ศปถ.หารือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 58

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 16:32
กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ในการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ พร้อมพิจารณา ร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ “สติ วินัย น้ำใจปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี”เพื่อให้การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 มีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียได้มากที่สุด

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1)ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัยทางถนนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อมุ่งลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้การจัดการปัญหาเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 – 2559 เพื่อเป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ และได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัย ทางถนน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ให้เป็นรากฐานของสังคมไทย โดยจัดทำแผนงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวม 50 แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล 2.การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า 3.การลดความสูญเสียจากปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน และ 4.การเสริมสร้างความปลอดภัยในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงได้แบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้แนวคิดการรณรงค์ “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” โดยได้กำหนดมาตรการเน้นหนักสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มาตรการด้านสังคมและชุมชน มาตรการแก้ไขปัญหา มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการบริหารจัดการ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมและรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 – 8 เมษายน 2558 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2558 เพื่อสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในการเดินทางแก่ประชาชน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ การควบคุมการใช้ความเร็ว ในการขับรถ รวมถึงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 ตลอดจนการคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงจากการเล่นน้ำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีอย่างปลอดภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุง แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัย ทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลเป็นรูปธรรม รวมถึงจะได้ปรับปรุงร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 ให้ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ จะได้นำแผนดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประสานให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้เป็นแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์และระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นมิติหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รวมถึงถนนทุกสาย ของประเทศเป็นเส้นทางปลอดอุบัติเหตุ


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics