รมว.พม. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม และระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 14:58
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน เพื่อรองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชุมหารือและวางแผนดำเนินงานในการปรับสภาพแวดล้อม บริการขนส่งสาธารณะให้คนพิการสามารถเดินทางออกสู่สังคมเพื่อการดำรงชีวิตอิสระได้ และเพื่อรองรับรถประจำทางใช้ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ที่กระทรวงคมนาคมจะนำเข้ามาให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในถนนหลัก จำนวน ๓๔ เส้นทาง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมดำเนินการในการรองรับรถประจำทางดังกล่าว ซึ่งจะเข้าประจำการในงวดที่ ๑ เป็นรถปรับอากาศจำนวน ๔๘๙ คัน ให้บริการประชาชนในถนนหลัก จำนวน ๒๐ เส้นทาง รวมระยะทางประมาณ ๕๐๗ กิโลเมตร ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการศึกษาสำรวจเส้นทาง Universal Design พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในถนนหลัก จำนวน ๒ เส้นทาง คือ ถนนราชดำเนินและถนนเจริญกรุง เพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ทั้งนี้ ผลการศึกษาจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และ พก. จะได้นำผลการศึกษาดังกล่าวเสนอต่อกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางหรือแนวทางในการปรับสภาพแวดล้อม รวมทั้งเตรียมความพร้อมดำเนินการในการปรับทางเดินทางเท้า ถนน ระบบการบริการขนส่งอื่นๆ และรองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำต่อไป

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)ได้ขับเคลื่อนในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเดินทางออกจากบ้าน และไปใช้บริการสถานที่ต่างๆได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป โดยได้ดำเนินการในพื้นที่เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือเกาะเกร็ดโมเดล เป็นชุมชนต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design Community Model) ในการสร้างชุมชนที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ และทุกคนทั้งในและนอกชุมชน สามารถเดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอให้จัดทำจังหวัดต้นแบบนำร่องที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน โดยเบื้องต้นจะคัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว อาทิ จังหวัดน่าน พิษณุโลก นครพนม ขอนแก่น และกระบี่ เป็นต้น

“ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในการขยายพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างชุมชนต้นแบบนำร่องที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ของทุกคน (Universal Design Community Model) ในจังหวัดต่างๆ ตามที่เสนอ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง ในการจัดทำชุมชนต้นแบบสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย


Latest Press Release

สพร. 22 นครศรีธรรมราช Up Skills พนักงานสถานประกอบกิจการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริม ผู้ประกอบกิจการ Up Skills พนักงานของตนเอง โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากร และการให้เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22...

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือเครือซีพี -ทรู มุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนร่วมสร้างสรรค์ โครงการประกวด ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" จับมือ"เครือซีพี -ทรู" มุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนร่วมสร้างสรรค์ โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 ปลุกจิตสำนึกเด็กและชุมชน เสริมพลังขจัดคอร์รัปชั่นให้หมดจากประเทศไทย ชิงถ้วยเกียรติยศ...

ม.รามคำแหงคิกออฟ เปิด ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานโครงการ "ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพชุมชน" และลานกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี...

OTOP Midyear 2019 คัดสุดยอด สำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดประกวด "สำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท ในงาน OTOP Midyear 2019 หวังสืบสานเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนไทย ในการสร้างสรรค์สำรับอาหารพื้นบ้านไทยให้น่ารับประทาน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์...

มีเดย์ริชจัดโปรแจกทองสนั่นลั่นเมือง

บริษัท เมย์เดย์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสกินแคร์แบรนด์ "มี เดย์ ริช" (ME DAY RICH) จัด โปรโมชั่นเอาใจตัวแทนจำหน่าย "แจกทองสนั่นลั่นเมือง" โดยตัวแทนจำหน่ายทั้งรายย่อยและวีไอพีสามารถใช้สิทธิร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกคน...

Related Topics