ม.ศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 4, 2014 11:53
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557โดยจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษาใหม่

ในภาคปกติ วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 15.00 น.
และในภาคเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
คณะบริหารธุรกิจ

08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ด้านห้องทะเบียน

09.30 – 09.45 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะที่อาคาร 9 ชั้น 12
**ปฐมนิเทศแยกสาขา
1.สาขาวิชาการจัดการ (MGT) ห้อง 9-904
2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (FIB) ห้อง 9-103
3. สาขาวิชาการตลาด (MKT) ห้อง 9-906
4. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ITB) ห้อง 9-902
5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ห้อง 9-903
6. สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโว่อุปทาน (LSC) ห้อง 9-1005 และ 9-1006
คณะบัญชี

08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1) ด้านห้องการเงิน

09.30 – 09.45 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ชั้น 1 ลาน Exhibition
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ฝั่งร้านกาแฟ

09.30 – 09.45 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น
*ปฐมนิเทศแยกสาขา อาคาร 11 ห้อง 701-705
คณะวิศวกรรมศาสตร์

08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ฝั่งโรงอาหาร

09.30 – 09.45 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารเอนกประสงค์
คณะนิเทศศาสตร์
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 9 ชั้น 1
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 9 ชั้น 1
**ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 9 ห้อง 801-804

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

คณะดิจิทัลมีเดีย
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

คณะนิติศาสตร์
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 1 ห้อง 401
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 1 ห้อง 401

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารเอนกประสงค์

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

คณะศิลปศาสตร์
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 9 ชั้น12
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 9 ชั้น 12

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

วิทยาลัยนานาชาติ
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 11 ชั้น 8
09.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร11 ชั้น 8

13.00 – 13.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557
ภาคเสาร์ – อาทิตย์
ภาคค่ำทุกคณะ

09.30 – 10.00 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)

10.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ
  • คณะบัญชี อาคาร 9 ชั้น 9-1001
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารเอนกประสงค์
  • คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 11 ห้อง theatre
หมายเหตุ :
1. นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดรูปภาพอาคารเรียน ได้ที่ www.spu.ac.th/campus-life/map/map-bangkane
2. การแต่งกาย : นักศึกษาภาคปกติแต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง

3. นักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง หรือแต่งกายชุดที่สภาพ


Latest Press Release

โค้งสุดท้าย!! การประกวดวาดภาพและแต่งกลอน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเต่ามะเฟือง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวกับสื่อมวลชนว่า เมื่อวานนี้กรม ทช. ได้มีการจัดพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม...

Phuket through my eyes ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย นิทรรศการภาพถ่ายลั่นชัตเตอร์โดยอนาคตช่างภาพดาวรุ่งของภูเก็ต

นิทรรศการภาพถ่าย "Phuket through my eyes" งานแสดงศิลปะ Artist Playground by Pullman ล่าสุด โดยโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช จัดแสดงภาพถ่ายภาพจากฝีมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 36...

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1 วันที่ 1,2,3 มีนาคม 62 นี้ (เครื่องเสียงไฮเอนด์) โชว์ทั้งภาพและเสียง ได้แก่ เครื่องเสียงบ้าน และโฮมเธียเตอร์ พร้อมระบบ...

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมความพร้อมจัดงาน ครบรอบ 80 ปี เผยกิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี 2562 มุ่งเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืน

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว "ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฯ...

ภาพข่าว: ผู้บริหาร รพ.สุขุมวิท มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนรายแรก

นพ.ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมด้วย น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ แพทย์ผู้ชำชาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ แด่นางนกเล็ก เกียรติดำรงกุล...

Related Topics