เกษตรฯ เริ่มเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 2557 ตั้งเป้าโอนเงินผ่านบัญชี ธกส.ให้เกษตรกว่า 5.3 แสนรายแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน 8 สิงหาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 25, 2014 09:40
กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 อนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินรวม 5,498.986 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ปี 2555-2557 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จำนวน 68 จังหวัด รวม 10 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง วาตภัย ภัยฝนทิ้งช่วง ศัตรูพืชระบาด อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยพายุและคลื่นลมแรง เกษตรกรรวม 584,005 ราย แบ่งเป็น ด้านพืช เกษตรกร 530,989 ราย วงเงิน 5,099.546 ล้านบาท พื้นที่ได้รับความเสียหาย 4,448,048 ไร่ รวม 60 จังหวัด โดยให้การช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท ด้านประมง เกษตรกร 43,590 ราย วงเงิน 368.760 ล้านบาท พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย แบ่งเป็น เรือประมงจำนวน 33 ลำ เกษตรกร 33 รายในพื้นที่ 11 จังหวัด และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกษตรกรจำนวน 43,557 ราย ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 9,426 ราย วงเงิน 30.681 ล้านบาท พื้นที่ได้รับความgเสียหาย 24 จังหวัด แบ่งเป็น สัตว์ตาย/สูญหาย 516,835 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหาย 467.3 ไร่ นั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กค. 2557 ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวดให้แก่ธกส.สำนักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว โดยธ.ก.ส. ส่วนกลางได้โอนเงินตามจำนวนที่เกษตรได้รับความช่วยเหลือโดยแยกเป็นรายจังหวัด ให้ ธ.ก.ส.จังหวัด เพื่อให้ธ.ก.ส. จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตามแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 – 2557 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1. สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม 2557 เกษตรกรจำนวน 200,000 ราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท 2. สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนสิงหาคม 2557 ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรจำนวน 200,000 ราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท 3. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2557 เข้าบัญชีเกษตรกรจำนวน 184,005 ราย วงเงิน 1.898.987 ล้านบาท ดังนั้น คาดว่า ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ประสบภัยได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 รวมเกษตรกร 584,005 ราย วงเงิน 5,498.987 ล้านบาท

สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือ เป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) กับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ได้ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจสอบรายชื่อการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้การเบิกจ่ายซ้ำซ้อนและโปร่งใสเป็นไปหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของทางราชการ


Latest Press Release

Xinhua Silk Road: บริษัทนมยักษ์ใหญ่ของจีน Yili ยกทัพผลิตภัณฑ์เข้ารอบสุดท้ายการประกาศรางวัล World Food Innovation Awards 2020

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. บริษัทนมยักษ์ใหญ่ของจีน ยกทัพผลิตภัณฑ์เข้ารอบสุดท้ายการประกาศรางวัล World Food Innovation Awards 2020 ที่เพิ่งมีการประกาศรางวัลไปเมื่อไม่นานมานี้ ในฐานะบริษัทนมสัญชาติจีนเพียงรายเดียวที่เข้าชิงรางวัล...

บลจ.กสิกรไทย มองตลาดหุ้นผันผวนสูงจาก COVID-19 ส่วนระยะยาวมีมุมมองเป็นบวก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในขณะนี้ที่ไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศมากขึ้น อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้...

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับคุณวรรธนะ เจริญนวรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร...

กสิกรไทยติดตั้ง Thermoscan 5 อาคารหลัก ปกป้องลูกค้าและพนักงานจากไวรัสโคโรนา 2019

ธนาคารกสิกรไทย ยกระดับการดูแลลูกค้าและพนักงานจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานธนาคาร โดยติดตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermoscan)...

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบทุนการศึกษาจากบมจ.หลักทรัพย์ซีมิโก้

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายอนุชาติ คงมา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) รับมอบเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาท)...

Related Topics