบันถือว่าเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างความคิดเชิงอุดมการณ์และความคิดเชิงธุรกิจซึ่งมีผลต่อการนำเสนอข่าวแต่ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งนี้ สองประเด็นสำคัญที่สื่อในฐานะกลไกการสื่อสารข้อมูลสู่ประชาชนควรรักษาไว้คือ การนำเสนอข่าวสารอย่างเท่าเทียมและเป็นกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านมากที่สุด และต้องให้ “สติและศีลธรรม”กับสังคมผ่านการนำเสนอ โดยลดบทบาทการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังที่จะสั่งสมและมีแต่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในที่สุด

ด้านนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วอนอยากให้สังคมเข้าใจว่าท่ามกลางความขัดแย้ง นักข่าวเป็นผู้ที่ต้องรับความเสี่ยงอยู่ตรงกลาง มีแรงกดดันและความเสี่ยงมาก การจะฝ่าฟันปัญหาวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้จำเป็นต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนในสังคม องค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ เพราะวิกฤตครั้งนี้มีตัวแปรและความเชื่อมโยงที่ซับซ้อน

“นี่คือโอกาสที่เราจะกระตุ้นให้ทุกพลังทุกสถาบันในสังคมมาร่วมกันค้นหาวิธีเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้ไปสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ทั้งในระยะกลางและระยะยาวปลุกทุกคนให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของประเทศจำเป็นต้องช่วยกันแชร์พลัง ความคิด การแก้ปัญหา เพื่อให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามปัญหาไปได้อย่างสันติ”


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics