ศศินทร์เร่งพัฒนาหลักสูตรย้ำเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ เผยเป้าหมายหลักสร้างความสัมพันธ์และเข้าไปมีบทบาทกับเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 10:03
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ศศินทร์ เผยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ย้ำต้องการเป็นที่ปรึกษาและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการทั่วโลก เร่งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชี้ธุรกิจในประเทศให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยไปใช้ค่อนข้างน้อย

นายก้อง รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)ฝ่ายนิสิตเก่าและองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ศศินทร์มีเป้าหมายในการพัฒนา สร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มความสำคัญในระดับนานาชาติมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมุ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ให้มากกว่าที่ผ่านมา รวมทั้งความสำคัญเรื่องการปรับโครงสร้างให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ศศินทร์มีเป้าหมายในการเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวกับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศให้มากขึ้น เนื่องจากภาคธุรกิจให้ความสนใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารและจัดการให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งการเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติให้มากขึ้น และการพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับตลาดตลอดเวลา

“ขณะนี้ศศินทร์กำลังพัฒนาหลักสูตรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น Dual Degrees Program เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ 2 ปริญญาที่อยู่ในความสนใจไปพร้อมกัน เช่น ผู้ที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีโอกาสมาเรียนด้านการบริหารกับศศินทร์ เพื่อให้ผู้เรียนสาขาวิศวะมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังกำลังพัฒนาหลักสูตร Global Executive MBA (GEMBA)ขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติศศินทร์ ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจจากนักลงทุนทั่วโลกที่สนใจภูมิภาคนี้ ดังนั้น การเรียนการสอนและข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตร พัฒนาขึ้นเพื่อให้ศศินทร์สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่จะมาทำธุรกิจในอาเซียน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้ามาอบรมเรียนในหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆอีกด้วย”นายก้องกล่าว

นอกจากนี้ ศศินทร์ยังมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ศศินทร์มีศิษย์เก่าแล้วประมาณ 5,000 คน ในจำนวนนี้มีทั้งผู้นำทางธุรกิจและผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จากนี้ไปจะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทั้งในแง่ของการแชร์ความรู้และประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาศศินทร์มีสมาคมนิสิตเก่าที่แข็งแกร่ง มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เรียนได้รับความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน โดยผ่านการจัดงานสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเวทีสำคัญซึ่งทำให้เกิดความรู้และทักษะอื่นๆ แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในอนาคตศิษย์เก่าจะเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแขนงต่าง ๆและ เพื่อเป็นวิทยากรในหลักสูตรระยะสั้น เป็นอีกมติหนึ่งที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างศศินทร์และศิษย์เก่า

นายก้องเปิดเผยเพิ่มเติม ถึงนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร ว่า ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมักจะให้ความสำคัญ และสนใจข้อมูลการวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจของสถาบันการศึกษาชั้นนำ แต่ในประเทศไทยยังให้ความสำคัญน้อยกว่าต่างประเทศ งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจยังค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ศศินทร์จะผลักดันให้งานวิจัยด้านธุรกิจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติมากขึ้น และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจของประเทศและภูมิภาค จึงให้ความสำคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรให้กับภาคธุรกิจ ดังนั้นหลักสูตรต่างๆ จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กรต่าง ๆ พร้อมเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจเสนอเข้ามาได้ว่าต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านใด ที่ผ่านมาได้มีการจัดงาน Career Day อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจต่างๆ กับนิสิตมีโอกาสได้พบกันในงานดังกล่าว


Latest Press Release

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "เอ็ม-จอย (M-Joy)" และ "เจ-มิกซ์ (j-mix)" ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญประจำปี 2562 ที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดย...

ภาพข่าว: มกอช. สัมมนาพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562...

เปิดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Card สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรีอีก 1 หนานุ่ม ที่ร้านร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และ เซ็นทรัล ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี , บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดแคมเปญสุดพิเศษ "สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรี อีก 1 หนานุ่ม" สำหรับสมาชิกบัตร The 1 Card เมื่อสแกน QR Code...

เคเอฟซี ชาไทย หวาน มัน สะใจ รู้แล้วต้องลอง

เคเอฟซีเอาใจคอชาไทย ครั้งแรก! กับชาไทยเข้มข้น รสกลมกล่อม หวานมันสะใจ เลือกอร่อยฟินกับชาไทยได้ 3 สไตล์ ได้แก่ ชาไทยเย็น โฟลตชาไทย และภูเขาไฟชาเย็น แบล็ก ครันชี ในราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาท จำหน่ายถึง 30 มกราคม 2562 เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าหมด)...

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ในฐานะที่เป็นโรงแรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดุสิตธานี พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูชายหาดพัทยาเหนือและพื้นที่โดยรอบของชายหาดสาธารณะด้านหน้าโรงแรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี...

Related Topics