ดีทีซี โพลล์ หรือ DTC POLL เผย ผลการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 25, 2015 12:03
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของเอเชีย ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวศูนย์วิจัย “ดีทีซี โพลล์ หรือ DTC POLL” โดยทำหน้าที่สำรวจประชามติ วิเคราะห์ และประเมินผลสถานการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการศึกษา ฯลฯ ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย

รายงาน“ผลการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา”

“ดีทีซี โพลล์ หรือ DTC POLL" การดำเนินงานของศูนย์วิจัย วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา โดยการสอบถามวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2558 จำนวน 428 คน จำแนกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 4 จำนวน 200 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 199 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 29 คน จำแนกเป็นวัยรุ่นเพศชาย จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 และวัยรุ่นเพศหญิง จำนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 74.77

โดยผลการสำรวจพบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ทราบว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จปรินิพพานในวันเพ็ญ เดือน 6 (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 81.50 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 76.89 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 78.57) แต่มีวัยรุ่นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 10.50 ตอบว่า ไม่ทราบ และร้อยละ 8.00 ให้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อถามถึงกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในวันวิสาขบูชาปีนี้ วัยรุ่นทั้งสามกลุ่มตั้งใจที่จะไปทำบุญตักบาตร เป็นลำดับแรกเหมือนกัน (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 65.00 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 58.79 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 71.43) รองลงมา วัยรุ่นระดับปริญญาตรี และวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความตั้งใจเหมือนกันว่า จะไปเวียนเทียน (ร้อยละ 23.00 และร้อยละ16.58 ตามลำดับ) แต่วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะไปฟังเทศน์ ฟังธรรม (ร้อยละ 21.43) โดยทุกกลุ่มตั้งใจจะไปทำบุญตักบาตร และไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 67.74 และร้อยละ 65.43 ตามลำดับ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 68.42 และร้อยละ 63.24 ตามลำดับ และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 51.85 และร้อยละ 41.38 ตามลำดับ) เมื่อ เวียนเทียนเสร็จแล้ว วัยรุ่นเกือบทั้งหมด จะเดินทางกลับบ้าน (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 76.80 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 80.33 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 96.30) มีวัยรุ่นเพียงบางส่วนที่จะไปร้านอาหาร หรือห้างสรรพสินค้า ก่อนกลับบ้าน (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 12.89 และร้อยละ 6.19 ตามลำดับ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 11.48 และร้อยละ 6.56 ตามลำดับ)

เมื่อถามถึงกิจกรรมที่สถานศึกษามักจัดในวันวิสาขบูชา วัยรุ่นทั้งสามกลุ่มให้คำตอบเหมือนกันว่า สถานศึกษามักจัดทำป้ายนิทรรศการ (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 46.72 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 43.73 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ38.24) นิมนต์พระมาเทศน์ (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 29.69 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 24.71 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 29.41) และ พานักเรียน นิสิต นักศึกษาไปเวียนเทียนที่วัด (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 11.35 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 19.39 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 17.65) สำหรับกิจกรรมที่วัยรุ่นส่วนมากเสนอแนะให้สถานศึกษาจัดทำในช่วงวันวิสาขบูชา ได้แก่ การนิมนต์พระมาเทศน์ที่สถานศึกษา (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 43.68 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 22.40 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 31.59)

ส่วนบทบาทของวัยรุ่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้น วัยรุ่นทุกกลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันในประเด็นที่ว่า วัยรุ่นควรเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตรให้บ่อยมากขึ้น (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 35.71 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 52.10 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 20.00) นอกจากนี้วัยรุ่นระดับปริญญาตรียังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า ควรรักษาศีล 5 ทำความดีแก่สังคม และควรเข้าวัดมากกว่าสถานบันเทิง (ร้อยละ 13.69 และร้อยละ 7.14 ตามลำดับ) ส่วนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรช่วยการรักษา สืบทอด และเผยแผ่พระพุทธศาสนา และควรศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องและนำไปปฏิบัติ (ร้อยละ 7.78 และร้อยละ 5.99 ตามลำดับ)


Latest Press Release

วว. /จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ 3 ชุมชน ผ่านโครงการ InnoAgri นำร่องเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ กล้วยไข่ ด้วย วทน.

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร นักวิจัย วว. ประชุมร่วมกับ นายเทวัญ หุตะเสวี...

ธพว. ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 11 ธันวาคม 2562

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพว. ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2562...

ลากริตต้าจัดโปรโมชั่นเมนูเนื้อวากิวออสเตรเลีย

ดื่มด่ำบรรยากาศริมชายหาด ณ ห้องอาหารลากริตต้า พร้อมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยของเนื้อวากิวนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย เชฟแพทริเซียรังสรรค์เมนูเนื้อวากิวปรุงด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ และเครื่องเทศที่หลากหลาย อาทิ เนื้อวากิวคาพาโช...

ร่วมสัมผัสทุกมิติแห่งความสดใหม่ไปกับ คอนเซ็ปต์ใหม่สุดสร้างสรรค์ เมนูใหม่ โดยเชฟคนใหม่ ณ โวลติ เรสเตอรองต์ แอนด์ บาร์

โวลติ เรสเตอรองต์ แอนด์ บาร์ แห่งโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ พร้อมสร้างนิยามใหม่แห่งการลิ้มรสชาติอาหารอิตาเลียน โดยผนวกแนวคิดอันเรียบง่ายของห้องอาหารสไตล์ 'ตราตโตเรีย' ให้เข้ากับ 'อะเพริทิโวเลานจ์' เพื่อการสังสรรค์ แบบสบายๆ หลังเลิกงาน...

ภาพข่าว: SYS มอบโชค จับรางวัล แจกทองทั่วไทย จัดใหญ่ปี 5

นายเจษฎา ปลั่งมณี (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมากกว่า 25 ปี จับรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม SYS แจกทองทั่วไทย จัดใหญ่ปี 5 ณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ...

Related Topics