กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เร่งเครื่องส่งออกรับเปิดเสรีตลาดอาเซียน เชิญชวนผู้ส่งออกไทยร่วมโครงการ PM Award 2015 ปลุกความนิยมสินค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจในเวทีการค้าโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 16:44
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--เอ็ม.โอ.ชิค

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เร่งเครื่องสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกไทยรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 เดินหน้าเปิดตัวโครงการ ‘PM Award 2015’ รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกไทย เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐาน และปลุกความนิยมสินค้าและบริการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจของผู้ประกอบการส่งออกไทยในเวทีการค้าโลก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นเร่งรัดผลักดันการส่งออก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การสร้างภาพลักษณ์แก่ประเทศในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ (Country and Industry Image)

“ปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจการส่งออกของไทยมาโดยตลอด นั่นคือ การได้รับการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐาน ของสินค้าและบริการของไทยทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งสิ่งสำคัญหนึ่งที่ช่วยการันตีภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการไทยที่กรมฯ ได้ดำเนินการมาตลอด 24 ปี คือ ‘โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Award) รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการส่งออกไทยในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันและสร้างตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา มีผู้ประกอบการส่งออกไทย 435 บริษัท ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ซึ่งสิทธิประโยชน์อื่นๆของผู้ได้รับรางวัลยังประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆ เช่น ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่กรมฯเป็นผู้จัด อาทิ การจัด In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ผู้ส่งออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับการพิจารณาให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark รวมถึงได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมฯ เข้าร่วม โดยกรมฯหวังว่ารางวัลนี้จะได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในการสมัครเข้าร่วมโครงการ” นางนันทวัลย์ กล่าว

ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมถึง ‘โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘” (Prime Minister’s Export Award 2015 หรือ PM Award 2015) ว่า ในปีนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล และพัฒนาด้านการส่งออกของไทย มีแผนที่จะเร่งเดินหน้าพัฒนาแบรนด์สินค้าและบริการไทย ทั้งในด้านของรูปแบบ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางการค้า เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น ผ่าน‘โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘” (Prime Minister’s Export Award 2015 หรือ PM Award 2015) ซึ่งจะเป็นเสมือนใบเบิกทางหนึ่งที่ช่วยการันตีศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยที่พร้อมรุกตลาดทั้งในกลุ่มอาเซียน และตลาดโลกต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้ได้แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 6 ประเภท คือ 1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) 2) รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) 3) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) 4) รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) 5) รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) และ 6) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกและคุณภาพยอดเยี่ยม (Best OTOP Exporter Recognition) โดยกรมฯ ได้เร่งประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าของไทย ผู้ประกอบการแบรนด์สินค้าไทย ให้สมัครเข้ารับรางวัล รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นอย่างต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับรางวัลและผู้ที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้ กรมฯ จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัล ‘โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘” (Prime Minister’s Export Award 2015 หรือ PM Award 2015) ขึ้น ในเดือนกันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“กรมฯ คาดหวังว่ารางวัล PM Award จะช่วยเอื้อประโยชน์แก่ภาคธุรกิจการส่งออกทั้งในแง่ของการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศด้วยสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าและสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ รวมทั้งสร้างกระแสบริโภคนิยมสินค้าไทยให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวโลกผ่านแบรนด์ไทยชั้นนำที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ม.ล.คฑาทอง กล่าว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยสมัครเข้ารับรางวัล ใน “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ (Prime Minister’s Export Award 2015 : PM Award 2015) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2558 สอบถามหรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่โทร. 092-512-5424 หรือ www.pm-award.com

คลิปวิดีโอโครงการ PM Award 2015
https://www.youtube.com/watch?v=eoWjbyNLZuU
คลิปวิดีโอ สัมภาษณ์ 4 ผู้ประกอบการชั้นนำที่ก้าวสู่ตลาดโลก ในโครงการ PM Award 2015
https://www.youtube.com/watch?v=f5I4K9g1OL8

Latest Press Release

สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางสวนสวยกับเชฟมิชลินสตาร์ เฮนริค อูล-แอนเดอร์เซน

ห้องอาหารสระบัว บาย กิน กิน นำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพในรูปแบบมังสวิรัติ เปิดให้ลิ้มลองในวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ศกนี้ เชฟมิชลินสตาร์ เฮนริค อูล-แอนเดอร์เซน เชฟที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของห้องอาหารสระบัว บาย กิน กิน...

กลับมาอีกครั้ง งานมหกรรมหนังสือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก!

งานนี้ได้รวมหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพใหม่เอี่ยมกว่าล้านเล่ม ด้วยราคาลดสูงสุด 50-90 % เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดงาน Big Bad Wolf Book Sale...

ภาพข่าว: เอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะอนาคตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

นายเคลวิน แทน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับ (ซ้าย-ขวา) นางวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด...

ภาพข่าว: เปิดจำหน่ายแว่นตาแบรนด์ดังระดับโลก FLAIR จากเยอรมนี สู่ประเทศไทยครั้งแรก โดย บริษัทอายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด

ครั้งแรกในประเทศไทย : คุณประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายแว่นตาแบรนด์ดังระดับโลก พร้อมด้วย Mr. Sven Reib (มร.รีอิป) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกเตอร์ ยูเจน เน็ต จำกัด (Flair) และ คุณสาวิตรี...

เอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะอนาคตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ประกาศเปิดตัวโครงการ "Bank on a Bright Career with HSBC" ระยะเวลา 1 ปี เริ่มธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนของธนาคารเอชเอสบีซี...

Related Topics