พม.จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 12:11
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--พม.

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๗” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development : The Promise of Technology) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๗ รางวัล ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิด เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และสำหรับ ในปี ๒๕๕๗ นี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักของวันคนพิการสากล คือ “Sustainable Development : The Promise of” หรือ “การพัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นบทบาทของเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑)การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ๒)การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ ๓)สนับสนุนการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้กำหนดจัดงานทั้งในเขตกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดหัวข้อการจัดงานให้สอดคล้องกับประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ บริการด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ บริการผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพที่อยู่อาศัย การลดหย่อนภาษี สวัสดิการ เบี้ยความพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการสื่อสารสำหรับคนพิการ

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้อนุมัติให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการ จากเดิม ๕๐๐ บาท/คน/เดือน ให้เป็น ๘๐๐ บาท/คน/เดือน ถือเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลให้กับคนพิการทุกคน รวมถึงให้กระทรวงคมนาคม ดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดขอบเขตงาน ในการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ โดยให้รถโดยสารธรรมดา จำนวน ๑,๖๕๙ คัน เป็นแบบรถไร้บันได(รถชานต่ำ) และให้มีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้คำนึงถึงการส่งเสริมสิทธิ เสริมสร้างโอกาส และพัฒนาศักยภาพของคนพิการ โดยได้มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาคนพิการ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนพาราเกมส์ รวมถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับสภาพแวดล้อมของอาคาร สถานที่ ให้มีความสะดวก และปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค เพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถเดินทางออกจากบ้าน และไปใช้บริการสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานที่ทำงาน สถานศึกษา ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ จะดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดใหญ่ๆ ตามภาคต่างๆ ด้วย

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลฯ วันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และคนพิการต้นแบบ และการเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พิการ การแสดงผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ สำหรับผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน


Latest Press Release

ชม 4 สถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุด ผ่านการนำเสนอของเด็กโฟโต้เพาะช่าง

แบงค์ ธนพล แสนทองคำ เจ้าของผลงานพรีเซนเตชั่นเรื่อง สี่สถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดและสถานที่ใกล้เคียงสถานี"Four most beautiful metro stations and nearby stations" น้องแบงค์บอกว่าตนได้สร้างสรรค์ผลงานถ่ายภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเด...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยออกเยี่ยมนักเรียนภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยออกเยี่ยมนักเรียนตามรายชื่อของกระทรวงศึกษาธิการ...

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย (นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ) เข้าร่วมสัมมนากับทีมงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย (นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ) เข้าร่วมสัมมนากับทีมงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดำเนินการโครงการการศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ฯ อำเภอเมือง...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัยเข้าพบหารือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิ้งหรีดชุติกาญจน์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัยเข้าพบหารือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิ้งหรีดชุติกาญจน์ อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการตามโครงการ 1 ไร่ 1...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญช่างขึ้นทะเบียนใน Application รวมช่าง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญช่างที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมให้บริการในสาขา ช่างไฟ ช่างแอร์ และช่างประปา/สุขภัณฑ์ ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ให้บริการด้านช่าง โดยช่างที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการขึ้นทะเบียนใน Application รวมช่าง...

Related Topics