ดีทีซี โพลล์ หรือ DTC POLL เผย ผลการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 25, 2015 12:03
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของเอเชีย ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวศูนย์วิจัย “ดีทีซี โพลล์ หรือ DTC POLL” โดยทำหน้าที่สำรวจประชามติ วิเคราะห์ และประเมินผลสถานการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการศึกษา ฯลฯ ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย

รายงาน“ผลการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา”

“ดีทีซี โพลล์ หรือ DTC POLL" การดำเนินงานของศูนย์วิจัย วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา โดยการสอบถามวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2558 จำนวน 428 คน จำแนกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 4 จำนวน 200 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 199 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 29 คน จำแนกเป็นวัยรุ่นเพศชาย จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 และวัยรุ่นเพศหญิง จำนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 74.77

โดยผลการสำรวจพบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ทราบว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จปรินิพพานในวันเพ็ญ เดือน 6 (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 81.50 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 76.89 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 78.57) แต่มีวัยรุ่นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 10.50 ตอบว่า ไม่ทราบ และร้อยละ 8.00 ให้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อถามถึงกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในวันวิสาขบูชาปีนี้ วัยรุ่นทั้งสามกลุ่มตั้งใจที่จะไปทำบุญตักบาตร เป็นลำดับแรกเหมือนกัน (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 65.00 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 58.79 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 71.43) รองลงมา วัยรุ่นระดับปริญญาตรี และวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความตั้งใจเหมือนกันว่า จะไปเวียนเทียน (ร้อยละ 23.00 และร้อยละ16.58 ตามลำดับ) แต่วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะไปฟังเทศน์ ฟังธรรม (ร้อยละ 21.43) โดยทุกกลุ่มตั้งใจจะไปทำบุญตักบาตร และไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 67.74 และร้อยละ 65.43 ตามลำดับ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 68.42 และร้อยละ 63.24 ตามลำดับ และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 51.85 และร้อยละ 41.38 ตามลำดับ) เมื่อ เวียนเทียนเสร็จแล้ว วัยรุ่นเกือบทั้งหมด จะเดินทางกลับบ้าน (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 76.80 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 80.33 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 96.30) มีวัยรุ่นเพียงบางส่วนที่จะไปร้านอาหาร หรือห้างสรรพสินค้า ก่อนกลับบ้าน (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 12.89 และร้อยละ 6.19 ตามลำดับ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 11.48 และร้อยละ 6.56 ตามลำดับ)

เมื่อถามถึงกิจกรรมที่สถานศึกษามักจัดในวันวิสาขบูชา วัยรุ่นทั้งสามกลุ่มให้คำตอบเหมือนกันว่า สถานศึกษามักจัดทำป้ายนิทรรศการ (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 46.72 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 43.73 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ38.24) นิมนต์พระมาเทศน์ (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 29.69 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 24.71 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 29.41) และ พานักเรียน นิสิต นักศึกษาไปเวียนเทียนที่วัด (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 11.35 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 19.39 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 17.65) สำหรับกิจกรรมที่วัยรุ่นส่วนมากเสนอแนะให้สถานศึกษาจัดทำในช่วงวันวิสาขบูชา ได้แก่ การนิมนต์พระมาเทศน์ที่สถานศึกษา (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 43.68 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 22.40 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 31.59)

ส่วนบทบาทของวัยรุ่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้น วัยรุ่นทุกกลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันในประเด็นที่ว่า วัยรุ่นควรเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตรให้บ่อยมากขึ้น (กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 35.71 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 52.10 และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 20.00) นอกจากนี้วัยรุ่นระดับปริญญาตรียังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า ควรรักษาศีล 5 ทำความดีแก่สังคม และควรเข้าวัดมากกว่าสถานบันเทิง (ร้อยละ 13.69 และร้อยละ 7.14 ตามลำดับ) ส่วนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรช่วยการรักษา สืบทอด และเผยแผ่พระพุทธศาสนา และควรศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องและนำไปปฏิบัติ (ร้อยละ 7.78 และร้อยละ 5.99 ตามลำดับ)


Latest Press Release

ก.เกษตรฯ รมช.กษ.ยกทีมตรวจเขื่อน

3 รัฐมนตรีเกษตรฯยกทีมลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เตรียมใช้ระบบการชะลอสูบน้ำเพื่อยืดระยะเวลาน้ำใช้การเหลือนานขึ้นแก้วิกฤติน้ำไม่ไหลลงเขื่อน พร้อมเตรียมหารือนายกฯระดม3...

เด่นวิทย์ สวิงทีมชาติคว้าแชมป์บุคคลพร้อมพาทีมไทยซิมแชมป์ ศึกกอล์ฟสมัครเล่น สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ ครั้งที่ 72

เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ สวิงหนุ่มทีมชาติไทย วัย 15 ปี หยิบแชมป์บุคคลชาย พร้อมจับคู่กับ นพรัตน์ พานิชผล พาทีมไทย (1) คว้าแชมป์ประเภททีม ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ "สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 72" ที่สนามกอล์ฟ ลากูน่า...

ภาพข่าว: สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊ค เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ เผยเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หรือ เฮีย ฉั้ว (คนกลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เจ้าของแนวคิด "อะไรก็เกิดขึ้นได้...

สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนลิ้มกาแฟและขนมที่ปรุงด้วยใจ น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนหลบฝน เดินช้อปปิ้งแบบมีสไตล์ พร้อมแวะชมป๊อปอัพคาเฟ่เก๋ๆให้รู้สึกถึงวัยเด็กกับ "NOSH NOSH BANGKOK POP UP CAFÉ" (น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่) คาเฟ่ที่ตกแต่งแบบไทยๆ เสิร์ฟขนมไทยและเครื่องดื่มชื่นใจมากมาย ณ...

สอศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส่งเสริมประสบการณ์ 9 -11 ต.ค. 62 ที่ไบเทค บางนา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจร่วมกันในการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี 5 หน่วยงาน ได้แก่...

Related Topics