วธ.ขับเคลื่อนงานสร้างความปรองดองให้สังคมไทยอย่างรูปธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 5, 2014 10:26
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่กระทรวงวัฒนธรรม พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับ ซึ่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอพันธกิจกระทรวงวัฒนธรรม งานสำคัญที่สนองสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โครงการที่จะดำเนินการและเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 โครงการตามเจตนารมณ์ของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตสังคม และโครงการที่ต้องการ การสนับสนุน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,290 ล้านบาท

พลเรือเอกณรงค์ กล่าวว่า สิ่งที่ตนต้องการฝากให้กระทรวงวัฒนธรรมช่วยกันคิดพิจารณาการทำงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของฝ่ายสังคมจิตวิทยา และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก่

1. ใช้มิติทางวัฒนธรรมมาช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาความแตกแยกของสังคมที่เกิดขึ้น ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงมีบทบาทในการสร้างจิตวิญญาณโดยการใช้มิติทางวัฒนธรรม มาสร้างความปรองดอง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นให้เกิดรูปธรรม

2. สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชนไทยให้ตระหนักรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับกระแสวัฒนธรรมของต่างประเทศที่กำลังกระทบต่อโครงสร้างและความดีงามของสังคมไทย เพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนรับวัฒนธรรมต่างชาติมาจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ และ

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายสังคมจิตวิทยาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปอย่างคล่องตัว ตนอยากให้กระทรวงวัฒนธรรม เร่งพิจารณาและจำแนกโครงการต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง และรัฐมนตรี เพื่อเร่งเสนอผ่านมาทางฝ่ายสังคมจิตวิทยาเพื่อร่วมกันพิจารณา หรือนำเข้าสู่การพิจารณาของหัวหน้า คสช. เป็นผู้อนุมัติต่อไป

กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอโครงการที่จะดำเนินการในปี 2557 ต่อฝ่ายสังคมจิตวิทยา จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 1,014.85 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างอาคารคณะศิลปศึกษา และก่อสร้างอาคารคณะศิลปะนาฏดุริยางค์ วงเงิน 390 ล้านบาท 2. โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกี วงเงิน 260 ล้านบาท 3. โครงการบูรณะวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร วงเงิน 39.85 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ วงเงิน 325 ล้านบาท

อีกทั้งยังมีงานสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน วงเงิน 47 ล้านบาท การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2550 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2551

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

โครงการปีงบประมาณ 2557 ตามเจตนารมณ์ของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 72.66 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วงเงิน 28.76 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมที่จะจัดในพื้นที่ต่างๆ เช่น การจัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “นาคบาศก์” การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลังสร้างสรรค์” เป็นต้น 2) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วงเงิน 27.4 ล้าน โดยมีกิจกรรมที่จะจัดในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ทั้งส่วนกลางและทั่วประเทศ การจัดแสดงขับร้องประสานเสียงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น 3) โครงการวัฒนธรรมสร้างไทย สร้างชาติ สร้างสมานฉันท์ วงเงิน 16.5 ล้าน โดยจะดำเนินการเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เช่น โครงการวัฒนธรรมสัญจร “เรียกรอยยิ้ม....คืนความสุข” อาทิ การแสดงโขน การแสดงดนตรีลูกทุ่ง โครงการละครเวทีสัญจร “สามัคคีมีฤทธิ์”เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “ขอเป็นคน 1” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด เจตนารมณ์ แนวทางการบริหารประเทศ และการบริหารจัดการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยทำร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว มีความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทุกด้าน อันจะก่อให้เกิดความสันติสุข สมานฉันท์ของสังคมไทยให้ยั่งยืนสืบไป


Latest Press Release

นิด้าโพล จัดงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดให้มีงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากคน Gen Y และนักวิชาการรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง...

ภาพข่าว: สืบสานงานพระพุทธศาสนา ดร.ทวีศักดิ์ รับตำแหน่งที่ปรึกษาสภาศิลปินฯ

เดินหน้าทำงานด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ล่าสุด ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดฯ ซีรี่ส์ "รักไม่จำกัดนิยาม" ช่องไอพีเอ็ม เข้าร่วมประชุม กับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานการประชุมเครือข่าย...

ภาพข่าว: มกอช. อบรมผู้ปฏิบัติงาน โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ. ศ. 2551...

อพวช. มอบความสุข และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับปี 2562 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฟรี!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต้อนรับปีใหม่ 2562 มอบความสุขและความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้เข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์ ฟรี! และพิเศษจัดเต็มเข้าชมนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ฟรี! ใน "นิทรรศการดาวจรัสฟ้า" (STARRY SKY...

กระเช้าของขวัญปีใหม่แบรนด์ มอบแบรนด์...แทนคำขอบคุณ

ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำกระเช้าของขวัญที่ดีที่สุดจากแบรนด์หลากหลายรูปแบบในคอนเซปท์"ขอบคุณ...การให้ ที่ประเมินค่าไม่ได้ มอบแบรนด์" ให้คุณได้มอบคุณค่าที่มีความหมาย...

Related Topics