ก.พาณิชย์เปิดฟอรั่ม APTFF 2014 ผนึกมิตรประเทศยกระดับการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 6, 2014 12:35
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--ทูเดย์ คอมมูนิเคชั่นส์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม Asia-Pacific Trade Facilitation Forum (APTFF) 2014 ซึ่งการประชุมดังกล่าวไทยได้รับเกียรติให้เป็นประเทศเจ้าภาพครั้งที่ 6 โดยมีหน่วยงาน UN ESCAP และ ADB เป็นเจ้าภาพร่วมโดยตั้งเป้าเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไป

นางสาวชุติมา บุณยประภัคร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานใน พิธีเปิดงานประชุม Asia-Pacific Trade Facilitation Forum (APTFF) 2014 ณ ห้องประชุมใหญ่ (GH 203) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียได้ดำเนินการจัดการประชุม Asia-Pacific Trade Facilitation Forumหรือ APTFF 2014 ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ทั้งนี้การจัดการประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน UN ESCAP และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียร่วมกับประเทศเจ้าภาพ เพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โดย นางสาวชุติมา บุณยประภัคร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะได้มีเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ อันจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ซึ่งมิตรประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ต่างตระหนักดีว่าฟอรัมนี้ไม่เพียงแต่จะเน้นการส่งเสริม อำนวยความสะดวกด้านการค้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของยุทธศาสตร์การผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาประเทศรวมถึงในระดับประชาคมภูมิภาคเท่านั้น หากแต่ยังหมายรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ การแสวงหาความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคในการประสานความช่วยเหลือทางการค้า การสนับสนุนเชิงเทคนิค องค์ความรู้ในด้านการผลิต การค้าไร้กระดาษ ซึ่งก็เป็นที่มาของแนวคิดการจัดการประชุมในหัวข้อหลักคือ การอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อการพัฒนาร่วมกัน

“เราทุกฝ่ายต่างตระหนักรู้ในความจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศของเราให้มีความพร้อมสูงสูดในการรับมือกับพลวัฒน์ทางสังคมเศรษฐกิจที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรทางการค้าของเราทุกประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เหล่ามิตรประเทศจะได้ใช้เวที Asia-Pacific Trade FacilitationForum เพื่อร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันในระดับภูมิภาค ตลอดจนลดทอนอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ว่าจะมาจากปัญหาด้านโครงข่ายการขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ รวมถึงกฎระเบียบทางการค้าอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคให้มีเสถียรภาพต่อไป”

นอกจากนั้น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังได้ เปิดเผยต่อไปอีกว่า ปัจจัยทั้ง 3 ประการที่ได้กล่าวมาเป็นความกังวลที่จะต้องได้รับการหารือเพื่อแก้ไขร่วมกันเนื่องจากทั้งสามประการเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับภาคการค้าระหว่างมิตรประเทศในการที่จะอำนวยการให้ธุรกิจการค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และถือเป็นความท้าทายที่ต้องร่วมแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในระดับภูมิภาค และจะต้องยกระดับไปสู่สากลต่อไป ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพก็หวังอย่างยิ่งว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนเพื่อลดช่องว่างและกลไกใดที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดเก็บภาษีศุลกากร การลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนทางการค้าและขนส่ง อันจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจในประชาคมของเราให้เข้มแข็งมั่นคง สอดคล้องกับโลกยุคการค้าไร้พรมแดนในปัจจุบัน ดังนั้นเชื่อว่าผู้แทนทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ล้วนได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นเหล่านี้ร่วมกัน และจะได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันและกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพลังทางการค้าให้เกิดขึ้นอันจะนำประโยชน์มาสู่เหล่าประเทศสมาชิกในประชาคมนี้ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้การประชุมAsia-Pacific Trade Facilitation Forum หรือ APTFF 2014 จะจัดขึ้นพร้อมกันกับการจัดงาน Thailand International Logistics Fair 2014 ซึ่งเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และยังเพื่อเป็นการสนับสนุนบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้ากับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยังเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจการค้าและบริการโลจิสติกส์ที่จะได้มีส่วนร่วมในการประชุมและรับทราบข้อมูลการค้า ตลอดจนแนวนโยบายการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศสมาชิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของไทยในอนาคตต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ ไปเมื่อเร็วๆ นี้


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics