ดูปองท์ประกาศเชิญชวนบริษัททั่วโลกเข้าร่วมโครงการ รางวัลแห่งความปลอดภัยและความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 20, 2014 15:03
กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--ดูปองท์

ดูปองท์ประกาศเชิญชวนบริษัทจากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ “รางวัลแห่งความปลอดภัยและความยั่งยืน ปี 2558” หรือ “2015 Safety and Sustainable Awards” โดยไม่จากัดแต่เฉพาะบริษัทที่อยู่ในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเท่านั้น

มร. เจมส์ อาร์. เวเกนด์ ประธาน ธุรกิจ Sustainable Solutions ของดูปองท์ กล่าวว่า “ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รางวัลแห่งความปลอดภัยและความยั่งยืนของดูปองท์ ได้กลายเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ ในการเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานที่ทางานและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และสิ่งที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือ การที่รางวัลนี้ได้ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่มุ่งช่วยชีวิตของผู้คนและปกป้องสิ่งแวดล้อม"

ในขณะนี้ ธุรกิจดูปองท์ Sustainable Solutions กาลังเปิดรับสมัครให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมรับรางวัลในปี 2558 โดยจะมีคณะกรรมการตัดสินซึ่งมาจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งนี้ ใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องส่งภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจะต้องส่งโครงการผลงานที่มีความสมบูรณ์พร้อมใบสรุปของโครงการ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์

นับตั้งแต่โครงการประกวดรางวัลดังกล่าวได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2545 และได้จัดขึ้นทุกๆ สองปี ก็ได้รับความสนใจจากบริษัทต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2556 มีโครงการที่ส่งเข้าประกวดเพิ่มขึ้นถึงเกือบร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจานวนโครงการในปี 2554 ทั้งนี้ โครงการที่สมัครเข้ามาเมื่อปีที่แล้ว มาจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อาทิ จาก สหราชอาณาจักร เยอรมัน ซาอุดิอาระเบีย คาซัคสถาน ตุรกี ฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิตาลี และสาหรับโครงการประกวดในปีนี้ ดูปองท์ได้เพิ่มหมวดรางวัลใหม่ ได้แก่ รางวัลความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ

“หมวดรางวัลที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างผลการดาเนินงานขององค์กรและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขององค์กรนั้นๆ" ไบรอัน เรนส์ หัวหน้าระดับโลกด้านการปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ กล่าวว่า "การปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนนั้นไม่สามารถจะกระทาได้เพียงลาพัง แต่ต้องดาเนินควบคู่ไปกับการปรับปรุงด้านการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด"

รางวัลแห่งความปลอดภัยและความยั่งยืนของดูปองท์ที่จัดขึ้นทุกๆ สองปีนี้ กาลังเปิดรับสมัครผลงานโครงการจากทุกบริษัทหรือองค์กรที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จที่โดดเด่น หนึ่งใน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทความปลอดภัย ประเภทความยั่งยืน และประเภทความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ โดยจะมีการประกาศผลผู้ชนะในระดับภูมิภาคของแต่ละประเภท ในเดือนพฤษภาคม 2558 และประกาศผลผู้ชนะระดับโลกใน พิธีมอบรางวัลซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนปี 2558 สาหรับเกณฑ์การตัดสินนั้นประกอบด้วย ความมุ่งมั่นของคณะบริหาร วิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมขององค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรในพิธีมอบรางวัล หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอแบบฟอร์มใบสมัคร ท่านสามารถติดต่อกับคณะกรรมการการจัดงานอิสระ ได้ที่ dssa@nexdor.ch หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.dssa.dupont.com

ธุรกิจดูปองท์ Sustainable Solutions เป็นหนึ่งใน 12 ธุรกิจของดูปองท์ ที่มุ่งนาเสนอประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในด้านบริการให้คาปรึกษาแบบบูรณาการระดับโลกและจากความเป็นองค์กรของเทคโนโลยีกระบวนการ เราใช้ประสบการณ์จริง ประวัติศาสตร์ของนวัตกรรม ความสาเร็จของการแก้ปัญหา และความแข็งแกร่งของ แบรนด์ของเรา เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปฏิรูปสถานที่ทางานและวัฒนธรรมการทางานให้ปลอดภัยขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.sustainablesolutions.dupont.com

ดูปองท์ (NYSE: DD) เป็นบริษัทที่นาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ วัสดุ และบริการ ตั้งแต่ปี 2345 เรามีความเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือกับลูกค้า หน่วยงานรัฐ เอ็นจีโอ และผู้นาทางความคิด เราจะสามารถค้นพบโซลูชั่นเพื่อตอบ โจทย์ความท้าทายของโลกนี้ ในการจัดหาอาหารที่เพียงพอและมีประโยชน์สาหรับผู้คนทั่วโลก การลดการพึ่งพิงต่อเชื้อเพลิงฟอสซิล และการปกป้องชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดูปองท์และนวัตกรรมของดูปองท์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.dupont.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณปัณฑ์ชนิต โรจน์อมรสวัสดิ์ / คุณภาวินี ศรีประพัฒน์
บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 02-659-4000 ต่อ 4077, 4075
panchanit.roatamornsawat@dupont.com
pavinee.sriprapat@dupont.com

Latest Press Release

กมธ. วิทย์ฯ หนุน "โคราชโมเดล" เทงบวิจัยแก้จน ดันโครงการ "อีสานวากิว" พร้อมเร่งแก้ราคามันตกต่ำ

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ณ...

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไขข้อข้องใจการทำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสมีอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่?

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสด้วยการเติมแป้งสาลี ผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เช่น ค่าของกรด ค่าเพอร์ออกไซด์ และสารโพลาร์...

“Mini Motor show” ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฏาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “Mini Motor show” นำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ และเทคโนโลยีสุดว้าว จากค่ายรถยนต์ BMW, MG, Nissan ฯลฯ พร้อมรับของสมนาคุณมากมายเมื่อจองรถภายในงานนี้เท่านั้น กับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันไปเลย พบกับรถยนต์รุ่นใหม่ ในงาน...

ชวนคุณแม่จูงมือคุณลูก ช้อปอุ่นใจ สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวัล ทรูโชว์อัจฉริยภาพเครือข่าย True5G ส่งหุ่นยนต์สุดล้ำ ลุยภารกิจงาน "Amarin Baby & Kids Fair"

กลุ่มทรู ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G จัดพาเหรดหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติภารกิจเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย เพิ่มความมั่นใจให้แก่คุณแม่ชวนลูกมาช้อป ในงาน "Amarin Baby & Kids Fair" ครั้งที่ 17 ยกระดับงานแฟร์ให้ทันสมัยในแนวคิด New Normal Exhibition...

สาธิตกรุงเทพธนฯ แนะนำ 5 แอปฯ น่าใช้ ตัวช่วยให้การเรียนมีความสะดวกเพิ่มขึ้น

เมื่อการเรียนในปัจจุบัน มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จากการเขียนลงบนกระดาษ ก็เริ่มหันมาใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนแทน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตอย่างเข้มข้นแล้ว...

Related Topics