ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งผลิตบัณฑิตระดับคุณภาพ ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 15:01
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--วิวาลดี้ พับลิค รีเลชั่นส์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ นำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่สามารถปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความต้องการ พร้อมการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกคณะให้ทันต่อสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน เพื่อการผลิตบุคลากรชั้นเลิศที่พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดสากล

หลักสูตรการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมดเพื่อดึงศักยภาพที่แฝงอยู่ภายในตัวผู้เรียนให้เปล่งประกายอย่างเต็มที่ พร้อมสำหรับการก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำแห่งการสร้างสรรค์และนักออกแบบมือฉมังได้อย่างเต็มภาคภูมิ ผ่านการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งทำงานบนหลายแพล็ตฟอร์ม ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย การผลิตสื่อวีดีทัศน์ และโครงงานสื่อสามมิติ ผสานการเรียนรู้ที่ก้าวข้ามพรหมแดนวัฒนธรรมที่มีความเป็นสากลอย่างแท้จริง โดยแสตมฟอร์ดได้ประสานความร่วมมือด้านเนื้อหาหลักสูตรกับสถาบันการออกแบบสื่อในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำให้นักศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิของทั้งสองสถาบันเมื่อสำเร็จการศึกษาจากแสตมฟอร์ด ส่วน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับเทคโนโลยีที่จำเป็นและเครื่องมือสมัยใหม่ในการทำงานจริง เนื่องจากในปัจจุบัน มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งหมายถึงโอกาสการทำงานผ่านสื่อต่างๆ ที่มากขึ้นเช่นกัน โดยเนื้อหาหลักสูตรใหม่จะให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบเคลื่อนที่และโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการทำงานจริงในสายงานเทคโนโลยีที่แต่ละคนชื่นชอบ

หลักสูตรแนะนำใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาขาการบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดหาแรงงาน การจัดสรรบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถ ตลอดจนพร้อมสำหรับสภาวะการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลในระดับโลกเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อันใกล้นี้

นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ แสตมฟอร์ดยังได้ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน อาทิ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกฝนให้นักศึกษาทราบถึงความซับซ้อนของธุรกิจในระดับสากล เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหลากหลายของธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบัน ส่วน หลักสูตรการตลาด เพิ่มเนื้อหาการตลาดระบบดิจิตัล รวมถึง มาตรฐานของกูเกิ้ล กลยุทธ์การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจน กลยุทธ์การตลาดในเอเชีย หลักสูตรวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง ช่วยให้นักศึกษาลับทักษะในด้านเทคโนโลยีโสตทัศนอุปกรณ์ให้เฉียบคมตามมาตรฐานระดับโลก ผ่านเนื้อหาหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบและสอนโดยคณาจารย์ระดับมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่กว้างไกล หลักสูตรโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ แนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ในการนำเสนอแคมเปญ รวมถึงการปรับปรุงทักษะการเขียนบทและการพูดในที่สาธารณะ เมื่อผสานเนื้อหาของทั้งสองสาขาอาชีพเข้าด้วยกัน จะทำให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้และทักษะจำเป็นที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อการทำงานในอนาคต

สำหรับการศึกษาในขั้นสูงกว่าระดับปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน แสตมฟอร์ดภูมิใจนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง นั่นคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 18 เดือน ซึ่งถูกออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ผ่านการบูรณาการระบบการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟอันเป็นเอกลักษณ์ของแสตมฟอร์ดในวันเสาร์ เข้ากับระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ในวันธรรมดา เพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม

มร. กิลลส์ มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแสตมฟอร์ด กล่าวว่า “เราภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดของเราสามารถสร้างสรรค์สภาวะแห่งการเรียนรู้แบบนานาชาติได้อย่างแท้จริง ผ่านการนำเสนอพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นที่เปิดกว้าง ที่นำไปสู่แนวคิดที่สร้างสรรค์และการคิดแบบนอกกรอบ เรายังสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดงาน ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงใหม่ของเรามีจุดประสงค์เพื่อการสร้างบัณฑิตชั้นเลิศ มีทักษะพร้อมสำหรับการทำงานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล”

สำหรับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพ ในปีนี้ ให้ความสำคัญกับการสร้างบัณฑิตที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานได้ทันทีโดยมีองค์ความรู้และทักษะจำเป็นที่สมบูรณ์พร้อม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้


Latest Press Release

BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย อำนวยความสะดวกพนักงานเช่ารถโดยสารเหมาคัน ช่วยเหลือพนักงานท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19

เซี่ยงไฮ้ (สำนักข่าวซินหัว) รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เบสท์ เอ็กซ์เพรส หนึ่งในบริษัทโลจิสติกส์ภายใต้การดูแลของ “เบสท์ อิงซ” หรือ NYSE: BEST ในมณฑลเจ้อเจียง ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน ได้มีการเช่ารถโดยสารแบบเหมาคัน จำนวน 2...

BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนเพื่อบรรเทาวิกฤตโคโรนาไวรัส หรือ COVID19

ในขณะที่จีนยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส(2019-nCoV) BEST Inc.(เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือจัดหาทรัพยากรอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการตอบสนองในครั้งนี้ เบสท์...

ซีพีเอฟ จับมือภาครัฐ-ชุมชนสานต่อโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประสานความร่วมมือภาครัฐและชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศแล้วมากกว่า 10,000 ไร่ ร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

อาคเนย์เอาใจคนโสด ส่งแผนประกันโดนใจ ไม่ว่าโสดสายไหนก็แฮปปี้

ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ให้คนโสดเฉิดฉายกว่าใคร เพราะอาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกัน และการเงิน รู้ใจ ส่ง 4 แผนประกันที่เข้าใจความต้องการของคนโสดโดยเฉพาะ ให้ประชากรชาวโสด สดใสซาบซ่ากว่าที่เคย ใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ ไร้กังวล ไม่ว่าจะโสดสายไหนก็แฮปปี้...

มูลนิธิคาราบาว มอบทุนช่วยเหลือศิลปินอาวุโส สานต่ออุดมการณ์ช่วยเหลือสังคม

มูลนิธิคาราบาว ยึดมั่นเจตนารมณ์สร้างสรรค์สังคม มอบทุนช่วยเหลือแก่ศิลปินอาวุโส ที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 15 ทุน รวม 750,000 บาท...

Related Topics