ศปถ.หารือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 58

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 16:32
กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ในการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ พร้อมพิจารณา ร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ “สติ วินัย น้ำใจปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี”เพื่อให้การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 มีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียได้มากที่สุด

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1)ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัยทางถนนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อมุ่งลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้การจัดการปัญหาเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 – 2559 เพื่อเป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ และได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัย ทางถนน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ให้เป็นรากฐานของสังคมไทย โดยจัดทำแผนงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวม 50 แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล 2.การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า 3.การลดความสูญเสียจากปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน และ 4.การเสริมสร้างความปลอดภัยในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงได้แบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้แนวคิดการรณรงค์ “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” โดยได้กำหนดมาตรการเน้นหนักสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มาตรการด้านสังคมและชุมชน มาตรการแก้ไขปัญหา มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการบริหารจัดการ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมและรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 – 8 เมษายน 2558 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2558 เพื่อสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในการเดินทางแก่ประชาชน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ การควบคุมการใช้ความเร็ว ในการขับรถ รวมถึงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 ตลอดจนการคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงจากการเล่นน้ำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีอย่างปลอดภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุง แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัย ทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลเป็นรูปธรรม รวมถึงจะได้ปรับปรุงร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 ให้ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ จะได้นำแผนดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประสานให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้เป็นแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์และระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นมิติหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รวมถึงถนนทุกสาย ของประเทศเป็นเส้นทางปลอดอุบัติเหตุ


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics