มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ แถลงผลการการจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจช่างถ่ายภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 15:51
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) แถลงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ พร้อมกับการมอบเกียรติบัตรให้กับคนในแวดวงธุรกิจถ่ายภาพ ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างถ่ายภาพทั่วไป และช่างถ่ายภาพบุคคล

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มคนในแวดวงวิชาชีพด้านการถ่ายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคการศึกษานำโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และภาคธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวิชาชีพด้านการถ่ายภาพ อาทิ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ ตลอดจนนักถ่ายภาพที่มีชื่อเสียง เป็นการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และดำเนินงานโดยวิธีการที่ได้ศึกษาจากรูปแบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของหลายๆ ประเทศที่เคยมีการจัดทำโครงการนี้ ตลอดจนการระดมความคิดจากคนในวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารูปแบบมาตรฐานและคุณวุฒิที่เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพนี้ในประเทศไทย ก่อนนำไปออกแบบมาตรฐานอาชีพ จัดระดับคุณวุฒิ ประชาพิเคราะห์ และกระบวนการทดสอบ แล้วทำการทดลองโดยเปิดรับสมัครให้คนในวิชาชีพและผู้ที่สนใจมาทดสอบสมรรถนะของตนเองตามแบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่จัดทำขึ้นมา ซึ่งมีช่างภาพอาสาสมัครเข้ามาทดสอบจำนวน 31 คน ในคุณวุฒิช่างภาพทั่วไปและช่างภาพบุคคล

โครงการที่จัดทำขึ้นมานี้ จะเข้ามาช่วยกำหนดและยืนยันคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องและเชื่อถือได้ ให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้ทั้งระบบตั้งแต่ อาชีพช่างภาพ พนักงานในธุรกิจให้บริการตกแต่งภาพ รับอัดขยายภาพถ่าย และยังช่วยกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถ ตรงตามคุณภาพงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับงาน โดยเฉพาะกลุ่มช่างภาพอิสระที่มีความสามารถสูงแต่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการถ่ายภาพ หรือใบรับรองความสามารถในการทำงาน

ในขณะเดียวกันก็ยังจะมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ ที่จะรับบุคลากรเข้าทำงาน ก็จะได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เพราะผู้ประกอบอาชีพที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว ก็จะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการรับเข้าทำงานตามสายงาน และระดับที่ผ่านการรับรองโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกสอนใหม่ ซึ่งมักเป็นปัญหาของสถานประกอบการที่ได้ฝึกสอนบุคลากรจนมีความสามารถดีแล้ว ก็มักจะออกไปทำงานที่ใหม่ที่จ้างงานด้วยอัตราที่สูงกว่าผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เลิศจันทรางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ ได้เปิดเผยถึงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพธุรกิจถ่ายภาพว่า หลังจากที่คณะทำงานซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจถ่ายภาพทั้งสิ้นได้ร่วมกันทำการศึกษามาร่วม 10 เดือนว่า

คณะทำงาน ได้มีมติร่วมในการกำหนดบทบาทของงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ จะประกอบไปด้วย 4 สายงานดังนี้

1. สายงานถ่ายภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 3 หน้าที่ คือ 1. ถ่ายภาพทั่วไป 2. ถ่ายภาพบุคคล 3. ถ่ายภาพสื่อสารมวลชน

2. สายงานผลิตภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 4 หน้าที่ คือ 1. ผลิตภาพ 2. ปรับแต่งภาพ 3. ออกแบบกราฟิก 4. ควบคุมคุณภาพ

3. สายงานจำหน่ายอุปกรณ์ร้านถ่ายภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 4 หน้าที่ คือ 1. ขายอุปกรณ์ 2. บริหารจัดการ 3. บริหารงานบุคลากร 4. ส่งเสริมการตลาด

4. สายงานพัฒนาธุรกิจถ่ายภาพ ประกอบด้วยรูปแบบงาน 2 หน้าที่ คือ 1.จัดฝึกอบรม 2. เผยแพร่องค์ความรู้

เมื่อกำหนดลักษณะบทบาทและหน้าที่ของสายงาน ในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพแล้ว คณะกรรมการจึงได้ทำการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานอาชีพของสายงานโดยจัดทำเพียง 2 สายงานก่อน คือ สายงานถ่ายภาพและสายงานผลิตภาพ เป็นโครงการนำร่องในปีนี้

ผลจากการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ในสายงานถ่ายภาพและผลิตภาพ เมื่อนำไปจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ก็ได้คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพจำนวน 11 คุณวุฒิ ในแต่ละคุณวุฒิก็จะจัดระดับชั้นตามคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ที่กำหนดโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติซึ่งมี 7 ระดับ คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ ทั้งสองสายงานในแต่ละคุณวุฒิ ก็มีระดับชั้นที่แตกต่างกัน เริ่มต้นที่ระดับชั้นที่ 2 สูงสุดที่ระดับชั้นที่ 5 เพื่อเป็นเกณฑ์สำหรับนำไปใช้ในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลในคุณวุฒิต่างๆ ตามระดับความสามารถ

ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโครงการ สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaivqphotobusiness.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทร. 02-287-9634 ,084-6488552


Latest Press Release

สายช้อปมีเฮ!! วัตสันจัดโปรเด็ดกระแทกใจรับปีหมู แจกรถจักรยานยนต์เวสป้า ไอโฟน และของรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 1,000 รางวัล

สายช้อปตัวแม่มีเฮ!! วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดโปรโมชั่นสุดร้อนแรง ต้อนรับปี 2562 ด้วยแคมเปญ "FABULOUS TREASURE HUNT...ยิ่งช้อปยิ่งได้ลุ้น" ทุกการซื้อสินค้าครบ 250 บาท ลูกค้าทั่วไป รับคูปองชิงรางวัล 1 ใบ (จำกัดสิทธิ...

ตรุษจีนปีนี้ พาราไดซ์ พาร์ค ชวนเปิดรับความเฮงฉลองปีกุน ลุ้นโชคของรางวัลมูลค่ากว่า 900,000 บาท ในงาน PARADISE PARK CHINESE NEW YEAR THE GREAT GOLDEN 2019

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป คัดสรรความเฮง เฮง เฮง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ด้วยการอัญเชิญองค์พระยูไลสูง 2 เมตร จากเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เสริมดวงแก้ปีชง มาให้ได้สักการะเสริมดวงดี พร้อมช้อป ชิม...

ปภ.รายงานกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เร่งแก้ไขปัญหา - ลดผลกระทบจากฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์...

สายช้อปมีเฮ!! วัตสันจัดโปรเด็ดกระแทกใจรับปีหมู แจกรถจักรยานยนต์เวสป้า ไอโฟน และของรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 1,000 รางวัล

สายช้อปตัวแม่มีเฮ!! วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดโปรโมชั่นสุดร้อนแรง ต้อนรับปี 2562 ด้วยแคมเปญ "FABULOUS TREASURE HUNT...ยิ่งช้อปยิ่งได้ลุ้น"ทุกการซื้อสินค้าครบ 250 บาท ลูกค้าทั่วไป รับคูปองชิงรางวัล 1 ใบ (จำกัดสิทธิ 10...

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.สกลนคร

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง...

Related Topics