โพลล์สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการลอยกระทงปล่อยโคมลอย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 15:25
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--สยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพลล์

สืบเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการและอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ร่วมแถลงผลกิจกรรมวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ซึ่งมีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีและมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ทั้งนี้ประเพณีการลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยในทุกภาพของประเทศ โดยในแต่ละพื้นที่มีการจัดงานลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การลอยกระทงสายที่ตาก การลอยประทีป/เผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัย เป็นต้น

ขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมปล่อยโคมลอย ดังนั้นสำนักวิจัยได้ทำการสำรวจพฤติกรรมวัยรุ่น จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,126 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.24 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.76 เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 31.88 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25 ถึง 34 ปี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 34.90 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานในห้างร้านหรือบริษัทเอกชน ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.2 ร้อยละ 24.51 และร้อยละ 22.82 ตามลำดับ

ในด้านพฤติกรรมการลอยกระทงในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 57.73 ตั้งใจจะเดินทางไปลอยกระทงในวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2557 นี้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 26.64 ไม่ตั้งใจจะไปลอย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.63 ยังไม่แน่ใจ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจอยากจะไปลอยกระทงกับบุคคลในครอบครัวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.38 รองลงมาร้อยละ 26.15 ตั้งใจอยากจะไปลอยกับแฟน/คนรักมากที่สุด และหากมีโอกาสได้ไปลอยกระทงในวันลอยกระทงปี พ.ศ. 2557 นี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 23.8 ตั้งใจจะอธิษฐานขอให้ผ่านปัญหา/อุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ รองลงมาตั้งใจจะอธิษฐานขอให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขคิดเป็นร้อยละ 17.32 ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.19 ร้อยละ 12.97 ร้อยละ 10.66 และร้อยละ 9.15 ตั้งใจจะขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียน/การงาน ขอให้สุขสมหวังเรื่องความรัก/คู่ครอง ขอให้ร่ำรวย และขอให้สุขภาพแข็งแรง/หายจากโรคภัยต่างๆ ตามลำดับ

สำหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้นในคืนวันลอยกระทงสูงสุด 5 อันดับตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ อันตรายจากการเล่นพลุ/ดอกไม้ไฟ คิดเป็นร้อยละ 82.95 การล่อลวง/ล่วงละเมิดทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 80.46 การทะเลาะวิวาท/ทำร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 78.42 การส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 75.58 และการเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 71.23

ในด้านความคิดเห็นต่อการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.96 ระบุว่าเคยมีโอกาสได้ปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.04 ยังไม่เคยมีโอกาส ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 68.12 มีความคิดเห็นว่าไม่ควรสั่งห้ามให้ประชาชนปล่อยโคมลอยในคืนวันลอยกระทงอย่างเด็ดขาดเลย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.33 มีความคิดเห็นว่าควรสั่งห้าม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.35 ระบุว่าตนเองกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอยในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตนเองอยู่อาศัย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.88 ระบุว่าไม่กลัว

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 64.92 เห็นด้วยหากจะมีการสั่งห้ามมิให้ปล่อยโคมลอยในเขตเมือง-ชุมชน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.55 ไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 67.32 มีความคิดเห็นว่าควรมีการกำหนดเวลา/สถานที่ในการปล่อยโคมลอยให้ชัดเจน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.31 มีความคิดเห็นว่าไม่ควรกำหนด


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics