มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ แถลงผลการการจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจช่างถ่ายภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 15:51
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) แถลงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ พร้อมกับการมอบเกียรติบัตรให้กับคนในแวดวงธุรกิจถ่ายภาพ ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างถ่ายภาพทั่วไป และช่างถ่ายภาพบุคคล

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มคนในแวดวงวิชาชีพด้านการถ่ายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคการศึกษานำโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และภาคธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวิชาชีพด้านการถ่ายภาพ อาทิ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ ตลอดจนนักถ่ายภาพที่มีชื่อเสียง เป็นการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และดำเนินงานโดยวิธีการที่ได้ศึกษาจากรูปแบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของหลายๆ ประเทศที่เคยมีการจัดทำโครงการนี้ ตลอดจนการระดมความคิดจากคนในวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารูปแบบมาตรฐานและคุณวุฒิที่เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพนี้ในประเทศไทย ก่อนนำไปออกแบบมาตรฐานอาชีพ จัดระดับคุณวุฒิ ประชาพิเคราะห์ และกระบวนการทดสอบ แล้วทำการทดลองโดยเปิดรับสมัครให้คนในวิชาชีพและผู้ที่สนใจมาทดสอบสมรรถนะของตนเองตามแบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่จัดทำขึ้นมา ซึ่งมีช่างภาพอาสาสมัครเข้ามาทดสอบจำนวน 31 คน ในคุณวุฒิช่างภาพทั่วไปและช่างภาพบุคคล

โครงการที่จัดทำขึ้นมานี้ จะเข้ามาช่วยกำหนดและยืนยันคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องและเชื่อถือได้ ให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้ทั้งระบบตั้งแต่ อาชีพช่างภาพ พนักงานในธุรกิจให้บริการตกแต่งภาพ รับอัดขยายภาพถ่าย และยังช่วยกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถ ตรงตามคุณภาพงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับงาน โดยเฉพาะกลุ่มช่างภาพอิสระที่มีความสามารถสูงแต่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการถ่ายภาพ หรือใบรับรองความสามารถในการทำงาน

ในขณะเดียวกันก็ยังจะมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ ที่จะรับบุคลากรเข้าทำงาน ก็จะได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เพราะผู้ประกอบอาชีพที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว ก็จะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการรับเข้าทำงานตามสายงาน และระดับที่ผ่านการรับรองโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกสอนใหม่ ซึ่งมักเป็นปัญหาของสถานประกอบการที่ได้ฝึกสอนบุคลากรจนมีความสามารถดีแล้ว ก็มักจะออกไปทำงานที่ใหม่ที่จ้างงานด้วยอัตราที่สูงกว่าผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เลิศจันทรางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ ได้เปิดเผยถึงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพธุรกิจถ่ายภาพว่า หลังจากที่คณะทำงานซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจถ่ายภาพทั้งสิ้นได้ร่วมกันทำการศึกษามาร่วม 10 เดือนว่า

คณะทำงาน ได้มีมติร่วมในการกำหนดบทบาทของงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ จะประกอบไปด้วย 4 สายงานดังนี้

1. สายงานถ่ายภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 3 หน้าที่ คือ 1. ถ่ายภาพทั่วไป 2. ถ่ายภาพบุคคล 3. ถ่ายภาพสื่อสารมวลชน

2. สายงานผลิตภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 4 หน้าที่ คือ 1. ผลิตภาพ 2. ปรับแต่งภาพ 3. ออกแบบกราฟิก 4. ควบคุมคุณภาพ

3. สายงานจำหน่ายอุปกรณ์ร้านถ่ายภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 4 หน้าที่ คือ 1. ขายอุปกรณ์ 2. บริหารจัดการ 3. บริหารงานบุคลากร 4. ส่งเสริมการตลาด

4. สายงานพัฒนาธุรกิจถ่ายภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 2 หน้าที่ คือ 1.จัดฝึกอบรม 2. เผยแพร่องค์ความรู้

เมื่อกำหนดลักษณะบทบาทและหน้าที่ของสายงาน ในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพแล้ว คณะกรรมการจึงได้ทำการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานอาชีพของสายงานโดยจัดทำเพียง 2 สายงานก่อน คือ สายงานถ่ายภาพและสายงานผลิตภาพ เป็นโครงการนำร่องในปีนี้

ผลจากการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ในสายงานถ่ายภาพและผลิตภาพ เมื่อนำไปจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ก็ได้คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพจำนวน 11 คุณวุฒิ ในแต่ละคุณวุฒิก็จะจัดระดับชั้นตามคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ที่กำหนดโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติซึ่งมี 7 ระดับ คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ ทั้งสองสายงานในแต่ละคุณวุฒิ ก็มีระดับชั้นที่แตกต่างกัน เริ่มต้นที่ระดับชั้นที่ 2 สูงสุดที่ระดับชั้นที่ 5 เพื่อเป็นเกณฑ์สำหรับนำไปใช้ในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลในคุณวุฒิต่างๆ ตามระดับความสามารถ

ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโครงการ สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaivqphotobusiness.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทร. 02-287-9634 ,084-6488552


Latest Press Release

GAC Motor รุกขยายธุรกิจในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

GAC Motor ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของจีน รุกขยายธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยการเปิดสำนักงานขายและศูนย์บริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เปิดตัวรถ GS7 ในคูเวตเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน...

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

Related Topics