วธ.ขับเคลื่อนงานสร้างความปรองดองให้สังคมไทยอย่างรูปธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 5, 2014 10:26
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่กระทรวงวัฒนธรรม พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับ ซึ่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอพันธกิจกระทรวงวัฒนธรรม งานสำคัญที่สนองสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โครงการที่จะดำเนินการและเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 โครงการตามเจตนารมณ์ของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตสังคม และโครงการที่ต้องการ การสนับสนุน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,290 ล้านบาท

พลเรือเอกณรงค์ กล่าวว่า สิ่งที่ตนต้องการฝากให้กระทรวงวัฒนธรรมช่วยกันคิดพิจารณาการทำงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของฝ่ายสังคมจิตวิทยา และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก่

1. ใช้มิติทางวัฒนธรรมมาช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาความแตกแยกของสังคมที่เกิดขึ้น ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงมีบทบาทในการสร้างจิตวิญญาณโดยการใช้มิติทางวัฒนธรรม มาสร้างความปรองดอง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นให้เกิดรูปธรรม

2. สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชนไทยให้ตระหนักรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับกระแสวัฒนธรรมของต่างประเทศที่กำลังกระทบต่อโครงสร้างและความดีงามของสังคมไทย เพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนรับวัฒนธรรมต่างชาติมาจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ และ

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายสังคมจิตวิทยาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปอย่างคล่องตัว ตนอยากให้กระทรวงวัฒนธรรม เร่งพิจารณาและจำแนกโครงการต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง และรัฐมนตรี เพื่อเร่งเสนอผ่านมาทางฝ่ายสังคมจิตวิทยาเพื่อร่วมกันพิจารณา หรือนำเข้าสู่การพิจารณาของหัวหน้า คสช. เป็นผู้อนุมัติต่อไป

กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอโครงการที่จะดำเนินการในปี 2557 ต่อฝ่ายสังคมจิตวิทยา จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 1,014.85 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างอาคารคณะศิลปศึกษา และก่อสร้างอาคารคณะศิลปะนาฏดุริยางค์ วงเงิน 390 ล้านบาท 2. โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกี วงเงิน 260 ล้านบาท 3. โครงการบูรณะวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร วงเงิน 39.85 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ วงเงิน 325 ล้านบาท

อีกทั้งยังมีงานสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน วงเงิน 47 ล้านบาท การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2550 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2551

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

โครงการปีงบประมาณ 2557 ตามเจตนารมณ์ของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 72.66 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วงเงิน 28.76 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมที่จะจัดในพื้นที่ต่างๆ เช่น การจัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “นาคบาศก์” การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลังสร้างสรรค์” เป็นต้น 2) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วงเงิน 27.4 ล้าน โดยมีกิจกรรมที่จะจัดในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ทั้งส่วนกลางและทั่วประเทศ การจัดแสดงขับร้องประสานเสียงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น 3) โครงการวัฒนธรรมสร้างไทย สร้างชาติ สร้างสมานฉันท์ วงเงิน 16.5 ล้าน โดยจะดำเนินการเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เช่น โครงการวัฒนธรรมสัญจร “เรียกรอยยิ้ม....คืนความสุข” อาทิ การแสดงโขน การแสดงดนตรีลูกทุ่ง โครงการละครเวทีสัญจร “สามัคคีมีฤทธิ์”เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “ขอเป็นคน 1” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด เจตนารมณ์ แนวทางการบริหารประเทศ และการบริหารจัดการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยทำร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว มีความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทุกด้าน อันจะก่อให้เกิดความสันติสุข สมานฉันท์ของสังคมไทยให้ยั่งยืนสืบไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (วิไล)

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง...

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันสถาปนากรมฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี ในหัวข้อ ฟื้นฟูปฐพี ๕๖ ปี กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน...

การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 28

นายดรณ์ พลจรัส นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมมาริไทม์...

สุดยอดบุฟเฟ่ต์สเต็กมื้อค่ำ ทุกวันพุธและวันเสาร์ ณ ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก โรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ ศรีราชา

ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก โรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ ศรีราชา เอาใจคนชอบทานสเต็กด้วยเนื้อ ชั้นดีกับ "บุฟเฟ่ต์สเต็กมื้อค่ำ" ทุกวันพุธและวันเสาร์ เวลา 18.00 - 22.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2562 เชิญทุกท่านลิ้มลองสเต็กคุณภาพระดับพรีเมียม ทั้งเนื้อวัว หมู...

ประธานรัฐสภาแห่งรัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธาน Heaven Springs Dynasty Harvest Group

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม Hon. Bruce Atkinson MLC ประธานรัฐสภาแห่งรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท Heaven Springs Dynasty Harvest Group และประธานฝ่ายต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Dato 'Sri Prof. Ng Tat-yung...

Related Topics