สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสถาบันอิศรา เปิดตัวโครงการครบรอบ ๖๐ ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 14, 2014 11:35
กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสถาบันอิศรา เปิดตัวโครงการครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” จัดกิจกรรมวิชาการสู่การปฏิรูปสื่อ พร้อมจัดตั้ง ๖ กองทุนขับเคลื่อนปฏิรูปสื่อทุกมิติ

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวาระ ครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๙๘ ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ร่วมรณรงค์ให้มีการวางหลักเสรีภาพบนความรับผิดชอบของสื่อมวลชนและประชาชน ให้ความสำคัญกบการพัฒนาศักยภาพสื่อ โดยจัดการอบรมให้กับสื่อมวลชนในทุกระดับทั้ง นักข่าวใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการ นักข่าวรุ่นกลาง บรรณาธิการ นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวฯและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยังทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการสร้างเครือข่ายวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมทั้งการดูแลด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของสมาชิก นอกจากนี้มีเครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้มแข็งทุกแขนงทั้งในและต่างประเทศและได้ส่งเสริมความร่วมมือองค์กรสื่อในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นองค์กรก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อในเอเซียอาคเนย์ (South East ASEAN Press Alliance-SEAPA) ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมและเฝ้าระวังด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อในอาเซียน

นายประดิษฐ์กล่าวว่าในวาระ ๖๐ ปีสมาคมนักข่าวฯ สมาคมนักข่าวฯร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันอิศรา ได้จัดทำโครงการ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่บทบาทสมาคมนักข่าวฯ ด้านการต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อ เสรีภาพประชาชน ๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและจิตสำนึกให้กับสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ๓.เพื่อสร้างศักยภาพและส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านจริยธรรมสื่อมวลชนและกลไกในการกำกับด้านจริยธรรมให้มีความเข็มแข็งทั้งในองค์กรวิชาชีพสื่อ นักวิชาการด้านสื่อสารมวล

ชนและประชาชนทั่วไป ๔. ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสื่อภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของวิชาชีพสื่อที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ และ ๕. เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

นายประดิษฐ์กล่าวว่า ในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ หรือ Media Landscape ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ ทางด้านการสื่อสาร ส่งผลให้ที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ผู้บริโภคข่าวสาร ต้องวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้ทัน ที่สำคัญธุรกิจสื่อได้พัฒนาการจากกิจการขนาดเล็กไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสื่อที่มีเป้าหมายในเชิงธุรกิจมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน จาก Single Newsroom มาสู่ Convergence Newsroom เพื่อตอบสนองการส่งข่าวสาร ข้อมูล หลายแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนถูกเปลี่ยนสถานะจาก “คนข่าว” เป็นเพียง “คนงาน” ในโรงงานอุตสาหกรรมสื่อ กองบรรณาธิการซึ่งควรมีความเป็นอิสระ ก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายเชิงอุดมการณ์ของนักข่าวที่ต้องทำหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะและ ได้สร้างผลกระทบต่อการทำงานตามหลักจริยธรรมวิชาชีพของสื่อมวลชน

จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการอภิวัฒน์สื่อเพื่อปรับความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนกับผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ, ธุรกิจโฆษณา และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทสื่อมวลชนกับสังคมและประชาชนใหม่

อย่างไรก็ตามในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี “คนข่าว”ก็ต้องปรับตัวเป็นคนข่าวที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของคนข่าว ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อรักษาไว้ศักดิ์ศรีความเป็นสื่อมวลชน ตระหนักถึงคุณค่าของเสรีภาพบนความรับผิดชอบ มีเป้าหมายในการทำหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและผลประโยชน์เทศชาติ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

ด้านนายจักร์กฤษ เพิ่มพูนประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่าสำหรับรายละเอียดของกองทุนต่างๆทั้ง ๖ กองทุนประกอบด้วย

๑.กองทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพที่ทันสมัย และมีศูนย์ข้อมูลสื่อทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Media Information Center – AMIC)

๒.กองทุนพัฒนาศักยภาพนักข่าว เพื่อจัดอบรมเสริมทักษะด้านต่างๆ แก่สื่อมวลชนทุกแขนง อาทิ การจัดอบรมด้านการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน การพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสาร โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะยาวแก่ผู้ประกอบวิชาชีสื่อมวลชนและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งการเมืองเศรษฐกิจ สังคม การประชุมใหญ่ทางวิชาการสื่อสารมวลชน และการทำวิจัยด้านสื่อสารมวลชน

๓.กองทุนสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อภายใต้หลักการ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” โดยจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสื่อและเสรีภาพสื่อ จัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนไทย ส่งเสริมให้นักข่าวรวมตัวรักษาสิทธิตามกฎหมายแรงงานผ่านสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

๔.กองทุนส่งเสริมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองและการกำกับร่วมให้สื่อมีความเข้มแข็งด้านจริยธรรม อีกทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านจริยธรรมสื่อมวลชน และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่มีภารกิจในการส่งเสริมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ศึกษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อมวลชน

๕.กองทุนสวัสดิการนักข่าว เพื่อดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพสื่อมวลชนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกให้กับสื่อมวลชนทุกแขนง ผ่านความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อาทิ สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก และสวัสดิการรักษาพยาบาล

๖.กองทุนตำราวารสารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารมวลชนในรูปแบบตำราวิชาการ การเรียนการสอนด้านวารสารศาสตร์ร่วมสมัย รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ทางวิชาชีพสื่อมวลชน

นายจักร์กฤษ กล่าวว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งในวาระครบรอบ ๖๐ ปี องค์กรวิชาชีพสื่อทั้งสามองค์กรจะจัดกิจกรรมทางวิชาการและระดมทุนจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นี้เป็นต้นไป และไปสิ้นสุดในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายในระยะเวลา ๑ ปีเศษนี้ จะสามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมาย “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์” ได้จนสำเร็จลุล่วง จากความร่วมมือของสื่อมวลชน นักข่าว และสมาชิกและประชาชนในวงการต่างๆ


Latest Press Release

เมืองตงกวนเดินหน้าสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เกื้อหนุน หวังดึงนักลงทุนจากทั่วโลก

งานประชุม World Dongguan Entrepreneurs Convention 2018 จัดขึ้นที่เมืองตงกวน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยบรรดานักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองตงกวนกว่า 1,200 คนได้กลับมารวมตัวกันครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของพวกเขา เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจ...

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ยของจีนทดลองปลูกพืชอาหารสัตว์ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ย มณฑลกานซู ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเกษตรกรรมที่มีสภาพแห้งแล้ง ประชากรเกือบ 80% อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทและสองในสามของพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งจัดและกึ่งแห่งแล้ง...

การประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ที่ดูไบ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

มูลนิธิ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม ณ ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนและอนาคตของเศรษฐกิจแห่งความรู้" (Youth and...

รายงานสถานการณ์การใช้พลาสติกทั่วโลกเผย ผู้บริโภควิตกผลกระทบ ขณะหลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

- ออร์บ มีเดีย สำรวจ 4 มุมมองของปัญหาพลาสติกได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ไมโครพลาสติก สารเคมี และการรีไซเคิล บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า...

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟ โปรโม-โปรเม-โปรเมียว ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน Follow Your Passion พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสานฝันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลก

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟหญิงไทย โปรโม-โมรียา โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล และโปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มาร่วมเปิดมุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน "Follow Your Passion" ภายใต้ธีม Passion for Better ผ่านความรักในกีฬากอล์ฟจากรุ่นสู่รุ่น...

Related Topics