กนอ. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบัญชาการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนและนักลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 3, 2014 12:42
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กนอ. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. เพื่อให้การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทั้งในด้าน การกำกับดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์กลางบัญชาการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และประสาน ให้ความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ มีหน้าที่หลักในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ รองรับการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องกำกับดูแลจำนวนมาก ทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีปริมาณมากไม่สะดวกต่อการค้นหาและใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัย และรวดเร็ว เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

กนอ. ได้มีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. (IEAT Operation Center : EMC2 @ IEAT) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลการกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และเป็นศูนย์กลางบัญชาการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และประสานให้ความช่วยเหลือกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ให้กับภาคประชาชนและนักลงทุน ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยผ่านศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นศูนย์รวม (Hub) ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ ภาคตะวันออก 1 นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, ภาคตะวันออก 2 นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดระยอง, ภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน, ภาคกลาง นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพฯ และปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, ภาคใต้ นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา และภาคตะวันตก นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ ในระยะแรกของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. จะมีข้อมูลเชื่อมโยงมาจาก Hub ได้แก่ ระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) ระบบจัดการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMS) ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQMS) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และในอนาคตจะมีการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นายวีรพงศ์ กล่าวสรุป


Latest Press Release

โพล วันมาฆบูชา ชี้ ปชช. ร้อยละ ๗๔.๕๗ ทราบวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ครั้งแรก ปชช. สนใจกิจกรรมตักบาตร-ทำบุญ ทำทาน-ลด ละ เลิก อบายมุข-ชวนเพื่อน/คนในครอบครัวไปวัด

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนหัวข้อ "วันมาฆบูชา" สำคัญอย่างไร จากกลุ่มตัวอย่าง ๕,๓๓๕ คนทั่วประเทศ...

วธ. ชูพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำความดี มีจิตอาสา ลดปัญหาสังคม ชุมชนมีรายได้จากเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 ก.พ. 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายวีระ...

เติมพลังความสดใสให้กับชีวิตด้วยคอลเล็คชั่นใหม่จากอิเกีย

อิเกีย แนะนำคอลเล็คชั่นใหม่จากหลากหลายดีไซเนอร์ชื่อดัง ที่จะมาช่วยเติมพลังงานให้กับชีวิตประจำวัน พร้อมเริ่มต้นปีใหม่ เปิดรับสิ่งดีๆ ด้วยลวดลายกราฟิกและสีสันที่สดใส ตั้งแต่ปลอกผ้านวม ตู้ โคมไฟ และอุปกรณ์จัดเก็บของใช้ต่างๆ...

ภาพข่าว : มกอช.จัดอบรม ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. เป็นประธานเปิดอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017" ณ ห้องประชุม Tulip โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ...

พระพยอม กัลยาโณ กับความทรงจำพุทธทาสรำลึก

เป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี เป็นพระนักเทศน์ระดับแถวหน้าของบ้านเรา ผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างชื่นชอบแนวทางการเทศน์ของท่าน...

Related Topics