สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสถาบันอิศรา เปิดตัวโครงการครบรอบ ๖๐ ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 14, 2014 11:35
กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสถาบันอิศรา เปิดตัวโครงการครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” จัดกิจกรรมวิชาการสู่การปฏิรูปสื่อ พร้อมจัดตั้ง ๖ กองทุนขับเคลื่อนปฏิรูปสื่อทุกมิติ

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวาระ ครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๙๘ ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ร่วมรณรงค์ให้มีการวางหลักเสรีภาพบนความรับผิดชอบของสื่อมวลชนและประชาชน ให้ความสำคัญกบการพัฒนาศักยภาพสื่อ โดยจัดการอบรมให้กับสื่อมวลชนในทุกระดับทั้ง นักข่าวใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการ นักข่าวรุ่นกลาง บรรณาธิการ นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวฯและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยังทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการสร้างเครือข่ายวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมทั้งการดูแลด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของสมาชิก นอกจากนี้มีเครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้มแข็งทุกแขนงทั้งในและต่างประเทศและได้ส่งเสริมความร่วมมือองค์กรสื่อในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นองค์กรก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อในเอเซียอาคเนย์ (South East ASEAN Press Alliance-SEAPA) ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมและเฝ้าระวังด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อในอาเซียน

นายประดิษฐ์กล่าวว่าในวาระ ๖๐ ปีสมาคมนักข่าวฯ สมาคมนักข่าวฯร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันอิศรา ได้จัดทำโครงการ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่บทบาทสมาคมนักข่าวฯ ด้านการต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อ เสรีภาพประชาชน ๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและจิตสำนึกให้กับสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ๓.เพื่อสร้างศักยภาพและส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านจริยธรรมสื่อมวลชนและกลไกในการกำกับด้านจริยธรรมให้มีความเข็มแข็งทั้งในองค์กรวิชาชีพสื่อ นักวิชาการด้านสื่อสารมวล

ชนและประชาชนทั่วไป ๔. ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสื่อภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของวิชาชีพสื่อที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ และ ๕. เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

นายประดิษฐ์กล่าวว่า ในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ หรือ Media Landscape ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ ทางด้านการสื่อสาร ส่งผลให้ที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ผู้บริโภคข่าวสาร ต้องวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้ทัน ที่สำคัญธุรกิจสื่อได้พัฒนาการจากกิจการขนาดเล็กไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสื่อที่มีเป้าหมายในเชิงธุรกิจมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน จาก Single Newsroom มาสู่ Convergence Newsroom เพื่อตอบสนองการส่งข่าวสาร ข้อมูล หลายแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนถูกเปลี่ยนสถานะจาก “คนข่าว” เป็นเพียง “คนงาน” ในโรงงานอุตสาหกรรมสื่อ กองบรรณาธิการซึ่งควรมีความเป็นอิสระ ก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายเชิงอุดมการณ์ของนักข่าวที่ต้องทำหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะและ ได้สร้างผลกระทบต่อการทำงานตามหลักจริยธรรมวิชาชีพของสื่อมวลชน

จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการอภิวัฒน์สื่อเพื่อปรับความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนกับผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ, ธุรกิจโฆษณา และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทสื่อมวลชนกับสังคมและประชาชนใหม่

อย่างไรก็ตามในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี “คนข่าว”ก็ต้องปรับตัวเป็นคนข่าวที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของคนข่าว ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อรักษาไว้ศักดิ์ศรีความเป็นสื่อมวลชน ตระหนักถึงคุณค่าของเสรีภาพบนความรับผิดชอบ มีเป้าหมายในการทำหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและผลประโยชน์เทศชาติ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

ด้านนายจักร์กฤษ เพิ่มพูนประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่าสำหรับรายละเอียดของกองทุนต่างๆทั้ง ๖ กองทุนประกอบด้วย

๑.กองทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพที่ทันสมัย และมีศูนย์ข้อมูลสื่อทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Media Information Center – AMIC)

