กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เร่งเครื่องส่งออกรับเปิดเสรีตลาดอาเซียน เชิญชวนผู้ส่งออกไทยร่วมโครงการ PM Award 2015 ปลุกความนิยมสินค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจในเวทีการค้าโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 16:44
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--เอ็ม.โอ.ชิค

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เร่งเครื่องสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกไทยรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 เดินหน้าเปิดตัวโครงการ ‘PM Award 2015’ รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกไทย เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐาน และปลุกความนิยมสินค้าและบริการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจของผู้ประกอบการส่งออกไทยในเวทีการค้าโลก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นเร่งรัดผลักดันการส่งออก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การสร้างภาพลักษณ์แก่ประเทศในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ (Country and Industry Image)

“ปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจการส่งออกของไทยมาโดยตลอด นั่นคือ การได้รับการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐาน ของสินค้าและบริการของไทยทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งสิ่งสำคัญหนึ่งที่ช่วยการันตีภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการไทยที่กรมฯ ได้ดำเนินการมาตลอด 24 ปี คือ ‘โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Award) รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการส่งออกไทยในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันและสร้างตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา มีผู้ประกอบการส่งออกไทย 435 บริษัท ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ซึ่งสิทธิประโยชน์อื่นๆของผู้ได้รับรางวัลยังประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆ เช่น ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่กรมฯเป็นผู้จัด อาทิ การจัด In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ผู้ส่งออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับการพิจารณาให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark รวมถึงได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมฯ เข้าร่วม โดยกรมฯหวังว่ารางวัลนี้จะได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในการสมัครเข้าร่วมโครงการ” นางนันทวัลย์ กล่าว

ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมถึง ‘โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘” (Prime Minister’s Export Award 2015 หรือ PM Award 2015) ว่า ในปีนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล และพัฒนาด้านการส่งออกของไทย มีแผนที่จะเร่งเดินหน้าพัฒนาแบรนด์สินค้าและบริการไทย ทั้งในด้านของรูปแบบ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางการค้า เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น ผ่าน‘โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘” (Prime Minister’s Export Award 2015 หรือ PM Award 2015) ซึ่งจะเป็นเสมือนใบเบิกทางหนึ่งที่ช่วยการันตีศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยที่พร้อมรุกตลาดทั้งในกลุ่มอาเซียน และตลาดโลกต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้ได้แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 6 ประเภท คือ 1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) 2) รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) 3) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) 4) รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) 5) รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) และ 6) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกและคุณภาพยอดเยี่ยม (Best OTOP Exporter Recognition) โดยกรมฯ ได้เร่งประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าของไทย ผู้ประกอบการแบรนด์สินค้าไทย ให้สมัครเข้ารับรางวัล รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นอย่างต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับรางวัลและผู้ที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้ กรมฯ จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัล ‘โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘” (Prime Minister’s Export Award 2015 หรือ PM Award 2015) ขึ้น ในเดือนกันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“กรมฯ คาดหวังว่ารางวัล PM Award จะช่วยเอื้อประโยชน์แก่ภาคธุรกิจการส่งออกทั้งในแง่ของการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศด้วยสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าและสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ รวมทั้งสร้างกระแสบริโภคนิยมสินค้าไทยให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวโลกผ่านแบรนด์ไทยชั้นนำที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ม.ล.คฑาทอง กล่าว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยสมัครเข้ารับรางวัล ใน “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ (Prime Minister’s Export Award 2015 : PM Award 2015) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2558 สอบถามหรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่โทร. 092-512-5424 หรือ www.pm-award.com

คลิปวิดีโอโครงการ PM Award 2015
https://www.youtube.com/watch?v=eoWjbyNLZuU
คลิปวิดีโอ สัมภาษณ์ 4 ผู้ประกอบการชั้นนำที่ก้าวสู่ตลาดโลก ในโครงการ PM Award 2015
https://www.youtube.com/watch?v=f5I4K9g1OL8

Latest Press Release

เปิดรับสมัครผู้บริหารโรงแรมทั่วภาคใต้!

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป...

ภาพข่าว: คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ส่งมอบความสุข! สวัสดีปีใหม่ ประธานกลุ่ม บริษัท บิวตี้ เจมส์ กรุ๊ป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ เป็นผู้แทน คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ แก่ คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล...

เซ็นทรัลเวิลด์ จัดชมฟรีการแสดงวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 5 ก.พ. 62

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นำโดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชาชนชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมตระการตาส่งตรงจากนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนในงาน The Great Chinese New Year 2019...

ภาพข่าว: SYS ร่วมกับ วสท. ดูงานการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ พร้อมด้วยผู้บริหารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดการบรรยายเรื่องการออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่...

ผ่อนคลายหลังงานเลี้ยงสังสรรค์ กับแพ็คเกจสปาราคาสุดพิเศษ ที่เทวารัณย์ สปา, ดุสิตดีทู เชียงใหม่

หลังจากงานเลี้ยงสังสรรค์และปาร์ตี้กับครอบครัว-เพื่อนฝูง ให้เวลาพักผ่อนร่างกายด้วยการนวดผ่อนคลาย ซึ่งการนวดเป็นการทำให้ทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ ทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปทั่วร่างกาย ยึดเส้นเอ็นที่ตึงให้หย่อนลง...

Related Topics