ผลสำรวจ ทาวเวอร์ส วัทสัน เผยนายจ้างในประเทศไทยกำลังเผชิญกับความไม่สอดคล้องระหว่างต้นทุนสวัสดิการและคุณค่าของสวัสดิการในสายตาพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 17:14
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

49% ของนายจ้างในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 20% ของเงินเดือนพนักงาน และ 69% ระบุว่าต้นทุนด้านสวัสดิการที่กำลังเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทายในการดำเนินกลยุทธ์ด้านสวัสดิการ

เพียง 12% ขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทยเชื่อว่า พนักงานมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่องค์กรจัดให้

จากผลสำรวจโดยทาวเวอร์ส วัทสัน (Towers Watson) (NASDAQ: TW) บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลธุรกิจระดับโลก พบว่า บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างจำนวนเงินที่ใช้จ่ายด้านสวัสดิการพนักงานและคุณค่าที่ได้รับกลับมา อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้น ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทได้ทำการสำรวจจาก 1,145 บริษัทใน20 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งถือเป็นการสำรวจแนวโน้มด้านสวัสดิการพนักงานที่มีความครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาค

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแนวโน้มด้านสวัสดิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2015 โดยทาวเวอร์ส วัทสัน (Towers Watson’s 2015 Asia Pacific Benefit Trends survey) แสดงให้เห็นถึงเรื่องท้าทายที่นายจ้างต้องเผชิญ จากการสำรวจพบว่า องค์กรต่างๆเล็งเห็นความสำคัญของสวัสดิการพนักงานมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการสร้างคุณค่าของพนักงานในองค์กร (Employee Value Proposition: EVP) ซึ่งเป็นการให้รางวัลเพื่อช่วยดึงดูด รักษา และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมากกว่าสามในห้าของนายจ้างที่เข้าร่วมการสำรวจในประเทศไทย ระบุว่า การพัฒนาการดึงดูดและการรักษาพนักงาน (63%) รวมถึงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน (62%) เป็นเป้าหมายหลักของกลยุทธ์ด้านสวัสดิการขององค์กร

ในขณะเดียวกัน ต้นทุนด้านสวัสดิการในปัจจุบันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนของพนักงาน เกือบครี่งหนึ่ง (49%) ของนายจ้างในประเทศไทยระบุว่า ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการมีมูลค่ามากกว่า 20% ของต้นทุนด้านเงินเดือนพนักงาน และเกือบหนึ่งในสิบ (9%) ใช้จ่ายด้านสวัสดิการมากกว่า 40% ของเงินเดือน นอกจากนี้69% ขององค์กรในประเทศไทยยังระบุว่า ต้นทุนด้านสวัสดิการที่กำลังเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญในการดำเนินกลยุทธ์ด้านสวัสดิการ

เป็นที่น่ากังวลว่า มากกว่าหนึ่งในห้า (21%) ของนายจ้างในประเทศไทยไม่ทราบว่า พวกเขามีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของพนักงานเท่าใด

มร. มาร์ค วัทลี ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลด้านสวัสดิการ ทาวเวอร์ส วัทสันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “การที่นายจ้างไม่ตระหนักถึงมูลค่าของต้นทุนด้านสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานแสดงให้เห็นว่า นายจ้างเหล่านี้กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ (benefits governance) ในขณะที่ต้องมีการจัดสรรในหลายด้าน รวมถึงผู้ให้บริการและระบบการจัดการอื่นๆ การที่นายจ้างไม่สามารถระบุค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการออกมาเป็นตัวเลข ก็ไม่น่าแปลกใจว่า พนักงานจะไม่ค่อยตระหนักถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของแผนสวัสดิการที่พวกเขาได้รับ ซึ่งแผนสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน มีการสื่อสารที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้อย่างไม่ซับซ้อน จะช่วยเพิ่มคุณค่าของสวัสดิการในสายตาพนักงานได้”

แม้จะมีการลงทุนด้านสวัสดิการพนักงานอย่างแพร่หลาย มีเพียง 12% ของบริษัทในประเทศไทยที่เข้าร่วมการสำรวจที่เชื่อว่า พนักงานตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสวัสดิการที่บริษัทมอบให้ มร. คริส เม ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลด้านสวัสดิการ ทาวเวอร์ส วัทสันประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารผลประโยชน์พนักงาน ทาวเวอร์ส วัทสันเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า “เป็นที่น่ากังวลว่า เกือบหนึ่งในสี่ (24%) ขององค์กรในประเทศไทยเชื่อว่า พนักงานของพวกเขาไม่ค่อยตระหนักถึงคุณค่าของสวัสดิการที่บริษัทมีให้ ถือเป็นผลสำรวจที่แย่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนายจ้างในประเทศไทยในการทำให้พนักงานรับรู้ถึงคุณค่าของสวัสดิการที่บริษัทมอบให้มากขึ้น ไม่เช่นนั้นแล้ว บริษัทเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนมากมายในด้านสวัสดิการพนักงาน”

ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการไม่ได้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นในการรับรู้คุณค่าของสวัสดิการในหมู่พนักงานเสมอไป อย่างไรก็ตาม คุณค่าของสวัสดิการในสายตาพนักงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อนายจ้างนำความคิดเห็นของพนักงานมาประกอบการตัดสินใจ และเช่นเดียวกัน พนักงานจะเห็นคุณค่าของสวัสดิการที่ได้รับมากขึ้นเมื่อบริษัทมีการจัดการเพื่อรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงชีวิตของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารด้านสวัสดิการอย่างชัดเจน

การเพิ่มความยืดหยุ่นในแผนสวัสดิการพนักงานเป็นแนวทางหนึ่งที่นายจ้างใช้ลดช่องว่างระหว่างต้นทุนและการรับรู้คุณค่าของสวัสดิการ

สำหรับองค์กรที่มีแผนสวัสดิการที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible benefits) ซึ่งให้ทางเลือกแก่พนักงาน ส่วนใหญ่เห็นว่า แผนสวัสดิการดังกล่าวประสบความสำเร็จในการเพิ่มความเข้าใจและพึงพอใจของพนักงานต่อสวัสดิการที่ตนได้รับ (67%)สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงาน (66%) ตลอดจนเพิ่มการดึงดูดและรักษาพนักงานในองค์กร(59%)

“แผนสวัสดิการที่ยืดหยุ่นได้ ยังคงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการส่งมอบสวัสดิการ และเพิ่มคุณค่าของสวัสดิการในสายตาของพนักงาน” มร.คริส เมกล่าว “นอกจากช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่างของพนักงาน แผนสวัสดิการที่ยืดหยุ่นได้ยังผลักดันให้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเลือกและจัดลำดับคุณค่าของสวัสดิการต่างๆ ที่อยู่ในแผน ซึ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าของสวัสดิการในมุมมองของพนักงานได้เป็นอย่างดี ในประเทศไทย เราพบว่า มีบริษัทที่ให้ความสนใจในรูปแบบสวัสดิการยืดหยุ่นได้เพิ่มขึ้นมาก โดยบริษัทเหล่านี้ต้องการใช้สวัสดิการยืดหยุ่นได้ในการสนับสนุนกลยุทธ์การจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อดึงดูด รักษา และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณค่าของสวัสดิการในสายตาของพนักงาน”


Latest Press Release

Bangkok Disney

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดแสดงผลงานศิลปะของ นรรัตน์ ถวิลอนันต์ หรือที่รู้จักกันในนาม Abi กับผลงานชุด Bangkok Disney ภายใต้งาน ยัง อาร์ติสต์ แอท ดิ เอ็มควอเทียร์ (Young Artist @ EmQuartier) จัดแสดงให้ชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2562 เวลา...

จักรยานแบบไหนที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ความเป็นคุณ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน การปั่นจักรยานยังคงเป็น Activity ที่มีเสน่ห์ในตัวเองอยู่เสมอ แต่จักรยานในปัจจุบันถูกพัฒนาไปตามกาลเวลา ล้ำสมัย มีสไตล์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น เรียกได้ว่าเสริมเสน่ห์ให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลย...

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง มา 4 จ่ายแค่ 3 !!! ที่บลูสไปซ์ บุฟเฟต์ข้าวต้มโต้รุ่งเจ้าเดียวในทองหล่อ

บูลสไปซ์ บุฟเฟต์ข้าวต้มโต้รุ่งเจ้าเดียวในทองหล่อ ชวนผองเพื่อนเขย่าลิ้น อิ่มไม่อั้นไปกับ ขบวนข้าวต้มร้อน ๆ หอมอุ่น ๆ ทั้ง 5 แบบ 5 สไตล์ อาทิ ข้าวต้มหอมมะลิต้นตำรับ ข้าวต้มข้าวกล้องหรือข้าวต้มธัญพืชสำหรับคนรักสุขภาพ และข้าวต้มอร่อยคูณสองกับ...

ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคส่ง 3 สุดยอดผลไม้หน้าร้อนเกรดพรีเมียม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร คัดสรร 3 สุดยอดผลไม้ประจำฤดูร้อนเกรดพรีเมียม ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ได้แก่ ทุเรียนมาบโอน จ.จันทบุรี ชมพู่เพชรสายรุ้ง จ.เพชรบุรี และมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ...

แว่นท็อปเจริญ จัดงาน GUCCI Open House วันนี้ถึง 15 เม.ย. 62 นี้เท่านั้น

แว่นท็อปเจริญ สร้างสีสันใหม่เอาใจไฮเอนตัวจริง จัดงาน "GUCCI Open House" งานที่รวบรวมเอาแว่น GUCCI แว่นแบรนด์เนมลักซ์ชัวรี่สุดหรูจากอิตาลี หลากหลายคอลเลกชั่นมากกว่า 300 แบบมาอวดโฉม และรอให้คุณเป็นเจ้าของ พร้อมโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ...

Related Topics