ม.ศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 4, 2014 11:53
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557โดยจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษาใหม่

ในภาคปกติ วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 15.00 น.
และในภาคเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
คณะบริหารธุรกิจ

08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ด้านห้องทะเบียน

09.30 – 09.45 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะที่อาคาร 9 ชั้น 12
**ปฐมนิเทศแยกสาขา
1.สาขาวิชาการจัดการ (MGT) ห้อง 9-904
2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (FIB) ห้อง 9-103
3. สาขาวิชาการตลาด (MKT) ห้อง 9-906
4. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ITB) ห้อง 9-902
5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ห้อง 9-903
6. สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโว่อุปทาน (LSC) ห้อง 9-1005 และ 9-1006
คณะบัญชี

08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1) ด้านห้องการเงิน

09.30 – 09.45 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ชั้น 1 ลาน Exhibition
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ฝั่งร้านกาแฟ

09.30 – 09.45 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น
*ปฐมนิเทศแยกสาขา อาคาร 11 ห้อง 701-705
คณะวิศวกรรมศาสตร์

08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ฝั่งโรงอาหาร

09.30 – 09.45 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารเอนกประสงค์
คณะนิเทศศาสตร์
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 9 ชั้น 1
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 9 ชั้น 1
**ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 9 ห้อง 801-804

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

คณะดิจิทัลมีเดีย
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

คณะนิติศาสตร์
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 1 ห้อง 401
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 1 ห้อง 401

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารเอนกประสงค์

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

คณะศิลปศาสตร์
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 9 ชั้น12
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 9 ชั้น 12

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

วิทยาลัยนานาชาติ
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 11 ชั้น 8
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร11 ชั้น 8

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557
ภาคเสาร์ – อาทิตย์
ภาคค่ำทุกคณะ

09.30 – 10.00 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)

10.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ
  • คณะบัญชี อาคาร 9 ชั้น 9-1001
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารเอนกประสงค์
  • คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 11 ห้อง theatre
หมายเหตุ :
1. นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดรูปภาพอาคารเรียน ได้ที่ www.spu.ac.th/campus-life/map/map-bangkane
2. การแต่งกาย : นักศึกษาภาคปกติแต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง

3. นักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง หรือแต่งกายชุดที่สภาพ


Latest Press Release

โปรสุดคุ้ม! ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51 บูท J 09

งานไทยเที่ยวไทย ที่ไบเทค บางนา ตั้งแต่ วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2562 นี้ > http://bit.ly/31Gu7BO ห้องอาหารเดอะสแควร์ มาพร้อม โปรสุดคุ้ม!เอาใจคนรัก บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด ซื้อ 10 ใบ แถม 1 ใบ ฟรี งานไทยเที่ยวไทย ปีนี้ มาเที่ยวยกก๊วน คุ้มยกแกงค์ แน่นอน...

ชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ROAD SHOW BEST Of CHIANGRAL PRODUCT สุดยอดผลิตภัณฑ์จากเชียงราย ชา กาแฟ สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องสำอาง เสื่อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดจัด Road Show สินค้า 2 ภูมิภาค...

ซัมเมอร์เซ็ท พาร์ค สวนพลู เชิญลูกค้าองค์กร สมาชิก THE LINK CLUB ร่วมทำกิจกรรมผสมน้ำหอมแห้ง MEMORIES OF LOVE SOLID PERFUME

ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด (ประเทศไทย) จัดเวิร์คช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าองค์กร สมาชิก The Link Club กับกิจกรรม Memories of Love Solid Perfume Workshop ณ ซัมเมอร์เซ็ท พาร์ค สวนพลู ครั้งนี้ทางแอสคอทท์ได้จัดกิจกรรมผสมน้ำหอมแห้ง...

ส่องรายได้เงินสดเกษตร ปี 61 ผลงานรัฐ ดันรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ผลผลิตเกษตรได้คุณภาพ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า รายได้เงินสดทางการเกษตรในปี 2560/61 อยู่ 197,373 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 ร้อยละ 22.64...

มจพ. จัดแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และประธานโครงการจัดการแข่งขันออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด...

Related Topics