สรอ. จับมือสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย และกลุ่มโอวาสท์ไทย ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคลาวด์ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 4, 2014 10:58
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย และกลุ่มโอวาสท์ไทย (OWASP Thailand Chapter) จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ และการพัฒนาแอพพลิคชั่น เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว คาด มีซีอีโอจากทั่วภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงานกว่า 600 คน

นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย พ.ศ. 2557-2561 ทางกระทรวงฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีการปรับเปลี่ยนบริการและรูปแบบการทำงานในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการผลักดันให้เข้าสู่การใช้งานในระบบคลาวด์มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่กลางปี 2556 ที่กระทรวงฯ ได้เร่งให้ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการศึกษาในด้านการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ทั้งในระดับฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัด Ecosystem หรือ สภาวะแวดล้อมใหม่ที่เอื้อต่อการทำงานในระบบคลาวด์ของภาครัฐ

ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ สรอ. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Security Alliance : CSA) หรือ ซีเอสเอ ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ไม่หวังผลกำไร มีหน้าที่และเป้าหมายการทำงานเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยในบริการคลาวด์ ซึ่งทาง สรอ. และหน่วยงานพันธมิตรทางด้านไอทีของไทยได้ร่วมมือกับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย (Cloud Security Alliance Thailand Chapter) หรือ ซีเอสเอ ประเทศไทย โดยมีการจัดการประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาในประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ และล่าสุดทาง ซีเอสเอประเทศไทย ได้นำเสนอองค์ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Security) โดยเชิญวิทยากรจากซีเอสเอ มาให้ความรู้แก่หน่วยงานพันธมิตร ในประเด็นที่ประเทศไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น

การตรวจสอบผู้ให้บริการคลาวด์ (Audit Cloud Provider) ทั้งของภาครัฐ และเอกชน การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของระบบคลาวด์ (Cloud security awareness) การฝึกอบรม (Train the trainer) และการเป็นผู้ตรวจสอบระบบคลาวด์ (Cloud Auditor) เป็นต้น

สำหรับในปีนี้ ทางสรอ. ได้ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย และกลุ่มโอวาสท์ ประเทศไทย (OWASP Thailand Chapter) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ทำหน้าที่พัฒนาการใช้งาน แอพลิเคชั่นให้มีความปลอดภัย จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้ชื่อ “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014” ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2557 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ให้แก่ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมทั้งทำการสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ในประเทศไทย และ ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนยืนยันความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของประเทศไทย

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และประธานสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA & OWASP Summit 2014 ในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Security) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย (The Open Web Application Security Project (OWASP) ขั้นสูง หลังจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา ทำให้สรอ. ได้รับรู้ถึงการตื่นตัวขององค์กรธุรกิจตั้งแต่ระดับเอสเอ็มอีจนถึงระดับใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีคลาวด์และมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น เห็นได้จากการเติบโตที่คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,300 ล้านบาท สำหรับในปีนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมไอทีให้กับซีอีโอในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน มาแบ่งปันองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และมาตรฐาน รวมไปถึงการกำหนดมาตรฐาน และนโยบายในการใช้งาน พร้อมทั้งยังสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย และอาเซียนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ ที่ได้มาตรฐานตลอดจนยืนยัน ความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของประเทศไทย

เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในไทย ในปี 2556 ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน โดยมีผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีการเจริญเติบโตและ สอดคล้องกับแผนเออีซี 2015 และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Master Plan) ที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อทางการค้า เพราะว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพี้นฐานที่ดี ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบกว่าประเทศอื่นในอาเซียน สำหรับในปี 2557 คาดว่าจะการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เพิ่มขึ้นประมาณ 25% มีมูลค่าประมาณ 2,875 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยอุตสาหกรรมหลักที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มค้าปลีก เป็นต้น

สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจภายในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA & OWASP Summit 2014 ครั้งนี้ อาทิ

· แนวโน้มเทคโนโลยีคลาวด์ และการอัพเดทอุตสาหกรรม
· การวิจัยเทคโนโลยี คลาวด์
· ความเคลื่อนไหวเทคโนโลยี คลาวด์
· การพูดถึงเทคโนโลยีคลาวด์ ตามรูปแบบโครงสร้าง

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีจากทั้งในและต่างประเทศ โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอด ตลอดจนคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics