ก.พาณิชย์เปิดฟอรั่ม APTFF 2014 ผนึกมิตรประเทศยกระดับการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 6, 2014 12:35
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--ทูเดย์ คอมมูนิเคชั่นส์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม Asia-Pacific Trade Facilitation Forum (APTFF) 2014 ซึ่งการประชุมดังกล่าวไทยได้รับเกียรติให้เป็นประเทศเจ้าภาพครั้งที่ 6 โดยมีหน่วยงาน UN ESCAP และ ADB เป็นเจ้าภาพร่วมโดยตั้งเป้าเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไป

นางสาวชุติมา บุณยประภัคร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานใน พิธีเปิดงานประชุม Asia-Pacific Trade Facilitation Forum (APTFF) 2014 ณ ห้องประชุมใหญ่ (GH 203) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียได้ดำเนินการจัดการประชุม Asia-Pacific Trade Facilitation Forumหรือ APTFF 2014 ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ทั้งนี้การจัดการประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน UN ESCAP และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียร่วมกับประเทศเจ้าภาพ เพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โดย นางสาวชุติมา บุณยประภัคร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะได้มีเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ อันจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ซึ่งมิตรประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ต่างตระหนักดีว่าฟอรัมนี้ไม่เพียงแต่จะเน้นการส่งเสริม อำนวยความสะดวกด้านการค้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของยุทธศาสตร์การผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาประเทศรวมถึงในระดับประชาคมภูมิภาคเท่านั้น หากแต่ยังหมายรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ การแสวงหาความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคในการประสานความช่วยเหลือทางการค้า การสนับสนุนเชิงเทคนิค องค์ความรู้ในด้านการผลิต การค้าไร้กระดาษ ซึ่งก็เป็นที่มาของแนวคิดการจัดการประชุมในหัวข้อหลักคือ การอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อการพัฒนาร่วมกัน

“เราทุกฝ่ายต่างตระหนักรู้ในความจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศของเราให้มีความพร้อมสูงสูดในการรับมือกับพลวัฒน์ทางสังคมเศรษฐกิจที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรทางการค้าของเราทุกประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เหล่ามิตรประเทศจะได้ใช้เวที Asia-Pacific Trade FacilitationForum เพื่อร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันในระดับภูมิภาค ตลอดจนลดทอนอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ว่าจะมาจากปัญหาด้านโครงข่ายการขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ รวมถึงกฎระเบียบทางการค้าอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคให้มีเสถียรภาพต่อไป”

นอกจากนั้น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังได้ เปิดเผยต่อไปอีกว่า ปัจจัยทั้ง 3 ประการที่ได้กล่าวมาเป็นความกังวลที่จะต้องได้รับการหารือเพื่อแก้ไขร่วมกันเนื่องจากทั้งสามประการเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับภาคการค้าระหว่างมิตรประเทศในการที่จะอำนวยการให้ธุรกิจการค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และถือเป็นความท้าทายที่ต้องร่วมแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในระดับภูมิภาค และจะต้องยกระดับไปสู่สากลต่อไป ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพก็หวังอย่างยิ่งว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนเพื่อลดช่องว่างและกลไกใดที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดเก็บภาษีศุลกากร การลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนทางการค้าและขนส่ง อันจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจในประชาคมของเราให้เข้มแข็งมั่นคง สอดคล้องกับโลกยุคการค้าไร้พรมแดนในปัจจุบัน ดังนั้นเชื่อว่าผู้แทนทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ล้วนได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นเหล่านี้ร่วมกัน และจะได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันและกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพลังทางการค้าให้เกิดขึ้นอันจะนำประโยชน์มาสู่เหล่าประเทศสมาชิกในประชาคมนี้ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้การประชุมAsia-Pacific Trade Facilitation Forum หรือ APTFF 2014 จะจัดขึ้นพร้อมกันกับการจัดงาน Thailand International Logistics Fair 2014 ซึ่งเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และยังเพื่อเป็นการสนับสนุนบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้ากับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยังเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจการค้าและบริการโลจิสติกส์ที่จะได้มีส่วนร่วมในการประชุมและรับทราบข้อมูลการค้า ตลอดจนแนวนโยบายการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศสมาชิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของไทยในอนาคตต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ ไปเมื่อเร็วๆ นี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกข้าวโพดของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของนายสังวาล หอมจันทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด ณ บ้านจอก ตำบลสระพุง...

หัวเว่ย เปิดตัวบริการคลาวด์ในสิงคโปร์

- การลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการบริการคลาวด์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั่วเอเชียแปซิฟิก HUAWEI CLOUD บริการคลาวด์คอมพิวติ้งของหัวเว่ย ประกาศเปิดตัวในสิงคโปร์เป็นตลาดใหม่ล่าสุด เพื่อขยายขอบเขตการนำเสนอขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)...

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นผู้ประกอบการ System Integrated (SI)

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรประเภท Automation Machine Builder (AMB) โดยมี คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล และคุณอุเทน จันทวงษ์ ขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบในนาม บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด จาก คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยสถาบันไทย-เยอรมัน...

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล...

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับแรงงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแรงงานในระบบ จำนวน 26 คน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557...

Related Topics