คนอุบลฯร้องปัญหาโจรชุม ลักทรัพย์ลักรถพุ่ง ฝันอยากเห็นผู้นำปลอดกิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 1, 2015 15:47
กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--สปช.อุบลราชธานี

สปช.ลงพื้นที่ระดับอำเภอฟังเสียงประชาชน 3 อำเภอสุดท้ายพบปัญหาการจราจรติดขัด น้ำท่วมซ้ำซาก ยาเสพย์ติด อยากเห็นจังหวัดศีล 5เมืองวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจ.อุบลราชธานี (สปช.อุบลฯ) ด้วยการสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายประทีป กีรติเรขา) จัดเวทีสปช.เสียงประชาชนระยะที่ 2 เติมเต็มครบทั้ง 25 อำเภอ โดยวันนี้ลงพื้นที่อำเภอเมือง นาเยีย และสว่างวีระวงศ์

อำภอเมือง จัดขึ้นที่ห้องประชุมอำเภอเมือง มีผู้เข้าร่วม 62 คน ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในประเด็นการปฏิรูปการเมืองมากที่สุด ตามมาด้วยด้านการปกครองท้องถิ่น , ด้านค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา , ด้านสังคม ชุมชน เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และ ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามลำดับ

ปัญหาที่ประชาชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วนที่สุดคือ ยาเสพย์ติดระบาดทั้งในอำเภอตามร้านค้าและโรงเรียน ผู้รักษากฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหาได้ , ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำระบายไม่ทัน , ปัญหาขยะก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม , เด็กติดเกม ร้านเกมเห็นแก่ได้เจ้าหน้าที่ไม่กวดขันดูแล ล อาชญากรรมโจรขึ้นบ้าน รถหายบ่อยมากแม้จอดไว้หน้าบ้าน , ปัญหาการจราจรติดขัด , สายไฟฟ้าสายโทรศัพท์สายเคเบิ้ลทีวีไม่มีการจัดระเบียบรกรุงรังไปหมด

สำหรับการแก้ปัญหาคอรัปชั่นส่วนใหญ่เห็นว่าต้องมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดที่เด็ดขาด ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ส่วนการแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและทำจริง มีบทลงโทษที่รุนแรง ด้านการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมส่วนใหญ่เห็นว่า ต้องจำกัดการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ จัดเก็บภาษีมรดกที่ดินแบบสามเท่า มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ความฝันต้องการเห็นอำเภอเมืองอุบลฯในอีก 20 ปีข้างหน้า ต้องมีนักการเมืองที่มีคุณภาพ , ประชาชนมีคุณภาพ ปลอดการพนันและยาเสพย์ติด เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม ส่วนอนาคตต้องการเห็นจังหวัดอุบลราชธานีในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นเมืองน่าอยู่ ครอบครัวเข้มแข็ง ให้มีเอกลักษณ์เป็นแลนมาร์คของเมืองอุบลฯคือดอกบัวขนาดใหญ่ และปลูกบัวทุกสายพันธุ์ , เป็นจังหวัดศีล 5 , มีผังเมืองที่ชัดเจนและเหมาะสม , มีผู้นำที่ดีไม่ประพฤติไม่เหมาะสมในทางชู้สาว

อำเภอนาเยีย จัดขึ้นที่ ห้องประชุมโรงเรียนนาเยียศึกษา มีผู้เข้าร่วม 72 คน ส่วนใหญ่มีความสนใจการปฏิรูปการเมือง ตามด้วยด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาริชย์ การท่องเที่ยว , ด้านสังคม ชุมชน เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามลำดับ

ปัญหาที่ชาวอำเภอนาเยียต้องการให้แก้ไขเร่งด่วนที่สุดคือ การจัดการศึกษาไม่เหมาะสมกับผู้เรียน , ความล่าช้าในการแก้ปัญหาของศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานของรัฐ , การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเสนอให้การเลือกตั้งส.ส.ให้ใช้จังหวัดเป็นเขตเหมือน สว. , การทุจริตของนักการเมือง , ยาเสพย์ติด , การพนัน , การเลือกปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ

การแก้ปัญหาคอรัปชั่นประชาชนอำเภอนาเยียเสนอวิธีแก้คือให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด , ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ , ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหมู่ประชาชน ส่วนการซื้อสิทธิ์ขายเสียง แก้โดยปราบปรามอย่างจริงจังในทุกระดับ , รณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ , บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

ด้านการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมต้องปลูกฝังคุรธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและผู้มีอำนาจทางการเมือง , ยกเลิกระบบอุปถัมป์แบ้งพรรคแบ่งพวก ชนชั้นวรรณะ

ความฝันของชาวอำเภอนาเยียในอีก 20 ปีข้างหน้าคือ เส้นทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ , มีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน , เยาวชนมีวัฒนธรรม คุณธรรม ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชาชนนาเยียอยากเห็น เป็นจังหวัดแพทย์แผนไทย มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่เพียงพอ

อำเภอสว่างวีรวงศ์ จัดที่ หอประชุมอำเภอสว่างวีรวงศ์ มีผู้เข้าร่วม 67 คน สนใจการปฏิรูปด้านการเมืองมากที่สุด รองลงมาเป็น ด้านสังคม ชุมชน เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ล การปกครองท้องถิ่น , การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและการบริการ และด้านระบบสาธารณสุข

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมอำเภอสว่างวีระวงศ์ต้องการให้แก้ไขโดยเร่งด่วนคือ ปัญหาแหล่งน้ำทางการเกษตร , การบริหารงานของ อบจ.,อบต.ซ้ำซ้อนกัน , ยาเสพย์ติด หน่วยรชการไม่เอาจริงเอาจังในการปราบปราม , ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ , คุณภาพการศึกษาต่ำ , ที่ทำกินไม่ชัดเจน ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ , ปัญหาการดูดทรายในแม่น้ำมูล ล ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก , ถนนหนทางเป็นหลุมบ่อหน่วยงานขาดงบในการปรับปรุงถนน

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นมีแนวทางแก้ไขคือต้องมีบทลงโทษอย่างหนัก เพิ่มโทษถึงประหารชีวิต ยึดทรัพย์ ไล่ออกจากหน่วยงานที่ทำอยู่ , สร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม , ปลูกฝังค่านิยมใหม่ให้เด็กและเยาวชนโดยเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแก้โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตัดสิทธิ์ทางการเมือง รณรงค์ให้เด็กเยาวชนรู้ถึงพิษภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ด้านการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมต้องให้ความ้สมอภาคทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ , ให้มีสวัสดิการทางสังคมอย่างเท่าเทียม , เปิดโอกาสให้คนจนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น


Latest Press Release

วาเลนติโน พรี ฟอลล์ 2019 สวยสดสะกดสายตาโลกผสานแนวคิด การเว้นระยะ กับ ระบายลูกไม้ เสน่ห์เหลือร้ายแห่งเมซอง

ยังคงครองใจเหล่าผู้หลงใหลในเสน่ห์ของแฟชั่นลักชัวรี่ทั่วโลก สำหรับ "วาเลนติโน" (Valentino) ล่าสุดสร้างปรากฏการณ์สร้างสรรค์งานแฟชั่นโชว์ "วาเลนติโน พรี ฟอลล์ 2019" (Valentino Pre Fall 2019 Collection) พิเศษสุดกับการเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของโลก...

ชะนีสกายวอล์คเกอร์ ค้างคาว แลนซ์ เบสส์ คางคกแห่งมิดเดิ้ลเอิร์ท พบมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงกับ 157 สัตว์สายพันธุ์ใหม่แห่งปี

ค้างคาวที่มีลักษณะคล้ายสมาชิกวงบอยแบนด์แห่งยุค 90 NSYNC ชะนีที่ถูกขนานนามจากภาพยนตร์สตาวอร์ และคางคกมีลักษณะเหมือนหลุดมาจากนวนิยายมิดเดิ้ลเอิร์ท เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสายพันธุ์ใหม่กว่า 157 ชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ณ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในปี พ.ศ. 2560 จาก...

PAUL เปิดสาขาล่าสุด เผยโฉมคอนเซ็ปต์ใหม่ PAUL Le Cafe ที่แรกในไทย ณ ชั้น 1 โซนเมกา ฟู้ดวอล์ค ศูนย์การค้าเมกาบางนา

ร้าน PAUL ตำนานคุณภาพ ร้านอาหาร และเบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศแบบดั้งเดิมกว่า 128 ปี เปิดสาขาใหม่ เมกาบางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ PAUL Le Cafe โดยนางสาววิชชุดา สุขีวัฒนมงคล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบคเฮาส์ จำกัด ให้การต้อนรับ โดยมี นางสาวพรรณวดี...

ภาพข่าว: สกุลฎ์ซี ร่วมออกบูธ กรมการขนส่งทางบก

นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมออกบูธในงาน "ยกระดับรถโดยสารประจำทาง เชื่อมต่อทุกการเดินทางเพื่อคนทุกกลุ่ม" ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของเรา...

ธมลวัฒก์คลินิก ส่งแคมเปญ Year End Sale มอบสิทธิพิเศษส่งท้ายปี ลดมากกว่า 50 %

ธมลวัฒก์คลินิก ศูนย์บริการความงามครบวงจร สาขานครศรีธรรมราช ส่งแคมเปญ Year End Sale มอบสิทธิพิเศษส่งท้ายปี ลดมากกว่า 50 % ทุกโปรแกรมด้านความงาม เพื่อกระตุ้นยอดขายรับไตรมาสแรก เผยกลยยุทธ์มอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่...

Related Topics