เกษตรฯ เริ่มเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 2557 ตั้งเป้าโอนเงินผ่านบัญชี ธกส.ให้เกษตรกว่า 5.3 แสนรายแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน 8 สิงหาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 25, 2014 09:40
กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 อนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินรวม 5,498.986 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ปี 2555-2557 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จำนวน 68 จังหวัด รวม 10 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง วาตภัย ภัยฝนทิ้งช่วง ศัตรูพืชระบาด อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยพายุและคลื่นลมแรง เกษตรกรรวม 584,005 ราย แบ่งเป็น ด้านพืช เกษตรกร 530,989 ราย วงเงิน 5,099.546 ล้านบาท พื้นที่ได้รับความเสียหาย 4,448,048 ไร่ รวม 60 จังหวัด โดยให้การช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท ด้านประมง เกษตรกร 43,590 ราย วงเงิน 368.760 ล้านบาท พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย แบ่งเป็น เรือประมงจำนวน 33 ลำ เกษตรกร 33 รายในพื้นที่ 11 จังหวัด และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกษตรกรจำนวน 43,557 ราย ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 9,426 ราย วงเงิน 30.681 ล้านบาท พื้นที่ได้รับความgเสียหาย 24 จังหวัด แบ่งเป็น สัตว์ตาย/สูญหาย 516,835 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหาย 467.3 ไร่ นั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กค. 2557 ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวดให้แก่ธกส.สำนักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว โดยธ.ก.ส. ส่วนกลางได้โอนเงินตามจำนวนที่เกษตรได้รับความช่วยเหลือโดยแยกเป็นรายจังหวัด ให้ ธ.ก.ส.จังหวัด เพื่อให้ธ.ก.ส. จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตามแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 – 2557 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1. สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม 2557 เกษตรกรจำนวน 200,000 ราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท 2. สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนสิงหาคม 2557 ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรจำนวน 200,000 ราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท 3. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2557 เข้าบัญชีเกษตรกรจำนวน 184,005 ราย วงเงิน 1.898.987 ล้านบาท ดังนั้น คาดว่า ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ประสบภัยได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 รวมเกษตรกร 584,005 ราย วงเงิน 5,498.987 ล้านบาท

สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือ เป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) กับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ได้ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจสอบรายชื่อการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้การเบิกจ่ายซ้ำซ้อนและโปร่งใสเป็นไปหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของทางราชการ


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics