คนอุบลฯร้องปัญหาโจรชุม ลักทรัพย์ลักรถพุ่ง ฝันอยากเห็นผู้นำปลอดกิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 1, 2015 15:47
กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--สปช.อุบลราชธานี

สปช.ลงพื้นที่ระดับอำเภอฟังเสียงประชาชน 3 อำเภอสุดท้ายพบปัญหาการจราจรติดขัด น้ำท่วมซ้ำซาก ยาเสพย์ติด อยากเห็นจังหวัดศีล 5เมืองวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจ.อุบลราชธานี (สปช.อุบลฯ) ด้วยการสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายประทีป กีรติเรขา) จัดเวทีสปช.เสียงประชาชนระยะที่ 2 เติมเต็มครบทั้ง 25 อำเภอ โดยวันนี้ลงพื้นที่อำเภอเมือง นาเยีย และสว่างวีระวงศ์

อำภอเมือง จัดขึ้นที่ห้องประชุมอำเภอเมือง มีผู้เข้าร่วม 62 คน ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในประเด็นการปฏิรูปการเมืองมากที่สุด ตามมาด้วยด้านการปกครองท้องถิ่น , ด้านค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา , ด้านสังคม ชุมชน เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และ ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามลำดับ

ปัญหาที่ประชาชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วนที่สุดคือ ยาเสพย์ติดระบาดทั้งในอำเภอตามร้านค้าและโรงเรียน ผู้รักษากฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหาได้ , ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำระบายไม่ทัน , ปัญหาขยะก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม , เด็กติดเกม ร้านเกมเห็นแก่ได้เจ้าหน้าที่ไม่กวดขันดูแล ล อาชญากรรมโจรขึ้นบ้าน รถหายบ่อยมากแม้จอดไว้หน้าบ้าน , ปัญหาการจราจรติดขัด , สายไฟฟ้าสายโทรศัพท์สายเคเบิ้ลทีวีไม่มีการจัดระเบียบรกรุงรังไปหมด

สำหรับการแก้ปัญหาคอรัปชั่นส่วนใหญ่เห็นว่าต้องมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดที่เด็ดขาด ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ส่วนการแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและทำจริง มีบทลงโทษที่รุนแรง ด้านการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมส่วนใหญ่เห็นว่า ต้องจำกัดการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ จัดเก็บภาษีมรดกที่ดินแบบสามเท่า มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ความฝันต้องการเห็นอำเภอเมืองอุบลฯในอีก 20 ปีข้างหน้า ต้องมีนักการเมืองที่มีคุณภาพ , ประชาชนมีคุณภาพ ปลอดการพนันและยาเสพย์ติด เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม ส่วนอนาคตต้องการเห็นจังหวัดอุบลราชธานีในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นเมืองน่าอยู่ ครอบครัวเข้มแข็ง ให้มีเอกลักษณ์เป็นแลนมาร์คของเมืองอุบลฯคือดอกบัวขนาดใหญ่ และปลูกบัวทุกสายพันธุ์ , เป็นจังหวัดศีล 5 , มีผังเมืองที่ชัดเจนและเหมาะสม , มีผู้นำที่ดีไม่ประพฤติไม่เหมาะสมในทางชู้สาว

อำเภอนาเยีย จัดขึ้นที่ ห้องประชุมโรงเรียนนาเยียศึกษา มีผู้เข้าร่วม 72 คน ส่วนใหญ่มีความสนใจการปฏิรูปการเมือง ตามด้วยด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาริชย์ การท่องเที่ยว , ด้านสังคม ชุมชน เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามลำดับ

ปัญหาที่ชาวอำเภอนาเยียต้องการให้แก้ไขเร่งด่วนที่สุดคือ การจัดการศึกษาไม่เหมาะสมกับผู้เรียน , ความล่าช้าในการแก้ปัญหาของศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานของรัฐ , การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเสนอให้การเลือกตั้งส.ส.ให้ใช้จังหวัดเป็นเขตเหมือน สว. , การทุจริตของนักการเมือง , ยาเสพย์ติด , การพนัน , การเลือกปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ

การแก้ปัญหาคอรัปชั่นประชาชนอำเภอนาเยียเสนอวิธีแก้คือให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด , ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ , ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหมู่ประชาชน ส่วนการซื้อสิทธิ์ขายเสียง แก้โดยปราบปรามอย่างจริงจังในทุกระดับ , รณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ , บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

ด้านการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมต้องปลูกฝังคุรธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและผู้มีอำนาจทางการเมือง , ยกเลิกระบบอุปถัมป์แบ้งพรรคแบ่งพวก ชนชั้นวรรณะ

ความฝันของชาวอำเภอนาเยียในอีก 20 ปีข้างหน้าคือ เส้นทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ , มีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน , เยาวชนมีวัฒนธรรม คุณธรรม ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชาชนนาเยียอยากเห็น เป็นจังหวัดแพทย์แผนไทย มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่เพียงพอ

อำเภอสว่างวีรวงศ์ จัดที่ หอประชุมอำเภอสว่างวีรวงศ์ มีผู้เข้าร่วม 67 คน สนใจการปฏิรูปด้านการเมืองมากที่สุด รองลงมาเป็น ด้านสังคม ชุมชน เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ล การปกครองท้องถิ่น , การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและการบริการ และด้านระบบสาธารณสุข

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมอำเภอสว่างวีระวงศ์ต้องการให้แก้ไขโดยเร่งด่วนคือ ปัญหาแหล่งน้ำทางการเกษตร , การบริหารงานของ อบจ.,อบต.ซ้ำซ้อนกัน , ยาเสพย์ติด หน่วยรชการไม่เอาจริงเอาจังในการปราบปราม , ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ , คุณภาพการศึกษาต่ำ , ที่ทำกินไม่ชัดเจน ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ , ปัญหาการดูดทรายในแม่น้ำมูล ล ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก , ถนนหนทางเป็นหลุมบ่อหน่วยงานขาดงบในการปรับปรุงถนน

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นมีแนวทางแก้ไขคือต้องมีบทลงโทษอย่างหนัก เพิ่มโทษถึงประหารชีวิต ยึดทรัพย์ ไล่ออกจากหน่วยงานที่ทำอยู่ , สร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม , ปลูกฝังค่านิยมใหม่ให้เด็กและเยาวชนโดยเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแก้โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตัดสิทธิ์ทางการเมือง รณรงค์ให้เด็กเยาวชนรู้ถึงพิษภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ด้านการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมต้องให้ความ้สมอภาคทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ , ให้มีสวัสดิการทางสังคมอย่างเท่าเทียม , เปิดโอกาสให้คนจนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics