โพลล์เผยผลสำรวจพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาล่วงหน้าของนักเรียน นักศึกษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 4, 2014 16:42
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ, ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาร่วมแถลงผลสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษาไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศ.ศรีศักดิ์กล่าวสรุปว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,116 คน นั้นในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.16 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.84 เป็นเพศชาย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.08 และร้อยละ 33.51 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14 ถึง 16 ปีและ 17 ถึง 18 ปีตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.4

ในด้านพฤติกรรมการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.29 ระบุว่าเคยเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนในปีการศึกษาก่อนหน้า ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างถึงประมาณสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 66.04 ระบุว่าในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 นี้ตนเองจะเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียน ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.96 ระบุว่าจะไม่เรียน

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าตั้งใจจะเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนนั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.68 ตั้งใจจะเรียนกวดวิชาที่สถานกวดวิชาเป็นการเฉพาะ รองลงมาคือให้ครูอาจารย์มาสอนที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 22.93 ส่วนวิชาที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจจะเรียนในการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนสูงสุด 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 83.04 สังคมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.55 ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 79.65 คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 76.66 และเคมีคิดเป็นร้อยละ 73.68 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจจะเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนประมาณ 3 – 5 วันต่อสัปดาห์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.68 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 30.66 ตั้งใจจะเรียน 6 – 7 วันต่อสัปดาห์ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 43.01 ตั้งใจจะเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนทั้งวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)

สำหรับสาเหตุสำคัญสูงสุด 5 อันดับที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจจะเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนในปีการศึกษา 2557 นี้ ได้แก่ เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 82.5 ไม่เข้าใจที่ครูอาจารย์สอนในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.87 สิ่งที่เรียนในชั้นเรียนยังไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 78.29 เพื่อนฝูงชักชวนให้เรียนด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 76.26 และต้องการให้ผลการเรียนดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 73.27 ส่วนสาเหตุสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างไม่เรียนกวดวิชานอกเวลาเรียน 5 อันดับสูงสุดได้แก่ อยากพักผ่อนหลังเวลาเรียนปกติ/วันหยุด คิดเป็นร้อยละ 82.85 ขี้เกียจเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.53 ไม่ชอบการเรียนกวดวิชา คิดเป็นร้อยละ 77.84 สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 75.99 และไม่มีเพื่อนเรียนด้วย คิดเป็นร้อยละ 70.45

สำหรับความคิดเห็นต่อการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 47.94 และร้อยละ 45.88 มีความคิดเห็นว่าการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาทำข้อสอบในวิชานั้นๆ ได้คะแนนดีขึ้นได้จริงและจะช่วยทำให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะความรู้ในวิชานั้นๆ เพิ่มขึ้นได้จริง ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนทำให้นักเรียนนักศึกษามีสมาธิในการเรียนในชั้นเรียนน้อยลงซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.03 ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.13 เห็นด้วยว่าการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนทำให้นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจกับการทำกิจกรรมในชั้นเรียนน้อยลง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 56.45 ไม่เห็นด้วยว่าการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนทำให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น เล่นเกม เที่ยวเตร่ น้อยลง

ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างถึงครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 50.81 มีความคิดเห็นว่าการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีความเครียดมากขึ้น ส่วนกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.06 มีความคิดเห็นว่าการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีเวลาพักผ่อนน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.22


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics