ไปรษณีย์ไทย จุดประกายเยาวชนตามรอยแสตมป์ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 12:44
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--เจซีแอนด์โคพับลิครีเลชั่นส์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าโครงการตะลุยโลกแสตมป์ต่อเนื่องปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด "Get Inspired…จุดประกายฝัน" นำเยาวชนเรียนรู้โลกกว้างตามรอยสมเด็จพระเทพฯ สู่การเป็นเยาวชนนักคิด นักพัฒนา และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต ผ่านแสตมป์เฉลิมพระเกียรติชุด 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการทำกิจกรรมสุดสนุก อาทิ ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปู และแยกขยะให้ถูกประเภท ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการเป็นผู้อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรไทยให้คงอยู่ ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนและสังคมเช่นนี้ต่อไปทุกๆ ปี เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ผ่านตราไปรษณียากร ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้าน CSR ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งรอบรู้” โดยกิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี

นางปริษา ปานะนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย เดินหน้าจัดโครงการตะลุยโลกแสตมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ด้อยโอกาส เยาวชนทั่วไป ตลอดจนเยาวชนในครอบครัวไปรษณีย์ ได้มีโอกาสเรียนรู้โลกกว้างผ่านดวงแสตมป์ชุดสำคัญๆ ที่จะเป็นสื่อจุดประกายสร้างความรอบรู้แก่เด็กรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยปี 2558 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Get Inspired…จุดประกายฝัน" รับปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมจุดประกายความคิดตามรอยสมเด็จพระเทพฯ สู่การเป็นนักคิด นักพัฒนา และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต ผ่านดวงแสตมป์ชุดสำคัญที่สะท้อนถึงอัจฉริยภาพด้านต่างๆ อาทิ แสตมป์ชุดเฉลิมพระเกียรติชุด “60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสตมป์งานกาชาด และแสตมป์พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี ฯลฯ

นางปริษา กล่าวต่อว่า กิจกรรม "Get Inspired…จุดประกายฝัน" ในครั้งนี้ พาเยาวชนไทยตามรอย “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามที่ 6 จ.เพชรบุรี โดยมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่อย่างจำกัด และมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาทิ ทรัพยากรป่าไม้ น้ำ และอากาศ เป็นต้น ผ่านการเรียนรู้นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาด้านพลังงาน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ อีกทั้งกิจกรรมสุดสนุกให้น้องๆ ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมในฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

ฐานที่ 1 นักแยกขยะตัวน้อย (ขยะใกล้ตัวเรา เป็นพลังงานได้นะ) ตามรอยเจ้าฟ้าแยกขยะ โดยในฐานนี้น้องๆ จะต้องช่วยกันเดินสามขา นำขยะไปแยกทิ้งลงถังให้ถูกต้อง

ฐานที่ 2 นักวิทย์น้อย กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักคิด ตามรอยเจ้าฟ้าไอที ผ่านแสตมป์ชุดสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ไอแพด (i-Pad) สแกนไปที่โลโก้โครงการฯ และนับจำนวนแสตมป์ที่ปรากฏบนจอ พร้อมโพสต์คำตอบ และกดแชร์ในหน้าเพจเฟซบุ๊กของไปรษณีย์ไทย ส่งเสริมให้น้องๆ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

ฐานที่ 3 นักอาสา กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นนักอาสา ตามรอยเจ้าฟ้านักอาสา ผ่านดวงแสตมป์กาชาด โดยให้น้องๆ แสดงตัวเป็นพยาบาล ณ ที่ทำการบริจาคเลือด รับบริจาคเลือดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผ่านการใช้สลิ้งสูบน้ำแดงจนเต็มถุง จากนั้นจึงนำถุงน้ำเกลือนั้นไปช่วยเหลือผู้ป่วยในลำดับต่อไป เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเลือดที่มีต่อทุกชีวิต

ฐานที่ 4 นักอนุรักษ์น้อย กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ผ่านดวงแสตมป์ชุดวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยฐานนี้จะแบ่งกลุ่มน้องๆ ช่วยกันต่อจิ๊กซอว์แสตมป์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้น้องๆ เป็นคนรักษ์ธรรมชาติ และภูมิใจกับการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มให้สิ่งแวดล้อมกลับมาสมบูรณ์

ซึ่งในทุกกิจกรรมจะสอดแทรกเรื่องราวความเป็นมาของแสตมป์ เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของดวงแสตมป์ไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบอย่างสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้าน และมีวิทยากรจากอุทยานฯ คอยให้ความรู้และพร้อมตอบทุกข้อสงสัยของน้องๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้สัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นกับกิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติตามแนวชายฝั่ง อาทิ ปลูกป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ และปล่อยพันธุ์ปู อันจะเป็นการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในระบบนิเวศให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นางปริษา กล่าวสรุป

