สรอ. จับมือสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย และกลุ่มโอวาสท์ไทย ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคลาวด์ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 4, 2014 10:58
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย และกลุ่มโอวาสท์ไทย (OWASP Thailand Chapter) จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ และการพัฒนาแอพพลิคชั่น เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว คาด มีซีอีโอจากทั่วภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงานกว่า 600 คน

นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย พ.ศ. 2557-2561 ทางกระทรวงฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีการปรับเปลี่ยนบริการและรูปแบบการทำงานในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการผลักดันให้เข้าสู่การใช้งานในระบบคลาวด์มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่กลางปี 2556 ที่กระทรวงฯ ได้เร่งให้ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการศึกษาในด้านการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ทั้งในระดับฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัด Ecosystem หรือ สภาวะแวดล้อมใหม่ที่เอื้อต่อการทำงานในระบบคลาวด์ของภาครัฐ

ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ สรอ. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Security Alliance : CSA) หรือ ซีเอสเอ ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ไม่หวังผลกำไร มีหน้าที่และเป้าหมายการทำงานเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยในบริการคลาวด์ ซึ่งทาง สรอ. และหน่วยงานพันธมิตรทางด้านไอทีของไทยได้ร่วมมือกับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย (Cloud Security Alliance Thailand Chapter) หรือ ซีเอสเอ ประเทศไทย โดยมีการจัดการประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาในประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ และล่าสุดทาง ซีเอสเอประเทศไทย ได้นำเสนอองค์ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Security) โดยเชิญวิทยากรจากซีเอสเอ มาให้ความรู้แก่หน่วยงานพันธมิตร ในประเด็นที่ประเทศไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น

การตรวจสอบผู้ให้บริการคลาวด์ (Audit Cloud Provider) ทั้งของภาครัฐ และเอกชน การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของระบบคลาวด์ (Cloud security awareness) การฝึกอบรม (Train the trainer) และการเป็นผู้ตรวจสอบระบบคลาวด์ (Cloud Auditor) เป็นต้น

สำหรับในปีนี้ ทางสรอ. ได้ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย และกลุ่มโอวาสท์ ประเทศไทย (OWASP Thailand Chapter) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ทำหน้าที่พัฒนาการใช้งาน แอพลิเคชั่นให้มีความปลอดภัย จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้ชื่อ “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014” ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2557 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ให้แก่ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมทั้งทำการสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ในประเทศไทย และ ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนยืนยันความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของประเทศไทย

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และประธานสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA & OWASP Summit 2014 ในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Security) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย (The Open Web Application Security Project (OWASP) ขั้นสูง หลังจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา ทำให้สรอ. ได้รับรู้ถึงการตื่นตัวขององค์กรธุรกิจตั้งแต่ระดับเอสเอ็มอีจนถึงระดับใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีคลาวด์และมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น เห็นได้จากการเติบโตที่คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,300 ล้านบาท สำหรับในปีนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมไอทีให้กับซีอีโอในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน มาแบ่งปันองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และมาตรฐาน รวมไปถึงการกำหนดมาตรฐาน และนโยบายในการใช้งาน พร้อมทั้งยังสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย และอาเซียนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ ที่ได้มาตรฐานตลอดจนยืนยัน ความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของประเทศไทย

เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในไทย ในปี 2556 ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน โดยมีผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีการเจริญเติบโตและ สอดคล้องกับแผนเออีซี 2015 และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Master Plan) ที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อทางการค้า เพราะว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพี้นฐานที่ดี ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบกว่าประเทศอื่นในอาเซียน สำหรับในปี 2557 คาดว่าจะการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เพิ่มขึ้นประมาณ 25% มีมูลค่าประมาณ 2,875 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยอุตสาหกรรมหลักที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มค้าปลีก เป็นต้น

สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจภายในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA & OWASP Summit 2014 ครั้งนี้ อาทิ

· แนวโน้มเทคโนโลยีคลาวด์ และการอัพเดทอุตสาหกรรม
· การวิจัยเทคโนโลยี คลาวด์
· ความเคลื่อนไหวเทคโนโลยี คลาวด์
· การพูดถึงเทคโนโลยีคลาวด์ ตามรูปแบบโครงสร้าง

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีจากทั้งในและต่างประเทศ โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอด ตลอดจนคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics