โพลล์สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการลอยกระทงปล่อยโคมลอย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 15:25
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--สยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพลล์

สืบเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการและอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ร่วมแถลงผลกิจกรรมวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ซึ่งมีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีและมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ทั้งนี้ประเพณีการลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยในทุกภาพของประเทศ โดยในแต่ละพื้นที่มีการจัดงานลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การลอยกระทงสายที่ตาก การลอยประทีป/เผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัย เป็นต้น

ขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมปล่อยโคมลอย ดังนั้นสำนักวิจัยได้ทำการสำรวจพฤติกรรมวัยรุ่น จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,126 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.24 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.76 เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 31.88 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25 ถึง 34 ปี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 34.90 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานในห้างร้านหรือบริษัทเอกชน ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.2 ร้อยละ 24.51 และร้อยละ 22.82 ตามลำดับ

ในด้านพฤติกรรมการลอยกระทงในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 57.73 ตั้งใจจะเดินทางไปลอยกระทงในวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2557 นี้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 26.64 ไม่ตั้งใจจะไปลอย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.63 ยังไม่แน่ใจ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจอยากจะไปลอยกระทงกับบุคคลในครอบครัวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.38 รองลงมาร้อยละ 26.15 ตั้งใจอยากจะไปลอยกับแฟน/คนรักมากที่สุด และหากมีโอกาสได้ไปลอยกระทงในวันลอยกระทงปี พ.ศ. 2557 นี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 23.8 ตั้งใจจะอธิษฐานขอให้ผ่านปัญหา/อุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ รองลงมาตั้งใจจะอธิษฐานขอให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขคิดเป็นร้อยละ 17.32 ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.19 ร้อยละ 12.97 ร้อยละ 10.66 และร้อยละ 9.15 ตั้งใจจะขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียน/การงาน ขอให้สุขสมหวังเรื่องความรัก/คู่ครอง ขอให้ร่ำรวย และขอให้สุขภาพแข็งแรง/หายจากโรคภัยต่างๆ ตามลำดับ

สำหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้นในคืนวันลอยกระทงสูงสุด 5 อันดับตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ อันตรายจากการเล่นพลุ/ดอกไม้ไฟ คิดเป็นร้อยละ 82.95 การล่อลวง/ล่วงละเมิดทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 80.46 การทะเลาะวิวาท/ทำร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 78.42 การส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 75.58 และการเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 71.23

ในด้านความคิดเห็นต่อการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.96 ระบุว่าเคยมีโอกาสได้ปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.04 ยังไม่เคยมีโอกาส ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 68.12 มีความคิดเห็นว่าไม่ควรสั่งห้ามให้ประชาชนปล่อยโคมลอยในคืนวันลอยกระทงอย่างเด็ดขาดเลย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.33 มีความคิดเห็นว่าควรสั่งห้าม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.35 ระบุว่าตนเองกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอยในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตนเองอยู่อาศัย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.88 ระบุว่าไม่กลัว

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 64.92 เห็นด้วยหากจะมีการสั่งห้ามมิให้ปล่อยโคมลอยในเขตเมือง-ชุมชน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.55 ไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 67.32 มีความคิดเห็นว่าควรมีการกำหนดเวลา/สถานที่ในการปล่อยโคมลอยให้ชัดเจน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.31 มีความคิดเห็นว่าไม่ควรกำหนด


Latest Press Release

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "เอ็ม-จอย (M-Joy)" และ "เจ-มิกซ์ (j-mix)" ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญประจำปี 2562 ที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดย...

ภาพข่าว: มกอช. สัมมนาพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562...

เปิดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Card สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรีอีก 1 หนานุ่ม ที่ร้านร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และ เซ็นทรัล ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี , บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดแคมเปญสุดพิเศษ "สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรี อีก 1 หนานุ่ม" สำหรับสมาชิกบัตร The 1 Card เมื่อสแกน QR Code...

เคเอฟซี ชาไทย หวาน มัน สะใจ รู้แล้วต้องลอง

เคเอฟซีเอาใจคอชาไทย ครั้งแรก! กับชาไทยเข้มข้น รสกลมกล่อม หวานมันสะใจ เลือกอร่อยฟินกับชาไทยได้ 3 สไตล์ ได้แก่ ชาไทยเย็น โฟลตชาไทย และภูเขาไฟชาเย็น แบล็ก ครันชี ในราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาท จำหน่ายถึง 30 มกราคม 2562 เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าหมด)...

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ในฐานะที่เป็นโรงแรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดุสิตธานี พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูชายหาดพัทยาเหนือและพื้นที่โดยรอบของชายหาดสาธารณะด้านหน้าโรงแรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี...

Related Topics