ด้าน เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์แฟง หรือ น้องมิว เยาวชนจากโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี กล่าวถึงความรู้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกับโครงการตะลุยโลกแสตมป์กับไปรษณีย์ไทย ในแสตมป์ชุด 60 พรรษา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รู้สึกตื่นเต้นและภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเทพฯ ทั้งด้านการเป็นนักคิด นักอนุรักษ์ นักอาสา ฯลฯ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมต่างๆ อย่างกิจกรรมแยกขยะ ที่ได้เรียนรู้ว่าขยะอันตรายอย่างกระป๋องยาฆ่าแมลง ต้องทิ้งลงถังสีแดง และการแสดงตัวว่าเป็นพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านการเปิดรับบริจาคเลือด ณ ที่ทำการบริจาคเลือด ทำให้ได้รับรู้ถึงความสำคัญของเลือดที่สามารถให้ชีวิตกับอีกคนหนึ่งได้ ซึ่งการตะลุยในครั้งนี้ได้รับความรู้มากมายจากพี่ๆ วิทยากร และสนุกไปกับเพื่อนๆ จากต่างโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การมาตะลุยโลกแสตมป์ในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นแสตมป์ในอีกมุมหนึ่งที่สวยงามและแฝงความรู้ไว้มากมาย และอยากเป็นนักคิดตามรอยสมเด็จพระเทพฯ ทั้งนี้ตั้งใจว่าจะเริ่มสะสมแสตมป์ด้วย และหากไปรษณีย์ไทยมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก ถ้ามีโอกาสก็อยากมาร่วมตะลุยอีกทุกครั้ง

ด้าน เด็กชายประดิษฐ์ สุขมี หรือ น้องโจ้ จากโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ร่วมกล่าวถึงความรู้สึกหลังการมาตะลุยครั้งนี้ด้วยว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมตะลุยกับโครงการตะลุยโลกแสตมป์ของไปรษณีย์ไทย รู้สึกชอบทุกฐานกิจกรรมที่ได้ตามรอยพระเทพฯ ในฐานะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้และทำกิจกรรมในฐานต่างๆ อาทิ กิจกรรมแยกขยะ จับคู่ภาพพลังงาน ฯลฯ โดยกิจกรรมที่ชอบที่สุดคือ กิจกรรมแยกขยะ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้การแยกขยะให้ถูกประเภทแล้ว ยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนและนำขยะเหล่านั้นไปรีไซเคิลต่อได้ ตลอดจนสามารถนำไปขายต่อช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้อีกด้วย ซึ่งตั้งใจจะกลับไปแยกขยะที่บ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี โดยส่วนตัวไม่ได้สะสมแสตมป์ แต่พอมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้อยากสะสมมากขึ้น ทั้งนี้ หากไปรษณีย์ไทย มีกิจกรรมเกี่ยวกับแสตมป์แบบนี้อีกก็อยากมาร่วมด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ ตลอดการจัดกิจกรรม 7 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 3,000 คน ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานเพื่อประชาชนและสังคม ตลอดจนองค์กรที่จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึกอันทรงคุณค่ามาอย่างยาวนาน จึงไม่หยุดยั้งความตั้งใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนและสังคมผ่านดวงแสตมป์เช่นนี้ต่อไปในทุกๆ ปี ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งรอบรู้” อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้าน CSR ของไปรษณีย์ไทย ในการสร้างความรอบรู้ผ่านตราไปรษณียากร ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่า และใส่ใจความเป็นอยู่ของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรู้จักสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่นและชุมชน


Latest Press Release

ลุยแหล่งผลิตข้าวภาคเหนือ สำรวจแหล่งผลิตและทิศทางตลาด สุโขทัย-พิษณุโลก

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าว ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562...

เฮเฟเล่ จัดงาน H?FELE Big Clearance Sale 2019 มหกรรมลดราคาสินค้าคุณภาพ ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ลดสูงสุดถึง 70%!!

อัพเดทข่าวดีเพื่อคนรักบ้าน!! เฮเฟเล่ ผู้นำนวัตกรรมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและครัวเรือน พร้อมทั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี ฉลองครบรอบ 25 ปี จัดหนักจัดเต็มมหกรรมสุดปัง ลดราคาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี 2019...

ข่าวดี!! ไปรษณีย์ไทย ขยายเวลาเปิดบริการ #ไปรษณีย์เดอะสตรีท 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ชาวออฟฟิศ ค้าขายออนไลน์ รองรับการเติบโตอีคอมเมิร์ซ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ให้บริการ 'ไปรษณีย์ 24 ชั่วโมง' ตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานประจำ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และกลุ่มนักศึกษา โดยใช้บริการได้ที่ ไปรษณีย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ไปรษณีย์...

ห้องอาหารริเวอร์บาร์จขอเสนอบุฟเฟต์นานาชาติมื้อค่ำที่ดีที่สุด ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ในทุกๆวันที่โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ทีมเชฟของห้องอาหารริเวอร์บาร์จไม่เคยทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการผิดหวัง เพราะได้จัดเตรียมอาหารหลากหลายจานเด็ดอย่างพิถีพิถัน มาให้ทุกท่านเลือกรับประทานในรูปแบบบุฟเฟต์ ละลานตาไปกับเมนูแนะนำของเชฟ...

ชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในเมือง อาทิตย์ที่ 25 ส.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมธรรมะในเมือง "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" ชวนทำบุญตักบาตร สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา และฟังธรรมบรรยาย จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว. วชิรเมธี) จัดโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้คนเมืองในกรุงเทพฯ...

Related Topics