ไปรษณีย์ไทย จุดประกายเยาวชนตามรอยแสตมป์ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 12:44
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--เจซีแอนด์โคพับลิครีเลชั่นส์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าโครงการตะลุยโลกแสตมป์ต่อเนื่องปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด "Get Inspired…จุดประกายฝัน" นำเยาวชนเรียนรู้โลกกว้างตามรอยสมเด็จพระเทพฯ สู่การเป็นเยาวชนนักคิด นักพัฒนา และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต ผ่านแสตมป์เฉลิมพระเกียรติชุด 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการทำกิจกรรมสุดสนุก อาทิ ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปู และแยกขยะให้ถูกประเภท ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการเป็นผู้อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรไทยให้คงอยู่ ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนและสังคมเช่นนี้ต่อไปทุกๆ ปี เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ผ่านตราไปรษณียากร ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้าน CSR ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งรอบรู้” โดยกิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี

นางปริษา ปานะนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย เดินหน้าจัดโครงการตะลุยโลกแสตมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ด้อยโอกาส เยาวชนทั่วไป ตลอดจนเยาวชนในครอบครัวไปรษณีย์ ได้มีโอกาสเรียนรู้โลกกว้างผ่านดวงแสตมป์ชุดสำคัญๆ ที่จะเป็นสื่อจุดประกายสร้างความรอบรู้แก่เด็กรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยปี 2558 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Get Inspired…จุดประกายฝัน" รับปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมจุดประกายความคิดตามรอยสมเด็จพระเทพฯ สู่การเป็นนักคิด นักพัฒนา และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต ผ่านดวงแสตมป์ชุดสำคัญที่สะท้อนถึงอัจฉริยภาพด้านต่างๆ อาทิ แสตมป์ชุดเฉลิมพระเกียรติชุด “60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสตมป์งานกาชาด และแสตมป์พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี ฯลฯ

นางปริษา กล่าวต่อว่า กิจกรรม "Get Inspired…จุดประกายฝัน" ในครั้งนี้ พาเยาวชนไทยตามรอย “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามที่ 6 จ.เพชรบุรี โดยมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่อย่างจำกัด และมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาทิ ทรัพยากรป่าไม้ น้ำ และอากาศ เป็นต้น ผ่านการเรียนรู้นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาด้านพลังงาน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ อีกทั้งกิจกรรมสุดสนุกให้น้องๆ ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมในฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

ฐานที่ 1 นักแยกขยะตัวน้อย (ขยะใกล้ตัวเรา เป็นพลังงานได้นะ) ตามรอยเจ้าฟ้าแยกขยะ โดยในฐานนี้น้องๆ จะต้องช่วยกันเดินสามขา นำขยะไปแยกทิ้งลงถังให้ถูกต้อง

ฐานที่ 2 นักวิทย์น้อย กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักคิด ตามรอยเจ้าฟ้าไอที ผ่านแสตมป์ชุดสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ไอแพด (i-Pad) สแกนไปที่โลโก้โครงการฯ และนับจำนวนแสตมป์ที่ปรากฏบนจอ พร้อมโพสต์คำตอบ และกดแชร์ในหน้าเพจเฟซบุ๊กของไปรษณีย์ไทย ส่งเสริมให้น้องๆ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

ฐานที่ 3 นักอาสา กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นนักอาสา ตามรอยเจ้าฟ้านักอาสา ผ่านดวงแสตมป์กาชาด โดยให้น้องๆ แสดงตัวเป็นพยาบาล ณ ที่ทำการบริจาคเลือด รับบริจาคเลือดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผ่านการใช้สลิ้งสูบน้ำแดงจนเต็มถุง จากนั้นจึงนำถุงน้ำเกลือนั้นไปช่วยเหลือผู้ป่วยในลำดับต่อไป เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเลือดที่มีต่อทุกชีวิต

ฐานที่ 4 นักอนุรักษ์น้อย กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ผ่านดวงแสตมป์ชุดวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยฐานนี้จะแบ่งกลุ่มน้องๆ ช่วยกันต่อจิ๊กซอว์แสตมป์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้น้องๆ เป็นคนรักษ์ธรรมชาติ และภูมิใจกับการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มให้สิ่งแวดล้อมกลับมาสมบูรณ์