๒.กองทุนพัฒนาศักยภาพนักข่าว เพื่อจัดอบรมเสริมทักษะด้านต่างๆ แก่สื่อมวลชนทุกแขนง อาทิ การจัดอบรมด้านการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน การพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสาร โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะยาวแก่ผู้ประกอบวิชาชีสื่อมวลชนและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งการเมืองเศรษฐกิจ สังคม การประชุมใหญ่ทางวิชาการสื่อสารมวลชน และการทำวิจัยด้านสื่อสารมวลชน

๓.กองทุนสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อภายใต้หลักการ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” โดยจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสื่อและเสรีภาพสื่อ จัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนไทย ส่งเสริมให้นักข่าวรวมตัวรักษาสิทธิตามกฎหมายแรงงานผ่านสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

๔.กองทุนส่งเสริมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองและการกำกับร่วมให้สื่อมีความเข้มแข็งด้านจริยธรรม อีกทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านจริยธรรมสื่อมวลชน และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่มีภารกิจในการส่งเสริมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ศึกษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อมวลชน

๕.กองทุนสวัสดิการนักข่าว เพื่อดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพสื่อมวลชนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกให้กับสื่อมวลชนทุกแขนง ผ่านความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อาทิ สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก และสวัสดิการรักษาพยาบาล

๖.กองทุนตำราวารสารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารมวลชนในรูปแบบตำราวิชาการ การเรียนการสอนด้านวารสารศาสตร์ร่วมสมัย รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ทางวิชาชีพสื่อมวลชน

นายจักร์กฤษ กล่าวว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งในวาระครบรอบ ๖๐ ปี องค์กรวิชาชีพสื่อทั้งสามองค์กรจะจัดกิจกรรมทางวิชาการและระดมทุนจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นี้เป็นต้นไป และไปสิ้นสุดในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายในระยะเวลา ๑ ปีเศษนี้ จะสามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมาย “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์” ได้จนสำเร็จลุล่วง จากความร่วมมือของสื่อมวลชน นักข่าว และสมาชิกและประชาชนในวงการต่างๆ


Latest Press Release

TCL Thailand สานต่อแคมเปญเพื่อสังคมไทย TCL BIG SHARE Season 3 ภายใต้แนวคิด Grow Green ร่วมกันคืนผืนป่า สร้างสีเขียวให้กับโลก

เนื่องด้วยปัจจุบัน พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยได้ลดจำนวนลงอย่างมาก เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศถูกบุกรุกและเปลี่ยนสภาพไปเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆ จนทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง...

ซีแอลพี เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องสีข้าว 3 รุ่นใหม่ ตอบโจทย์เกษตรกรไทยยุค 4.0

กลุ่มบริษัท CLP ในนามบริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสีข้าว และเครื่องจักรการเกษตรมาตรฐานสากล จับมือกับ ไทวะ เซกิ คอร์ปอเรชั่น (Taiwa) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวเครื่องสีข้าวใหม่ 3 รุ่น...

ภาพข่าว: อาร์ดี แฟรนไซส์พาร์ทเนอร์ร้านเคเอฟซี ฉลองครบรอบ 2 ปี พร้อมเปิดออฟฟิศใหม่

เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด หรือ อาร์ดี ผู้ได้รับสิทธิ์การบริหารร้านเคเอฟซีในประเทศไทย ปัจจุบันมีร้านเคเอฟซีภายใต้การบริหาร รวม 146 ร้าน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561) นำโดย มร. แอนดรูว์ นอร์ตัน (ที่สี่จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ จัดงานฉลองครบรอบ 2...

เสิร์ฟเมนูสุดประณีตในยุคจักรพรรดิแดนมังกร กับเซ็ตเมนูอาหารจีนกวางตุ้งสูตรดั้งเดิม

ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเสิร์ฟสุดยอดเมนูแห่งแดนมังกร ด้วยอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งสูตรดั้งเดิม กับหลากหลายเซ็ตเมนูอาหารจีนกวางตุ้งสูตรดั้งเดิมยุคจักรพรรดิ ที่นำเสนอจากสุดยอดวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม...

บี.กริม เพิ่มเสือ ฟื้นป่า ร่วมกับ WWF ประเทศไทย จัดโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol)

บี.กริม ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสริมทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จำนวน 39 คน ด้วยการฝึกอบรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) หลักสูตรเทคนิคการลาดตระเวน ภายใต้...

Related Topics