มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ แถลงผลการการจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจช่างถ่ายภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 15:51
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) แถลงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ พร้อมกับการมอบเกียรติบัตรให้กับคนในแวดวงธุรกิจถ่ายภาพ ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างถ่ายภาพทั่วไป และช่างถ่ายภาพบุคคล

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มคนในแวดวงวิชาชีพด้านการถ่ายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคการศึกษานำโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และภาคธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวิชาชีพด้านการถ่ายภาพ อาทิ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ ตลอดจนนักถ่ายภาพที่มีชื่อเสียง เป็นการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และดำเนินงานโดยวิธีการที่ได้ศึกษาจากรูปแบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของหลายๆ ประเทศที่เคยมีการจัดทำโครงการนี้ ตลอดจนการระดมความคิดจากคนในวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารูปแบบมาตรฐานและคุณวุฒิที่เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพนี้ในประเทศไทย ก่อนนำไปออกแบบมาตรฐานอาชีพ จัดระดับคุณวุฒิ ประชาพิเคราะห์ และกระบวนการทดสอบ แล้วทำการทดลองโดยเปิดรับสมัครให้คนในวิชาชีพและผู้ที่สนใจมาทดสอบสมรรถนะของตนเองตามแบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่จัดทำขึ้นมา ซึ่งมีช่างภาพอาสาสมัครเข้ามาทดสอบจำนวน 31 คน ในคุณวุฒิช่างภาพทั่วไปและช่างภาพบุคคล

โครงการที่จัดทำขึ้นมานี้ จะเข้ามาช่วยกำหนดและยืนยันคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องและเชื่อถือได้ ให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้ทั้งระบบตั้งแต่ อาชีพช่างภาพ พนักงานในธุรกิจให้บริการตกแต่งภาพ รับอัดขยายภาพถ่าย และยังช่วยกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถ ตรงตามคุณภาพงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับงาน โดยเฉพาะกลุ่มช่างภาพอิสระที่มีความสามารถสูงแต่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการถ่ายภาพ หรือใบรับรองความสามารถในการทำงาน

ในขณะเดียวกันก็ยังจะมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ ที่จะรับบุคลากรเข้าทำงาน ก็จะได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เพราะผู้ประกอบอาชีพที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว ก็จะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการรับเข้าทำงานตามสายงาน และระดับที่ผ่านการรับรองโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกสอนใหม่ ซึ่งมักเป็นปัญหาของสถานประกอบการที่ได้ฝึกสอนบุคลากรจนมีความสามารถดีแล้ว ก็มักจะออกไปทำงานที่ใหม่ที่จ้างงานด้วยอัตราที่สูงกว่าผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เลิศจันทรางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ ได้เปิดเผยถึงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพธุรกิจถ่ายภาพว่า หลังจากที่คณะทำงานซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจถ่ายภาพทั้งสิ้นได้ร่วมกันทำการศึกษามาร่วม 10 เดือนว่า

คณะทำงาน ได้มีมติร่วมในการกำหนดบทบาทของงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ จะประกอบไปด้วย 4 สายงานดังนี้

1. สายงานถ่ายภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 3 หน้าที่ คือ 1. ถ่ายภาพทั่วไป 2. ถ่ายภาพบุคคล 3. ถ่ายภาพสื่อสารมวลชน

2. สายงานผลิตภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 4 หน้าที่ คือ 1. ผลิตภาพ 2. ปรับแต่งภาพ 3. ออกแบบกราฟิก 4. ควบคุมคุณภาพ

3. สายงานจำหน่ายอุปกรณ์ร้านถ่ายภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 4 หน้าที่ คือ 1. ขายอุปกรณ์ 2. บริหารจัดการ 3. บริหารงานบุคลากร 4. ส่งเสริมการตลาด

4. สายงานพัฒนาธุรกิจถ่ายภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 2 หน้าที่ คือ 1.จัดฝึกอบรม 2. เผยแพร่องค์ความรู้

เมื่อกำหนดลักษณะบทบาทและหน้าที่ของสายงาน ในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพแล้ว คณะกรรมการจึงได้ทำการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานอาชีพของสายงานโดยจัดทำเพียง 2 สายงานก่อน คือ สายงานถ่ายภาพและสายงานผลิตภาพ เป็นโครงการนำร่องในปีนี้

ผลจากการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ในสายงานถ่ายภาพและผลิตภาพ เมื่อนำไปจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ก็ได้คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพจำนวน 11 คุณวุฒิ ในแต่ละคุณวุฒิก็จะจัดระดับชั้นตามคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ที่กำหนดโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติซึ่งมี 7 ระดับ คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ ทั้งสองสายงานในแต่ละคุณวุฒิ ก็มีระดับชั้นที่แตกต่างกัน เริ่มต้นที่ระดับชั้นที่ 2 สูงสุดที่ระดับชั้นที่ 5 เพื่อเป็นเกณฑ์สำหรับนำไปใช้ในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลในคุณวุฒิต่างๆ ตามระดับความสามารถ

ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโครงการ สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaivqphotobusiness.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทร. 02-287-9634 ,084-6488552


Latest Press Release

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

ภาพข่าว: ยืนงงในดงปลา The Fisherman Village

"ซีคอน บางแค" จัดงาน "ยืนงงในดงปลา The Fisherman Village" ระดมสรรพสิ่งเกี่ยวกับปลา และสัตว์ทะเล ชูคอนเซ็ปต์"เทียบท่าหมู่บ้านชาวประมงให้ได้ยืนงงในดงปลา" เนรมิตบรรยากาศตลาดปลา และหมู่บ้านชาวประมงจาก 3 ประเทศ ให้ได้แชะภาพกันแบบเต็มอิ่ม...

ภาพข่าว: กลุ่มร้านอาหารในเครืออิมแพ็ค ค้นหาบาริสต้าตัวจริง กับกิจกรรม บาริสต้า แชมเปี้ยน ครั้งที่ 1

นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (คนกลาง) ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม "บาริสต้า แชมเปี้ยน ครั้งที่ 1" พร้อมนำทีมโดยนายเจษฎา กรีสุระเดช ผู้จัดการกลุ่มร้านอาหารในเครืออิมแพ็ค และนายภูริต รุณใจ...

Related Topics