ซึ่งในทุกกิจกรรมจะสอดแทรกเรื่องราวความเป็นมาของแสตมป์ เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของดวงแสตมป์ไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบอย่างสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้าน และมีวิทยากรจากอุทยานฯ คอยให้ความรู้และพร้อมตอบทุกข้อสงสัยของน้องๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้สัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นกับกิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติตามแนวชายฝั่ง อาทิ ปลูกป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ และปล่อยพันธุ์ปู อันจะเป็นการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในระบบนิเวศให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นางปริษา กล่าวสรุป

ด้าน เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์แฟง หรือ น้องมิว เยาวชนจากโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี กล่าวถึงความรู้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกับโครงการตะลุยโลกแสตมป์กับไปรษณีย์ไทย ในแสตมป์ชุด 60 พรรษา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รู้สึกตื่นเต้นและภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเทพฯ ทั้งด้านการเป็นนักคิด นักอนุรักษ์ นักอาสา ฯลฯ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมต่างๆ อย่างกิจกรรมแยกขยะ ที่ได้เรียนรู้ว่าขยะอันตรายอย่างกระป๋องยาฆ่าแมลง ต้องทิ้งลงถังสีแดง และการแสดงตัวว่าเป็นพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านการเปิดรับบริจาคเลือด ณ ที่ทำการบริจาคเลือด ทำให้ได้รับรู้ถึงความสำคัญของเลือดที่สามารถให้ชีวิตกับอีกคนหนึ่งได้ ซึ่งการตะลุยในครั้งนี้ได้รับความรู้มากมายจากพี่ๆ วิทยากร และสนุกไปกับเพื่อนๆ จากต่างโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การมาตะลุยโลกแสตมป์ในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นแสตมป์ในอีกมุมหนึ่งที่สวยงามและแฝงความรู้ไว้มากมาย และอยากเป็นนักคิดตามรอยสมเด็จพระเทพฯ ทั้งนี้ตั้งใจว่าจะเริ่มสะสมแสตมป์ด้วย และหากไปรษณีย์ไทยมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก ถ้ามีโอกาสก็อยากมาร่วมตะลุยอีกทุกครั้ง

ด้าน เด็กชายประดิษฐ์ สุขมี หรือ น้องโจ้ จากโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ร่วมกล่าวถึงความรู้สึกหลังการมาตะลุยครั้งนี้ด้วยว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมตะลุยกับโครงการตะลุยโลกแสตมป์ของไปรษณีย์ไทย รู้สึกชอบทุกฐานกิจกรรมที่ได้ตามรอยพระเทพฯ ในฐานะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้และทำกิจกรรมในฐานต่างๆ อาทิ กิจกรรมแยกขยะ จับคู่ภาพพลังงาน ฯลฯ โดยกิจกรรมที่ชอบที่สุดคือ กิจกรรมแยกขยะ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้การแยกขยะให้ถูกประเภทแล้ว ยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนและนำขยะเหล่านั้นไปรีไซเคิลต่อได้ ตลอดจนสามารถนำไปขายต่อช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้อีกด้วย ซึ่งตั้งใจจะกลับไปแยกขยะที่บ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี โดยส่วนตัวไม่ได้สะสมแสตมป์ แต่พอมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้อยากสะสมมากขึ้น ทั้งนี้ หากไปรษณีย์ไทย มีกิจกรรมเกี่ยวกับแสตมป์แบบนี้อีกก็อยากมาร่วมด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ ตลอดการจัดกิจกรรม 7 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 3,000 คน ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานเพื่อประชาชนและสังคม ตลอดจนองค์กรที่จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึกอันทรงคุณค่ามาอย่างยาวนาน จึงไม่หยุดยั้งความตั้งใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนและสังคมผ่านดวงแสตมป์เช่นนี้ต่อไปในทุกๆ ปี ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งรอบรู้” อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้าน CSR ของไปรษณีย์ไทย ในการสร้างความรอบรู้ผ่านตราไปรษณียากร ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่า และใส่ใจความเป็นอยู่ของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรู้จักสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่นและชุมชน


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics