พม.จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 12:11
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--พม.

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๗” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development : The Promise of Technology) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๗ รางวัล ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิด เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และสำหรับ ในปี ๒๕๕๗ นี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักของวันคนพิการสากล คือ “Sustainable Development : The Promise of” หรือ “การพัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นบทบาทของเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑)การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ๒)การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ ๓)สนับสนุนการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้กำหนดจัดงานทั้งในเขตกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดหัวข้อการจัดงานให้สอดคล้องกับประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ บริการด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ บริการผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพที่อยู่อาศัย การลดหย่อนภาษี สวัสดิการ เบี้ยความพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการสื่อสารสำหรับคนพิการ

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้อนุมัติให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการ จากเดิม ๕๐๐ บาท/คน/เดือน ให้เป็น ๘๐๐ บาท/คน/เดือน ถือเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลให้กับคนพิการทุกคน รวมถึงให้กระทรวงคมนาคม ดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดขอบเขตงาน ในการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ โดยให้รถโดยสารธรรมดา จำนวน ๑,๖๕๙ คัน เป็นแบบรถไร้บันได(รถชานต่ำ) และให้มีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้คำนึงถึงการส่งเสริมสิทธิ เสริมสร้างโอกาส และพัฒนาศักยภาพของคนพิการ โดยได้มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาคนพิการ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนพาราเกมส์ รวมถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับสภาพแวดล้อมของอาคาร สถานที่ ให้มีความสะดวก และปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค เพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถเดินทางออกจากบ้าน และไปใช้บริการสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานที่ทำงาน สถานศึกษา ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ จะดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดใหญ่ๆ ตามภาคต่างๆ ด้วย

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลฯ วันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และคนพิการต้นแบบ และการเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พิการ การแสดงผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ สำหรับผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน


Latest Press Release

La Mer ผนึกกำลัง School House จัดนิทรรศการเปิดประสาทสัมผัสสุดตระการตาในแคมเปญ Edge of the Sea

แบรนด์สกินแคร์สุดหรูผนึกกำลังกับเอเจนซีผู้เชี่ยวชาญในวงการความงาม เพื่อเฉลิมฉลองให้กับมรดก ศิลปะ และนวัตกรรมของ La Mer ในนครเซี่ยงไฮ้ ภายใต้การจัดแสดงงานชุด "Edge of the Sea" School House ครีเอทีฟเอเจนซีจากนิวยอร์กผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ ความสร้างสรรค์...

VeChain ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Seafood Traceability Hackathon ของ GDST

ความจำเป็นของกรอบการทำงานสากลสำหรับสืบทวนแหล่งที่มาของอาหารทะเลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับการประกาศต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกโดย Global Agenda Council on Oceans ของ World Economic Forum ในปี 2556 โดยข้อมูลระบุว่า กว่า 20% ของการจับปลาเป็นการประมงที่...

iOS Kids Camp เรียนการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก

ข่าวดี!! (เพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น) สำหรับน้อง ๆ ในวัย 9-12 ปี ที่อยากเรียนรู้ในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (iOS) รุ่นที่ 3 กับ Apple Certified Trainer macOS Support Essentials วันนี้ทางศูนย์อบรม ANTx โดยวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์...

ขอชวนร่วมช้อปสุดฟิน ชมสุดเพลิน แชร์สุขใจ ไปกับงาน FAI-FAH ART FEST 2019 : เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม

กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมดี ๆ จากทีเอ็มบี "FAI-FAH ART FEST 2019 : เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม" ภายในงานจะได้พบกับ สุดยอดเวทีโชว์เคสผลงานสร้างสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ของน้อง ๆ ด้านศิลปะ ชมนิทรรศการผลงานศิลปะจากแนวคิดเด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม...

ภาพข่าว: ฟุตบอลกระชับมิตร SKY AOT HUAWEI

นายฉัตรชัย อัศวธีระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน SKY ICT...

Related Topics