ศปถ.หารือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 58

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 16:32
กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ในการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ พร้อมพิจารณา ร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ “สติ วินัย น้ำใจปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี”เพื่อให้การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 มีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียได้มากที่สุด

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1)ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัยทางถนนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อมุ่งลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้การจัดการปัญหาเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 – 2559 เพื่อเป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ และได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัย ทางถนน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ให้เป็นรากฐานของสังคมไทย โดยจัดทำแผนงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวม 50 แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล 2.การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า 3.การลดความสูญเสียจากปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน และ 4.การเสริมสร้างความปลอดภัยในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงได้แบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้แนวคิดการรณรงค์ “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” โดยได้กำหนดมาตรการเน้นหนักสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มาตรการด้านสังคมและชุมชน มาตรการแก้ไขปัญหา มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการบริหารจัดการ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมและรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 – 8 เมษายน 2558 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2558 เพื่อสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในการเดินทางแก่ประชาชน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ การควบคุมการใช้ความเร็ว ในการขับรถ รวมถึงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 ตลอดจนการคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงจากการเล่นน้ำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีอย่างปลอดภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุง แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัย ทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลเป็นรูปธรรม รวมถึงจะได้ปรับปรุงร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 ให้ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ จะได้นำแผนดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประสานให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้เป็นแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์และระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นมิติหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รวมถึงถนนทุกสาย ของประเทศเป็นเส้นทางปลอดอุบัติเหตุ


Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics